รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนมิถุนายน 2555
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,933 186 167 474 93 14 3,867
สอ.แม่นาเรือ 3,924 263 452 673 140 7 5,459
สอ.ตุ่น 3,582 272 433 818 121 17 5,243
สอ.ต้ำ 5,178 394 587 1,118 203 16 7,496
สอ.บ้านต๋อม 8,952 734 2,010 1,965 436 28 14,125
สอ.แม่ปืม 6,518 595 692 1,445 316 23 9,589
สอ.แม่กา 4,366 345 476 1,075 198 2 6,462
สอ.บ้านใหม่ 3,414 332 404 800 102 9 5,061
สอ.จำป่าหวาย 6,377 384 567 1,190 223 15 8,756
สอ.ท่าวังทอง 7,605 855 3,084 2,050 557 36 14,187
สอ.แม่ใส 4,085 405 812 1,146 163 13 6,624
สอ.บ้านสาง 2,995 234 469 714 96 9 4,517
สอ.ท่าจำปี 3,055 233 190 627 100 13 4,218
สอ.อนาลโย 2,189 143 255 473 64 8 3,132
สอ. ห้วยเคียน 7,940 904 272 1,302 260 25 10,703
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,838 649 2,019 1,589 738 16 11,849
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,346 0 0 0 0 0 1,346
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,077 519 1,458 1,394 440 24 7,912
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 11,537 0 0 0 0 0 11,537
 รวม  96,911 7,447 14,347 18,853 4,250 275 142,083
จุน สอ.จุน 4,034 321 289 724 153 12 5,533
สอ.ธาตุขิงแกง 4,239 395 125 491 110 12 5,372
สอ.ศรีมาลัย 3,449 234 175 456 93 9 4,416
สอ.ร่องย้าง 2,286 275 122 373 86 6 3,148
สอ.ลอ 2,640 269 225 454 60 4 3,652
สอ.หงส์หิน 2,059 140 124 314 55 6 2,698
สอ.สักลอ 3,427 220 315 554 100 7 4,623
สอ.ทุ่งรวงทอง 6,048 676 543 1,177 221 13 8,678
สอ.ห้วยยางขาม 4,442 441 253 843 210 10 6,199
รพ.จุน 6,293 556 997 1,123 274 17 9,260
รวม 38,917 3,527 3,168 6,509 1,362 96 53,579
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,562 753 2,564 1,578 536 31 12,024
สอ.น้ำแวน 3,111 203 234 507 70 10 4,135
สอ.ผาลาด 2,224 260 115 421 120 10 3,150
สอ.เวียง 3,980 401 691 897 147 16 6,132
สอ.ฝายกวาง 4,327 294 509 715 153 17 6,015
สอ.แวนโค้ง 2,598 150 75 286 59 8 3,176
สอ.เจดีย์คำ 4,438 447 591 814 184 18 6,492
สอ.หนองป่าแพะ 3,618 399 183 454 117 10 4,781
สอ.ร่มเย็น 4,530 589 150 695 219 20 6,203
สอ.เชียงบาน 5,156 629 1,153 1,256 268 18 8,480
สอ.แม่ลาว 2,274 186 213 442 49 6 3,170
สอ.น้ำมิน 2,550 180 182 395 78 9 3,394
สอ.จำบอน 2,333 295 189 380 75 9 3,281
สอ.สันปูเลย 2,209 303 106 385 125 9 3,137
สอ.ปางมดแดง 1,904 156 133 251 94 7 2,545
สอ.ทุ่งผาสุก 2,681 239 143 439 84 11 3,597
สอ.ปางถ้ำ 933 84 12 112 41 4 1,186
สอ.ต้นผึ้ง 615 101 4 67 20 1 808
สอ.คะแนง 200 11 13 29 5 0 258
รวม 56,243 5,680 7,260 10,123 2,444 214 81,964
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 2,996 169 650 437 77 6 4,335
สอ.ไชยสถาน 2,257 130 213 285 35 6 2,926
สอ.บ่อเบี้ย 907 153 63 116 36 4 1,279
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,683 122 183 301 23 4 2,316
สอ.สระ 2,722 115 173 352 34 4 3,400
สอ.นาบัว 425 47 3 24 8 0 507
สอ.ห้วยก้างปลา 191 15 1 21 4 0 232
รพ.เชียงม่วน 3,397 196 521 581 94 5 4,794
รวม 14,578 947 1,807 2,117 311 29 19,789
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,558 246 578 569 109 6 5,066
