รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนเมษายน 2557 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,680 1,197 2,877 230 504 3 1 6 10 3,631
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,363 1,428 3,791 539 720 4 3 16 13 5,086
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,599 872 3,471 484 850 3 3 9 16 4,836
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,312 1,728 5,040 689 1,149 2 3 34 21 6,938
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,481 3,679 9,160 2,319 2,019 17 13 85 54 13,667
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,836 2,507 6,343 793 1,514 3 8 47 23 8,731
06564 รพ.สต.แม่กา 2,541 1,645 4,186 594 1,150 3 3 39 11 5,986
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,403 867 3,270 485 849 0 3 9 9 4,625
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4,020 2,138 6,158 666 1,333 4 7 16 30 8,214
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,251 3,204 7,455 3,292 2,170 6 9 127 57 13,116
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,694 1,254 3,948 936 1,143 0 3 16 21 6,067
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2,118 750 2,868 540 733 1 4 6 10 4,162
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 2,011 892 2,903 254 656 4 1 7 8 3,833
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,528 581 2,109 303 500 2 1 10 9 2,934
10717 รพ.พะเยา 119 2,188 2,307 168 0 2 23 0 113 2,613
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,332 3,704 6,036 406 2,080 6 6 16 29 8,579
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,398 4,126 7,524 2,180 1,624 19 11 279 73 11,710
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,219 129 1,348 5 0 0 2 5 5 1,365
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,088 1,894 3,982 1,666 1,413 5 5 126 41 7,238
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 45 13,918 13,963 0 0 0 0 0 9 13,972
รวม 50,038 48,701 98,739 16,549 20,407 84 109 853 562 137,303
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,825 1,147 3,972 333 742 1 2 20 11 5,081
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,455 1,692 4,147 180 550 0 1 16 14 4,908
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,392 1,031 3,423 236 454 0 1 10 4 4,128
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,360 894 2,254 148 416 1 2 14 10 2,845
06577 รพ.สต.ลอ 1,540 987 2,527 257 480 2 4 8 13 3,291
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,215 776 1,991 153 345 0 3 6 8 2,506
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,979 1,369 3,348 375 582 1 2 8 8 4,324
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,873 2,474 6,347 635 1,243 5 3 22 25 8,280
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,796 1,592 4,388 311 876 1 4 32 10 5,622
11184 รพ.จุน 3,968 2,442 6,410 1,098 1,155 4 10 42 26 8,745
รวม 24,403 14,404 38,807 3,726 6,843 15 32 178 129 49,730
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,377 3,413 6,790 2,718 1,631 58 17 79 34 11,327
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,691 1,349 3,040 290 528 16 1 5 11 3,891
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,171 1,105 2,276 138 435 14 0 8 9 2,880
06585 รพ.สต.เวียง 1,976 1,865 3,841 780 913 5 2 10 23 5,574
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,430 1,814 4,244 599 769 21 1 5 9 5,648
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,507 1,094 2,601 89 298 9 3 9 5 3,014
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,554 1,703 4,257 694 870 11 4 14 15 5,865
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,867 1,599 3,466 277 474 9 1 9 6 4,242
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,711 1,666 4,377 214 755 164 12 30 20 5,572
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,217 1,976 5,193 1,219 1,326 99 6 28 27 7,898
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,486 778 2,264 260 442 2 0 2 6 2,976
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,777 873 2,650 218 430 6 1 5 13 3,323
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,219 1,054 2,273 281 408 4 0 9 13 2,988
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,148 1,098 2,246 127 386 4 1 27 14 2,805
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,089 872 1,961 176 238 0 0 4 5 2,384
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,513 1,130 2,643 200 459 12 1 5 9 3,329
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 531 408 939 18 117 26 1 0 2 1,103
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 334 243 577 4 77 10 1 2 3 674
10410 สสช.บ้านคะแนง 154 62 216 15 37 0 0 0 0 268
10718 รพ.เชียงคำ 47 754 801 313 117 1 1 4 3 1,240
รวม 31,799 24,856 56,655 8,630 10,710 471 53 255 227 77,001
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 2,037 783 2,820 785 457 4 2 7 6 4,081
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,557 659 2,216 235 295 1 0 7 8 2,762
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 669 229 898 78 128 12 0 6 6 1,128
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,186 433 1,619 206 318 21 0 0 3 2,167
06602 รพ.สต.สระ 1,955 670 2,625 225 364 4 1 4 6 3,229
10411 สสช.บ้านนาบัว 299 121 420 3 31 5 0 0 1 460
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 152 21 173 4 23 2 0 0 1 203
11185 รพ.เชียงม่วน 1,093 687 1,780 562 614 2 0 5 13 2,976
77741 ศสช.บ้านมาง 1,227 467 1,694 68 82 0 0 1 4 1,849
รวม 10,175 4,070 14,245 2,166 2,312 51 3 30 48 18,855
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2,050 1,339 3,389 645 606 5 3 18 9 4,675
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 6 5 11 888 916 2 5 28 11 1,861
