ข้อมูลประชากรแยกรายสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา (ณ 31 มีนาคม 2557) ลงทะเบียนเลือกสถานบริการ
รหัส สิทธิ ปชก.ทั้งหมด ในจังหวัด ต่างจังหวัด
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 226,300 214,838 11,462
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 173,441 150,075 23,366
SSS สิทธิประกันสังคม 70,555 21,041 49,514
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 39,485 39,485 0
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,459 6,459 0
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 1,508 900 608
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 1,355 1,355 0
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 1,087 334 753
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 1,032 1,032 0
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 844 844 0
PVT สิทธิครูเอกชน 430 430 0
NRD สถานะคนต่างด้าว 384 384 0
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 279 216 63
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 120 120 0
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 116 116 0
NRH บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) 111 111 0
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 101 101 0
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 70 29 41
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ 68 68 0
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 21 8 13
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 19 19 0
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 12 0
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 10 5 5
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 7 5 2
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 6 6 0
BFC สิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง 3 3 0
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 2 2 0
VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 2 2 0
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 1 0
POL สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 1 0
สิทธิว่าง 4,077 4,077 0
รวมทั้งหมด 527,906 442,079 85,827