สอ.ดอกคำใต้ 4,066 322 777 875 170 16 6,226
สอ.บ้านถ้ำ 2,967 213 308 517 83 7 4,095
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,226 248 421 581 103 6 4,585
สอ.บ้านปิน 4,251 305 236 557 158 9 5,516
สอ.ขุนลาน 3,400 290 346 458 82 10 4,586
สอ.ห้วยลาน 3,696 306 188 573 128 13 4,904
สอ.สันโค้ง 2,161 166 208 390 59 5 2,989
สอ.จำไก่ 2,888 234 90 470 75 4 3,761
สอ.ป่าซาง 4,229 257 233 572 109 7 5,407
สอ.หนองหล่ม 3,985 262 376 610 135 7 5,375
สอ.ดงสุวรรณ 3,754 330 386 614 154 15 5,253
สอ.คือเวียง 2,333 141 111 349 50 7 2,991
สอ.บ้านปาง 1,310 89 124 253 36 4 1,816
สอ.ปางงุ้น 581 118 7 73 25 6 810
รพ.ดอกคำใต้ 4,182 314 1,009 755 175 13 6,448
สอ.สว่างอารมณ์ 2,918 242 411 483 107 9 4,170
รวม 53,505 4,083 5,809 8,699 1,758 144 73,998
ปง สอ.บ้านม่วง 3,169 266 620 725 72 7 4,859
สอ.ร้องเอี่ยน 2,435 291 133 492 40 9 3,400
สอ.ควร 3,989 242 227 703 67 12 5,240
สอ.ออย 2,913 229 212 495 64 4 3,917
สอ.ฝายแก้ว 1,690 88 96 306 27 2 2,209
สอ.หนองบัว 2,643 191 132 555 55 9 3,585
สอ.งิม 2,938 206 168 605 54 16 3,987
สอ.เลี้ยว 2,733 190 145 444 79 9 3,600
สอ.ปางค่า 2,448 198 52 252 87 13 3,050
สอ.ขุนควร 2,830 271 55 367 50 7 3,580
สอ.สบขาม 1,923 160 132 306 68 8 2,597
สสช.ขุนกำลัง 1,223 140 3 58 17 2 1,443
สสช.ทุ่งแต 940 42 26 184 8 5 1,205
สสช.ปางผักหม 1,115 67 43 148 17 4 1,394
สสช.ปางมะโอ 533 79 34 58 36 5 745
สสช.สิบสองพัฒนา 1,320 183 12 152 59 2 1,728
สสช.ห้วยคอกหมู 520 57 24 54 20 0 675
สสช.น้ำปุก 812 45 22 79 25 1 984
สสช.สันติสุข 1,177 180 4 92 37 4 1,494
รพ.ปง 3,951 345 460 762 150 10 5,678
รวม 41,302 3,470 2,600 6,837 1,032 129 55,370
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,248 464 945 1,071 112 10 6,850
สอ.ป่าตึง 1,062 124 79 198 23 2 1,488
สอ.ศรีถ้อย 2,627 235 325 476 66 8 3,737
สอ.แม่สุก 3,980 347 489 818 121 10 5,765
สอ.หนองสระ 1,274 136 70 205 43 2 1,730
สอ.บ้านเหล่า 3,365 341 300 556 88 7 4,657
สอ.ดงอินตา 2,690 226 111 443 33 11 3,514
สอ.เจริญราษฎร์ 2,759 252 337 517 95 11 3,971
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,862 251 246 442 72 5 3,878
สสช.ปางปูเลาะ 391 50 5 9 1 0 456
สสช.ป่าเมี้ยง 65 96 4 28 9 0 202
รพ.แม่ใจ 38 0 0 0 0 0 38
รวม 25,361 2,522 2,911 4,763 663 66 36,286
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1464 76 32 125 39 1 1,737
สอ.ภูซาง 3616 252 232 562 100 9 4,771
สอ.ม่วงชุม 3063 287 217 565 110 7 4,249
สอ.ทุ่งกล้วย 6104 513 402 874 196 21 8,110
สอ.เชียงแรง 2706 294 388 581 70 8 4,047
สอ.ดอนมูล 1660 129 86 251 46 2 2,174
สอ.สบบง 4871 409 847 1056 216 12 7,411
สสช.นาหนุน 220 24 11 34 1 0 290
รวม 23,704 1,984 2,215 4,048 778 60 32,789
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2967 233 256 549 141 14 4,160
สอ.บ้านเจน 3763 347 243 540 105 9 5,007
สอ.ป่าฝาง 2516 220 136 433 74 4 3,383
สอ.ห้วยแก้ว 4321 393 128 629 188 12 5,671
สอ.แม่อิง 3080 217 387 659 126 6 4,475
รวม 16,647 1,410 1,150 2,810 634 45 22,696
รวมทั้งจังหวัด 367,168 31,070 41,267 64,759 13,232 1,058 518,554