กรณี

สาเหตุ

เอกสารที่สำคัญ

1. กรณีออกจากราชการ

ลาออก

ถูกปลดออก

เกษียณแบบรับบำเหน็จ

- สำเนาแสดงการลาออกจากราชการ

- สำเนาเอกสารที่ถูกปลดออก

- สำเนาเอกสารเกษียณแบบรับบำเหน็จ

พร้อมสำเนาดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. กรณีหย่าร้าง

หย่าร้างกับผู้มีสิทธิเบิกได้

- สำเนาใบหย่าร้าง

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3.  กรณีเสียชีวิต

ผู้มีสิทธิเบิกได้เสียชีวิต

- สำเนาใบมรณบัตร

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ขอปลดสิทธิ) หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4. กรณีไม่เคยรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ

เจ้าตัวไม่เคยรับราชการ หรือบุคคลในครอบครัวไม่ได้รับราชการ

-  หนังสือรับรองโดยข้าราชการ ซี 3 ขึ้นไป หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ขอปลดสิทธิ) หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.  กรณีรัฐวิสาหกิจไม่ได้ให้สิทธิ

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ให้สิทธิกับบุคคลนั้นๆ

- สำเนาเอกสารระเบียบสวัสดิการของหน่วยงานนั้นที่ระบุว่าไม่ได้ให้สิทธิกับบุคคลนั้นๆ

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ขอปลดสิทธิ) หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5. กรณียกเลิกสิทธิบุตร

บุตรลำดับที่ 4 เป็นต้นไป

บุตรบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี)

บุตรบรรลุนิติภาวะ (โดยการสมรส)

- สำเนาใบสูติบัตร

- สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบสมรส

พร้อมกับแนบ

ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

6. กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

- เอกสารจากหน่วยงานว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

- สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ขอปลดสิทธิ) หรือ สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 


 

แนวทางการขอปลดสิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ครูเอกชน / ธนาคารในกำกับของรัฐ)

แนวทางการขอปลดสิทธิประกันสังคม / คนไทยในต่างประเทศ / ทร.97

กรณี

สาเหตุ

เอกสารสำคัญ

1. กรณีประกันสังคม

-  ออกจากงานและไม่ได้อยู่ในมาตรา 39 ของ พรบ.ประกันสังคม

- ใบรับรองจากสำนักงานประกันสังคม

- สำเนาบัตรประชาชน

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. กรณีคนไทยในต่างประเทศ

เคยอยู่ต่างประเทศแต่ปัจจุบันมาอาศัยอยู่ในประเทศแล้ว

- สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับว่าเดินทางเข้าประเทศวันไหน หรือ หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ หรือใบถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักร

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3. กรณีถูกจำหน่าย ทร.97

ถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากขาดการทำธุรกรรมกับทางการ

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบสูติบัตร (ในกรณีของเด็ก) , และสำเนาใบทร.14/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนราฎษ์จากฐานข้อมูลการทะเบียน) , สำเนาทะเบียนบ้านฉบับล่าสุด (ถ้ามี)

- ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า