รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนกรกฎาคม 2556
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,897 192 175 505 70 10 3,849
สอ.แม่นาเรือ 3,837 277 453 699 104 8 5,378
สอ.ตุ่น 3,519 283 433 843 94 15 5,187
สอ.ต้ำ 5,122 401 599 1,156 154 14 7,446
สอ.บ้านต๋อม 9,122 767 2,035 2,059 335 48 14,366
สอ.แม่ปืม 6,405 627 689 1,516 231 16 9,484
สอ.แม่กา 4,283 363 482 1,119 155 11 6,413
สอ.บ้านใหม่ 3,332 330 407 836 67 8 4,980
สอ.จำป่าหวาย 6,219 411 574 1,315 145 18 8,682
สอ.ท่าวังทอง 7,539 922 3,023 2,153 431 43 14,111
สอ.แม่ใส 4,010 424 816 1,150 111 19 6,530
สอ.บ้านสาง 2,909 237 461 740 66 12 4,425
สอ.ท่าจำปี 2,973 260 196 629 72 8 4,138
สอ.อนาลโย 2,147 139 261 491 50 5 3,093
สอ. ห้วยเคียน 6,702 931 309 1,835 208 15 10,000
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 7,067 681 1,979 1,617 618 20 11,982
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,006 530 1,441 1,398 362 25 7,762
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,466 0 0 0 0 0 1,466
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 15,032 0 0 0 0 0 15,032
รพ.พะเยา 1,080            
 รวม  99,667 7,775 14,333 20,061 3,273 295 144,324
จุน สอ.จุน 4,016 323 294 720 96 13 5,462
สอ.ธาตุขิงแกง 4,149 417 128 531 58 15 5,298
สอ.ศรีมาลัย 3,413 254 192 441 66 7 4,373
สอ.ร่องย้าง 2,228 282 131 410 59 5 3,115
สอ.ลอ 2,549 294 230 472 41 10 3,596
สอ.หงส์หิน 2,021 154 124 332 31 6 2,668
สอ.สักลอ 3,383 239 316 564 66 8 4,576
สอ.ทุ่งรวงทอง 6,246 701 549 1,207 136 17 8,856
สอ.ห้วยยางขาม 4,378 445 264 868 140 13 6,108
รพ.จุน 6,288 617 989 1,154 191 23 9,262
รวม 38,671 3,726 3,217 6,699 884 117 53,314
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,669 786 2,527 1,612 317 30 11,941
สอ.น้ำแวน 3,077 219 234 521 40 21 4,112
สอ.ผาลาด 2,250 267 128 434 72 10 3,161
สอ.เวียง 3,928 428 686 902 77 16 6,037
สอ.ฝายกวาง 4,328 320 505 747 102 5 6,007
สอ.แวนโค้ง 2,605 156 74 295 39 9 3,178
สอ.เจดีย์คำ 4,302 463 615 862 126 17 6,385
สอ.หนองป่าแพะ 3,560 416 196 486 83 5 4,746
สอ.ร่มเย็น 4,425 602 167 740 137 22 6,093
สอ.เชียงบาน 5,289 665 1,134 1,304 136 24 8,552
สอ.แม่ลาว 2,269 200 217 443 30 10 3,169
สอ.น้ำมิน 2,681 183 189 422 50 7 3,532
สอ.จำบอน 2,316 290 196 404 52 11 3,269
สอ.สันปูเลย 2,233 307 111 389 83 9 3,132
สอ.ปางมดแดง 1,945 158 142 235 46 8 2,534
สอ.ทุ่งผาสุก 2,670 248 158 451 43 17 3,587
สอ.ปางถ้ำ 938 90 14 117 26 3 1,188
สอ.ต้นผึ้ง 605 118 4 68 14 2 811
สอ.คะแนง 202 13 13 33 1 0 262
รพ.เชียงคำ 486            
รวม 56,778 5,929 7,310 10,465 1,474 226 82,182
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 2,912 183 680 443 52 7 4,277
สอ.ไชยสถาน 2,238 131 223 292 17 6 2,907
สอ.บ่อเบี้ย 909 161 63 125 25 2 1,285
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,673 129 184 310 17 3 2,316
สอ.สระ 2,709 124 176 347 23 10 3,389
สอ.นาบัว 422 58 3 29 3 0 515
สอ.ห้วยก้างปลา 171 20 1 23 4 3 222
ศสช.บ้านมาง 135            
รพ.เชียงม่วน 3,252 227 522 612 59 4 4,676
รวม 14,421 1,033 1,852 2,181 200 35 19,722
