แนวทางการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดวันเกิดสิทธิ

 

                ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้มีการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีการลงทะเบียนแบบออนไลน์ผ่านทางเวปไซต์ www.nhso.go.th ของ สปสช. ในกรณีการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด กรณีสิทธิว่างตามมาตรา 8  กรณีสิทธิว่างที่ไม่มีการรักษา และกรณีลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการของผู้มีสิทธิใหม่ จากเดิมที่จะเกิดสิทธิทันที  เป็นเกิดสิทธิตามงวดการออกบัตรคือ 15  และ 28  ของทุกเดือน

                จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อระบบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้น สปสช.จึงได้กำหนดแนวทางการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  ดังนี้

 

กรณี

ก่อนวันเกิดสิทธิ 17  และ 30 ของทุกเดือน

1. ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ

2. ลงทะเบียนสิทธิว่างตามมาตรา 8

สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ

3. ลงทะเบียนสิทธิว่างไม่มีการรักษา

สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ

4. ลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการ ***

สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉินต่างกองทุนสาขาเท่านั้น

*** ส่วนกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ต้องการเข้ารับการรักษาในกรณีการเจ็บป่วยตามปกติ ณ หน่วยบริการที่เลือกใหม่หรือหน่วยบริการอื่นๆก่อนวันเกิดสิทธิ ผู้มีสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น  ยกเว้นกรณีมีหนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการเดิม

               

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่ 4 การลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการ ซึ่งเดิมผู้ขอเปลี่ยนสิทธิสามารถใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2458 ผู้ขอเปลี่ยนสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิในสถานบริการใหม่ได้ทันทีจนกว่าสิทธิจะปรากฏบนเวปไซต์ของ สปสช. เท่านั้น    เพื่อลดความขัดแย้งกับผู้มารับบริการ หน่วยบริการควรตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง  และ   หน่วยบริการที่รับลงทะเบียนควรย้ำความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงวันที่จะเริ่มใช้สิทธิได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

 

อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอยกเลิกการอนุญาตให้ประชาชนที่ขอลงทะเบียนเปลี่ยนสถานบริการ โดยนำใบคำร้องขอลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไปขอรับบริการที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป  และหากพบว่า โรงพยาบาลใดมีการส่งต่อผู้ป่วย ไปรับบริการในโรงพยาบาลอื่นทั้งในจังหวัดพะเยาและนอกจังหวัดพะเยาโดยที่สิทธิยังไม่เกิดขึ้น โรงพยาบาลที่ส่งต่อ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง หากผู้ขอมีสิทธิไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้