รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนมิถุนายน 2556
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,915 191 172 503 71 13 3,865
สอ.แม่นาเรือ 3,846 282 449 696 105 10 5,388
สอ.ตุ่น 3,525 282 436 842 97 17 5,199
สอ.ต้ำ 5,144 395 600 1,150 158 14 7,461
สอ.บ้านต๋อม 9,055 763 2,020 2,064 339 37 14,278
สอ.แม่ปืม 6,435 621 684 1,515 234 25 9,514
สอ.แม่กา 4,295 356 481 1,117 157 20 6,426
สอ.บ้านใหม่ 3,343 330 410 832 69 10 4,994
สอ.จำป่าหวาย 6,262 399 572 1,307 150 22 8,712
สอ.ท่าวังทอง 7,547 920 3,028 2,134 434 37 14,100
สอ.แม่ใส 4,019 423 817 1,148 112 13 6,532
สอ.บ้านสาง 2,922 237 466 741 67 13 4,446
สอ.ท่าจำปี 2,978 259 199 618 74 15 4,143
สอ.อนาลโย 2,149 139 261 490 51 4 3,094
สอ. ห้วยเคียน 6,799 935 283 1,779 211 24 10,031
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 7,063 674 1,981 1,609 628 22 11,977
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,015 523 1,438 1,409 364 39 7,788
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,490 0 0 0 0 0 1,490
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 10,531 0 0 0 0 0 10,531
รพ.พะเยา 1,008            
 รวม  95,341 7,729 14,297 19,954 3,321 335 139,969
จุน สอ.จุน 4,013 325 293 718 98 12 5,459
สอ.ธาตุขิงแกง 4,159 414 132 535 58 10 5,308
สอ.ศรีมาลัย 3,416 251 189 439 66 7 4,368
สอ.ร่องย้าง 2,226 285 129 408 61 8 3,117
สอ.ลอ 2,556 293 230 469 42 9 3,599
สอ.หงส์หิน 2,025 152 125 329 30 8 2,669
สอ.สักลอ 3,384 240 316 556 67 15 4,578
สอ.ทุ่งรวงทอง 6,217 692 551 1,194 140 20 8,814
สอ.ห้วยยางขาม 4,385 445 264 857 144 14 6,109
รพ.จุน 6,290 609 987 1,149 199 27 9,261
รวม 38,671 3,706 3,216 6,654 905 130 53,282
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,660 782 2,533 1,614 325 35 11,949
สอ.น้ำแวน 3,076 223 233 531 41 13 4,117
สอ.ผาลาด 2,244 266 127 435 74 7 3,153
สอ.เวียง 3,946 424 687 904 78 21 6,060
สอ.ฝายกวาง 4,342 316 502 736 101 13 6,010
สอ.แวนโค้ง 2,609 157 73 293 39 4 3,175
สอ.เจดีย์คำ 4,319 461 613 865 128 17 6,403
สอ.หนองป่าแพะ 3,581 411 197 480 86 6 4,761
สอ.ร่มเย็น 4,499 603 164 721 145 20 6,152
สอ.เชียงบาน 5,303 670 1,135 1,303 138 18 8,567
สอ.แม่ลาว 2,266 198 219 442 32 6 3,163
สอ.น้ำมิน 2,626 184 190 414 50 13 3,477
สอ.จำบอน 2,313 289 198 404 55 11 3,270
สอ.สันปูเลย 2,237 305 109 387 83 12 3,133
สอ.ปางมดแดง 1,941 158 138 240 47 7 2,531
สอ.ทุ่งผาสุก 2,679 245 159 441 46 13 3,583
สอ.ปางถ้ำ 935 87 13 117 27 3 1,182
สอ.ต้นผึ้ง 606 117 4 67 14 4 812
สอ.คะแนง 201 13 13 34 1 0 262
รพ.เชียงคำ 451            
รวม 56,834 5,909 7,307 10,428 1,510 223 82,211
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 2,918 181 669 440 56 4 4,268
สอ.ไชยสถาน 2,242 132 225 293 17 6 2,915
สอ.บ่อเบี้ย 908 164 62 120 25 3 1,282
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,677 126 179 312 18 3 2,315
สอ.สระ 2,712 126 174 348 25 5 3,390
สอ.นาบัว 422 59 3 30 3 0 517
สอ.ห้วยก้างปลา 174 19 1 23 4 2 223
ศสช.บ้านมาง 126            
รพ.เชียงม่วน 3,276 227 516 597 60 7 4,683
รวม 14,455 1,034 1,829 2,163 208 30 19,719
