รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนมิถุนายน 2557  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,685 1,181 2,866 230 504 3 1 6 10 3,620
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,366 1,424 3,790 539 720 4 3 16 13 5,085
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,599 870 3,469 484 850 3 3 9 16 4,834
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,313 1,728 5,041 689 1,149 2 3 34 21 6,939
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,513 3,627 9,140 2,319 2,019 17 13 85 54 13,647
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,851 2,509 6,360 793 1,514 3 8 47 23 8,748
06564 รพ.สต.แม่กา 2,552 1,641 4,193 594 1,150 3 3 39 11 5,993
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,403 867 3,270 485 849 0 3 9 9 4,625
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4,020 2,138 6,158 666 1,333 4 7 16 30 8,214
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,256 3,197 7,453 3,292 2,170 6 9 127 57 13,114
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,700 1,256 3,956 936 1,143 0 3 16 21 6,075
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2,116 753 2,869 540 733 1 4 6 10 4,163
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 2,016 904 2,920 254 656 4 1 7 8 3,850
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,527 572 2,099 303 500 2 1 10 9 2,924
10717 รพ.พะเยา 127 2,219 2,346 168 0 2 23 0 113 2,652
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,340 3,613 5,953 406 2,080 6 6 16 29 8,496
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,408 4,105 7,513 2,180 1,624 19 11 279 73 11,699
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,372 128 1,500 5 0 0 2 5 5 1,517
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,095 1,902 3,997 1,666 1,413 5 5 126 41 7,253
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 44 13,685 13,729 0 0 0 0 0 9 13,738
รวม 50,303 48,319 98,622 16,549 20,407 84 109 853 562 137,186
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,823 1,138 3,961 333 742 1 2 20 11 5,070
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,466 1,691 4,157 180 550 0 1 16 14 4,918
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,373 1,027 3,400 236 454 0 1 10 4 4,105
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,361 886 2,247 148 416 1 2 14 10 2,838
06577 รพ.สต.ลอ 1,540 992 2,532 257 480 2 4 8 13 3,296
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,218 781 1,999 153 345 0 3 6 8 2,514
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,969 1,370 3,339 375 582 1 2 8 8 4,315
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,878 2,449 6,327 635 1,243 5 3 22 25 8,260
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,796 1,596 4,392 311 876 1 4 32 10 5,626
11184 รพ.จุน 3,968 2,420 6,388 1,098 1,155 4 10 42 26 8,723
รวม 24,392 14,350 38,742 3,726 6,843 15 32 178 129 49,665
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,404 3,393 6,797 2,718 1,631 58 17 79 34 11,334
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,691 1,353 3,044 290 528 16 1 5 11 3,895
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,180 1,097 2,277 138 435 14 0 8 9 2,881
06585 รพ.สต.เวียง 1,984 1,860 3,844 780 913 5 2 10 23 5,577
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,435 1,813 4,248 599 769 21 1 5 9 5,652
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,504 1,086 2,590 89 298 9 3 9 5 3,003
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,553 1,689 4,242 694 870 11 4 14 15 5,850
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,872 1,579 3,451 277 474 9 1 9 6 4,227
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,731 1,635 4,366 214 755 164 12 30 20 5,561
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,313 1,977 5,290 1,219 1,326 99 6 28 27 7,995
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,474 770 2,244 260 442 2 0 2 6 2,956
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,779 864 2,643 218 430 6 1 5 13 3,316
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,232 1,037 2,269 281 408 4 0 9 13 2,984
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,151 1,103 2,254 127 386 4 1 27 14 2,813
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,096 871 1,967 176 238 0 0 4 5 2,390
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,517 1,121 2,638 200 459 12 1 5 9 3,324
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 532 411 943 18 117 26 1 0 2 1,107
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 333 241 574 4 77 10 1 2 3 671
10410 สสช.บ้านคะแนง 153 63 216 15 37 0 0 0 0 268
10718 รพ.เชียงคำ 50 774 824 313 117 1 1 4 3 1,263
รวม 31,984 24,737 56,721 8,630 10,710 471 53 255 227 77,067
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 2,028 788 2,816 785 457 4 2 7 6 4,077
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,549 657 2,206 235 295 1 0 7 8 2,752
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 666 230 896 78 128 12 0 6 6 1,126
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,181 426 1,607 206 318 21 0 0 3 2,155
06602 รพ.สต.สระ 1,956 667 2,623 225 364 4 1 4 6 3,227
10411 สสช.บ้านนาบัว 298 119 417 3 31 5 0 0 1 457
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 154 23 177 4 23 2 0 0 1 207
11185 รพ.เชียงม่วน 1,079 676 1,755 562 614 2 0 5 13 2,951
77741 ศสช.บ้านมาง 1,245 472 1,717 68 82 0 0 1 4 1,872
รวม 10,156 4,058 14,214 2,166 2,312 51 3 30 48 18,824
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2,054 1,328 3,382 645 606 5 3 18 9 4,668
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 5 5 10 888 916 2 5 28 11 1,860
