เลขหลักที่1

หน่วยงานที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนปฏิบัติ

เลข 4, 5, 8

รพ. ลงทะเบียน 


สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง


เลข 6

รพ. ลงทะเบียน


หลักที่ 6 และ 7 เป็น 50 ขึ้นไป ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 
(ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขให้ซื้อประกันต่างด้าว 2800บาท)ขั้นตอนการขออนุมัติเลข  3 (เอกสารต้องไม่ระบุสัญชาติ เท่านั้น),  7 และ 0--89 ทำตามคู่มือดังต่อไปนี้
 Download


เลข

ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข 

 ทะเบียนบ้าน หรือ สมุดประจำตัว ที่ระบุสัญชาติ
เงื่อนไข : 1.ขึ้นต้นด้วยเลข 3
               2.ต้องไม่มีสัญชาติ 
               3.กรณีมีสัญชาติ (เช่น จีน อินเดีย เนปาล ฯลฯ) ขึ้นทะเบียนไม่ได้ 

เลข 7

ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข


ส่ง สูติบัตร มาให้ส่วนกลางผ่านหน้าเวป
เงื่อนไข : 1. บิดาหรือมารดาต้องมีเลขขึ้นต้นด้วย
              2. เลขในหลักที่ 6, 7ของพ่อหรือแม่  ต้องเป็นเลข 50 ขึ้นไป 
              3. ถ้าครบตามเงื่อนไข แนะซื้อประกันสุขภาพต่างด้าวต่อไป


เลข 0

ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข


เลขหลักที่ 6 และ 7 ต้องเป็น 89 เท่านั้น ให้แนบ แบบ 89 ให้ส่วนกลางตรวจสอบ
กลุ่มที่ลงทะเบียนได้คือ (ในแบบ 89 จะระบุว่าอยู่ในกลุ่มใด)

1. กลุ่มเด็กนักเรียน (แบบ 89 ให้ระบุว่านักเรียนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาสถานะกำลังศึกษา)
2. กลุ่มไร้รากเหง้า (แบบ 89 ให้ระบุว่าไร้รากเหง้า)
3. กลุ่มทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ (แบบ 89 ให้ระบุว่าผู้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ)

กรณีไม่มีแบบ 89 สาเหตุใดๆ ใช้เอกสารแทนดังนี้
1.กลุ่มนักเรียนสามารถให้สถานศึกษารับรอง โดยระบุเลข 13 หลักข้องนักเรียน และยืนยันว่าสถานะปัจจุบันคือเรียนหนังสือ (ขึ้นทะเบียนได้)

2. กลุ่มไร้รากเหง้า และ ทำประโยชน์  สามารถให้ทางอำเภอออกใบรับรองว่าเป็นกลุ่มไร้รากเหง้า (ขึ้นทะเบียนได้)

Download ตัวอย่างแบบ 89 (สำเนาจาก สนบท.)