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,470 265 578 596 85 7 5,001
สอ.ดอกคำใต้ 4,051 325 773 911 126 15 6,201
สอ.บ้านถ้ำ 2,926 220 312 526 60 8 4,052
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,151 266 417 606 71 11 4,522
สอ.บ้านปิน 4,167 321 253 591 121 4 5,457
สอ.ขุนลาน 3,336 293 343 496 55 18 4,541
สอ.ห้วยลาน 3,655 334 180 609 96 8 4,882
สอ.สันโค้ง 2,128 170 213 422 44 3 2,980
สอ.จำไก่ 2,873 236 91 486 41 16 3,743
สอ.ป่าซาง 4,185 277 234 574 73 8 5,351
สอ.หนองหล่ม 3,929 279 394 634 96 12 5,344
สอ.ดงสุวรรณ 3,686 332 384 639 120 8 5,169
สอ.คือเวียง 2,337 130 109 365 30 2 2,973
สอ.บ้านปาง 1,288 84 133 267 29 4 1,805
สอ.ปางงุ้น 570 123 7 84 17 1 802
รพ.ดอกคำใต้ 4,224 325 1,002 801 128 9 6,489
สอ.สว่างอารมณ์ 2,871 243 411 490 81 7 4,103
รวม 52,847 4,223 5,834 9,097 1,273 141 73,415
ปง สอ.บ้านม่วง 3,102 273 617 762 59 8 4,821
สอ.ร้องเอี่ยน 2,396 286 143 514 30 12 3,381
สอ.ควร 3,909 277 241 723 44 8 5,202
สอ.ออย 2,846 254 219 507 51 5 3,882
สอ.ฝายแก้ว 1,647 92 110 327 16 2 2,194
สอ.หนองบัว 2,617 204 132 565 38 10 3,566
สอ.งิม 2,888 224 171 620 40 9 3,952
สอ.เลี้ยว 2,698 201 149 457 50 15 3,570
สอ.ปางค่า 2,486 233 54 241 67 14 3,095
สอ.ขุนควร 2,772 303 58 392 30 9 3,564
สอ.สบขาม 1,952 157 143 306 40 6 2,604
สสช.ขุนกำลัง 1,235 152 3 71 11 3 1,475
สสช.ทุ่งแต 918 48 26 186 8 3 1,189
สสช.ปางผักหม 1,123 68 47 160 5 0 1,403
สสช.ปางมะโอ 515 84 36 64 29 2 730
สสช.สิบสองพัฒนา 1,361 191 14 158 39 2 1,765
สสช.ห้วยคอกหมู 527 59 29 45 16 0 676
สสช.น้ำปุก 807 50 27 85 19 0 988
สสช.สันติสุข 1,232 194 5 90 13 3 1,537
รพ.ปง 4,001 347 471 785 113 16 5,733
รวม 41,032 3,697 2,695 7,058 718 127 55,327
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,264 472 917 1,093 82 13 6,841
สอ.ป่าตึง 1,054 117 81 196 12 5 1,465
สอ.ศรีถ้อย 2,574 227 326 506 43 10 3,686
สอ.แม่สุก 3,919 358 486 850 89 3 5,705
สอ.หนองสระ 1,243 132 76 229 26 2 1,708
สอ.บ้านเหล่า 3,336 347 300 590 61 10 4,644
สอ.ดงอินตา 2,650 225 108 480 30 8 3,501
สอ.เจริญราษฎร์ 2,754 261 337 519 69 13 3,953
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,803 266 247 469 46 7 3,838
สสช.ปางปูเลาะ 386 52 4 8 0 0 450
สสช.ป่าเมี้ยง 61 111 4 27 6 0 209
รพ.แม่ใจ 44 0 0 0 0 0 44
รวม 25,088 2,568 2,886 4,967 464 71 36,044
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1430 71 30 157 25 1 1,714
สอ.ภูซาง 3612 295 240 584 74 11 4,816
สอ.ม่วงชุม 3045 301 233 580 72 6 4,237
สอ.ทุ่งกล้วย 6080 529 419 926 138 19 8,111
สอ.เชียงแรง 2669 288 407 588 48 9 4,009
สอ.ดอนมูล 1650 112 93 278 31 3 2,167
สอ.สบบง 4850 441 854 1047 160 19 7,371
สสช.นาหนุน 222 19 13 36 1 0 291
รวม 23,558 2,056 2,289 4,196 549 68 32,716
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2880 246 264 582 111 14 4,097
สอ.บ้านเจน 3736 356 248 557 73 6 4,976
สอ.ป่าฝาง 2477 224 134 463 50 5 3,353
สอ.ห้วยแก้ว 4317 395 128 643 140 9 5,632
สอ.แม่อิง 3013 227 382 674 92 13 4,401
รวม 16,423 1,448 1,156 2,919 466 47 22,459
รวมทั้งจังหวัด 364,249 32,370 41,509 67,436 9,414 1,172 515,142