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,469 262 578 599 85 7 5,000
สอ.ดอกคำใต้ 4,008 325 769 926 126 15 6,169
สอ.บ้านถ้ำ 2,917 220 309 527 60 9 4,042
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,144 269 424 607 69 11 4,524
สอ.บ้านปิน 4,168 319 252 599 119 6 5,463
สอ.ขุนลาน 3,326 294 340 506 55 11 4,532
สอ.ห้วยลาน 3,640 335 181 612 94 13 4,875
สอ.สันโค้ง 2,122 172 213 425 43 4 2,979
สอ.จำไก่ 2,879 235 91 487 40 14 3,746
สอ.ป่าซาง 4,169 285 234 581 72 5 5,346
สอ.หนองหล่ม 3,915 281 389 629 93 14 5,321
สอ.ดงสุวรรณ 3,678 333 381 640 119 10 5,161
สอ.คือเวียง 2,332 130 108 372 30 3 2,975
สอ.บ้านปาง 1,282 87 135 270 29 3 1,806
สอ.ปางงุ้น 567 125 7 84 17 3 803
รพ.ดอกคำใต้ 4,225 327 1,001 798 127 16 6,494
สอ.สว่างอารมณ์ 2,859 251 407 492 79 7 4,095
รวม 52,700 4,250 5,819 9,154 1,257 151 73,331
ปง สอ.บ้านม่วง 3,089 275 615 773 58 5 4,815
สอ.ร้องเอี่ยน 2,386 292 143 510 31 11 3,373
สอ.ควร 3,908 279 240 721 42 8 5,198
สอ.ออย 2,844 252 225 516 50 4 3,891
สอ.ฝายแก้ว 1,636 98 112 328 16 4 2,194
สอ.หนองบัว 2,608 204 139 566 38 6 3,561
สอ.งิม 2,886 230 171 623 39 9 3,958
สอ.เลี้ยว 2,699 200 148 465 47 10 3,569
สอ.ปางค่า 2,493 234 53 242 64 13 3,099
สอ.ขุนควร 2,772 302 55 391 30 9 3,559
สอ.สบขาม 1,941 157 144 309 38 6 2,595
สสช.ขุนกำลัง 1,238 154 5 70 11 2 1,480
สสช.ทุ่งแต 923 47 27 186 4 1 1,188
สสช.ปางผักหม 1,122 70 47 159 5 3 1,406
สสช.ปางมะโอ 511 86 36 64 29 2 728
สสช.สิบสองพัฒนา 1,364 189 14 157 39 4 1,767
สสช.ห้วยคอกหมู 524 62 29 45 14 0 674
สสช.น้ำปุก 809 51 27 85 19 0 991
สสช.สันติสุข 1,227 198 5 92 13 4 1,539
รพ.ปง 4,008 350 472 793 112 8 5,743
รวม 40,988 3,730 2,707 7,095 699 109 55,328
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,254 472 915 1,098 82 13 6,834
สอ.ป่าตึง 1,049 118 82 199 12 6 1,466
สอ.ศรีถ้อย 2,559 232 327 513 42 9 3,682
สอ.แม่สุก 3,900 359 485 857 88 7 5,696
สอ.หนองสระ 1,242 133 77 230 26 2 1,710
สอ.บ้านเหล่า 3,325 351 303 593 60 6 4,638
สอ.ดงอินตา 2,639 223 108 479 30 10 3,489
สอ.เจริญราษฎร์ 2,748 260 339 532 67 11 3,957
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,798 268 248 470 46 5 3,835
สสช.ปางปูเลาะ 387 52 4 8 0 1 452
สสช.ป่าเมี้ยง 60 113 4 27 6 0 210
รพ.แม่ใจ 42 0 0 0 0 0 42
รวม 25,003 2,581 2,892 5,006 459 70 36,011
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1433 75 26 156 24 3 1,717
สอ.ภูซาง 3607 296 240 584 73 12 4,812
สอ.ม่วงชุม 3027 307 234 586 70 1 4,225
สอ.ทุ่งกล้วย 6072 530 421 930 136 13 8,102
สอ.เชียงแรง 2658 288 404 595 46 6 3,997
สอ.ดอนมูล 1640 111 95 283 31 1 2,161
สอ.สบบง 4840 443 850 1053 155 19 7,360
สสช.นาหนุน 220 18 13 37 1 0 289
รวม 23,497 2,068 2,283 4,224 536 55 32,663
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2869 248 266 583 109 11 4,086
สอ.บ้านเจน 3721 357 254 558 72 10 4,972
สอ.ป่าฝาง 2483 229 134 458 40 8 3,352
สอ.ห้วยแก้ว 4315 399 127 641 139 12 5,633
สอ.แม่อิง 3014 229 381 673 91 9 4,397
รวม 16,402 1,462 1,162 2,913 451 50 22,440
รวมทั้งจังหวัด 368,127 32,554 41,575 67,798 9,233 1,108 519,315