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,577 1,326 3,903 888 916 2 5 28 11 5,753
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,220 664 2,884 351 548 8 1 11 13 3,816
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,842 1,247 3,089 502 597 0 5 9 19 4,221
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,870 1,256 4,126 305 624 4 1 22 14 5,096
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2,129 1,176 3,305 360 536 2 4 14 14 4,235
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,328 1,319 3,647 210 635 0 4 18 14 4,528
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,289 826 2,115 221 431 1 1 13 9 2,791
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,930 991 2,921 113 494 4 1 8 8 3,549
06612 รพ.สต.ป่าซาง 3,203 940 4,143 276 580 2 2 10 10 5,023
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,675 1,218 3,893 461 628 3 5 21 16 5,027
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,227 1,471 3,698 431 649 4 7 59 11 4,859
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,868 441 2,309 138 362 2 0 5 9 2,825
06616 รพ.สต.บ้านปาง 735 501 1,236 171 271 4 2 7 3 1,694
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 309 232 541 7 80 2 5 6 1 642
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,651 1,618 4,269 1,125 810 6 5 30 14 6,259
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,803 976 2,779 468 516 1 5 15 8 3,792
รวม 34,715 17,535 52,250 7,560 10,199 52 61 322 194 70,638
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 2,083 927 3,010 680 782 3 1 6 7 4,489
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,678 690 2,368 175 522 2 0 7 9 3,083
06619 รพ.สต.ควร 2,052 1,788 3,840 298 742 7 4 7 11 4,909
06620 รพ.สต.ออย 1,926 882 2,808 269 531 0 1 10 5 3,624
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 973 654 1,627 148 324 0 0 2 1 2,102
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,678 942 2,620 171 564 3 0 9 4 3,371
06623 รพ.สต.งิม 1,737 1,088 2,825 212 641 2 1 10 12 3,703
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,495 1,168 2,663 183 485 2 0 7 4 3,344
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,368 1,099 2,467 71 240 64 1 8 14 2,865
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,795 980 2,775 63 404 2 1 2 9 3,256
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,320 567 1,887 197 320 6 2 4 6 2,422
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 897 348 1,245 6 80 2 0 1 2 1,336
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 636 270 906 43 193 0 0 1 2 1,145
10416 สสช.บ้านปางผักหม 558 554 1,112 55 169 2 0 2 3 1,343
10417 สสช.ปางมะโอ 250 239 489 45 70 21 0 5 2 632
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 804 563 1,367 21 161 59 2 8 3 1,621
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 281 243 524 32 43 4 0 3 1 607
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 581 225 806 39 88 0 1 1 0 935
10421 สสช.บ้านสันติสุข 861 338 1,199 10 101 6 1 0 1 1,318
11187 รพ.ปง 2,454 1,588 4,042 538 814 19 2 37 16 5,468
รวม 25,427 15,153 40,580 3,256 7,274 204 17 130 112 51,573
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,518 1,711 4,229 1,003 1,111 3 2 25 20 6,393
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 648 383 1,031 106 203 0 0 1 10 1,351
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,530 984 2,514 403 537 1 7 6 6 3,474
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,535 1,288 3,823 578 873 0 0 15 17 5,306
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 740 497 1,237 92 230 1 2 6 2 1,570
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,229 1,042 3,271 362 605 1 1 14 10 4,264
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,591 1,048 2,639 134 491 0 0 5 7 3,276
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,452 1,243 2,695 384 544 0 0 28 12 3,663
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,672 1,107 2,779 285 457 2 0 15 7 3,545
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 308 77 385 4 5 2 0 0 2 398
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 26 18 44 5 29 1 0 4 0 83
11188 รพ.แม่ใจ 21 30 51 92 74 0 1 0 1 219
รวม 15,270 9,428 24,698 3,448 5,159 11 13 119 94 33,542
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 780 563 1,343 48 168 96 3 8 5 1,671
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,939 1,689 3,628 295 593 67 1 15 14 4,613
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,688 1,333 3,021 272 588 31 0 14 10 3,936
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,560 2,442 6,002 515 928 102 12 23 27 7,609
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,364 1,296 2,660 454 600 18 1 5 9 3,747
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 969 635 1,604 112 290 25 2 2 0 2,035
06643 รพ.สต.สบบง 2,918 1,915 4,833 951 1,054 20 7 38 30 6,933
10424 สสช.บ้านนาหนุน 142 66 208 14 34 3 0 0 2 261
รวม 13,360 9,939 23,299 2,661 4,255 362 26 105 97 30,805
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,686 1,144 2,830 332 597 0 2 55 11 3,827
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,274 1,390 3,664 283 582 5 5 20 8 4,567
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,446 1,006 2,452 186 466 5 0 11 6 3,126
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,699 1,666 4,365 184 667 2 2 40 12 5,272
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,929 1,059 2,988 445 656 1 1 24 11 4,126
รวม 10,034 6,265 16,299 1,430 2,968 13 10 150 48 20,918
รวมทั้งจังหวัด 215,641 149,784 365,425 49,426 70,127 1,263 324 2,142 1,511 490,218
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้