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,581 1,347 3,928 888 916 2 5 28 11 5,778
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,218 671 2,889 351 548 8 1 11 13 3,821
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,843 1,249 3,092 502 597 0 5 9 19 4,224
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,869 1,251 4,120 305 624 4 1 22 14 5,090
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2,125 1,175 3,300 360 536 2 4 14 14 4,230
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,340 1,321 3,661 210 635 0 4 18 14 4,542
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,286 826 2,112 221 431 1 1 13 9 2,788
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,932 985 2,917 113 494 4 1 8 8 3,545
06612 รพ.สต.ป่าซาง 3,210 941 4,151 276 580 2 2 10 10 5,031
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,670 1,221 3,891 461 628 3 5 21 16 5,025
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,286 1,341 3,627 431 649 4 7 59 11 4,788
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,868 442 2,310 138 362 2 0 5 9 2,826
06616 รพ.สต.บ้านปาง 734 506 1,240 171 271 4 2 7 3 1,698
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 308 234 542 7 80 2 5 6 1 643
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,656 1,628 4,284 1,125 810 6 5 30 14 6,274
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,804 958 2,762 468 516 1 5 15 8 3,775
รวม 34,786 17,440 52,226 7,560 10,199 52 61 322 194 70,614
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 2,089 931 3,020 680 782 3 1 6 7 4,499
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,679 690 2,369 175 522 2 0 7 9 3,084
06619 รพ.สต.ควร 2,057 1,791 3,848 298 742 7 4 7 11 4,917
06620 รพ.สต.ออย 1,931 888 2,819 269 531 0 1 10 5 3,635
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 975 651 1,626 148 324 0 0 2 1 2,101
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,664 950 2,614 171 564 3 0 9 4 3,365
06623 รพ.สต.งิม 1,741 1,104 2,845 212 641 2 1 10 12 3,723
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,499 1,169 2,668 183 485 2 0 7 4 3,349
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,360 1,098 2,458 71 240 64 1 8 14 2,856
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,800 976 2,776 63 404 2 1 2 9 3,257
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,326 578 1,904 197 320 6 2 4 6 2,439
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 899 351 1,250 6 80 2 0 1 2 1,341
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 636 267 903 43 193 0 0 1 2 1,142
10416 สสช.บ้านปางผักหม 567 555 1,122 55 169 2 0 2 3 1,353
10417 สสช.ปางมะโอ 250 240 490 45 70 21 0 5 2 633
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 803 564 1,367 21 161 59 2 8 3 1,621
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 279 245 524 32 43 4 0 3 1 607
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 582 229 811 39 88 0 1 1 0 940
10421 สสช.บ้านสันติสุข 870 336 1,206 10 101 6 1 0 1 1,325
11187 รพ.ปง 2,454 1,602 4,056 538 814 19 2 37 16 5,482
รวม 25,461 15,215 40,676 3,256 7,274 204 17 130 112 51,669
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,525 1,706 4,231 1,003 1,111 3 2 25 20 6,395
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 646 385 1,031 106 203 0 0 1 10 1,351
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,520 994 2,514 403 537 1 7 6 6 3,474
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,545 1,291 3,836 578 873 0 0 15 17 5,319
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 739 507 1,246 92 230 1 2 6 2 1,579
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,227 1,050 3,277 362 605 1 1 14 10 4,270
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,581 1,051 2,632 134 491 0 0 5 7 3,269
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,446 1,242 2,688 384 544 0 0 28 12 3,656
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,675 1,119 2,794 285 457 2 0 15 7 3,560
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 307 75 382 4 5 2 0 0 2 395
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 26 19 45 5 29 1 0 4 0 84
11188 รพ.แม่ใจ 21 31 52 92 74 0 1 0 1 220
รวม 15,258 9,470 24,728 3,448 5,159 11 13 119 94 33,572
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 777 565 1,342 48 168 96 3 8 5 1,670
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,936 1,701 3,637 295 593 67 1 15 14 4,622
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,687 1,328 3,015 272 588 31 0 14 10 3,930
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,562 2,459 6,021 515 928 102 12 23 27 7,628
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,344 1,293 2,637 454 600 18 1 5 9 3,724
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 970 644 1,614 112 290 25 2 2 0 2,045
06643 รพ.สต.สบบง 2,909 1,903 4,812 951 1,054 20 7 38 30 6,912
10424 สสช.บ้านนาหนุน 144 71 215 14 34 3 0 0 2 268
รวม 13,329 9,964 23,293 2,661 4,255 362 26 105 97 30,799
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,679 1,154 2,833 332 597 0 2 55 11 3,830
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,277 1,396 3,673 283 582 5 5 20 8 4,576
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,440 1,009 2,449 186 466 5 0 11 6 3,123
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,714 1,663 4,377 184 667 2 2 40 12 5,284
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,927 1,067 2,994 445 656 1 1 24 11 4,132
รวม 10,037 6,289 16,326 1,430 2,968 13 10 150 48 20,945
รวมทั้งจังหวัด 215,286 150,409 365,695 49,426 70,127 1,263 324 2,142 1,511 490,488
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้