รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนตุลาคม 2557  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,664 1,150 2,814 228 524 3 1 5 9 3,584
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,337 1,386 3,723 536 727 4 4 15 6 5,015
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,559 842 3,401 474 873 3 3 9 13 4,776
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,287 1,722 5,009 690 1,139 2 3 33 15 6,891
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,607 3,597 9,204 2,317 2,024 17 14 85 34 13,695
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,832 2,474 6,306 769 1,507 3 9 39 31 8,664
06564 รพ.สต.แม่กา 2,539 1,604 4,143 586 1,155 3 4 38 8 5,937
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,363 856 3,219 486 860 0 3 9 15 4,592
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,996 2,086 6,082 668 1,349 4 6 14 25 8,148
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,220 3,161 7,381 3,230 2,184 6 10 121 51 12,983
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,650 1,237 3,887 929 1,158 0 3 12 22 6,011
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2,083 741 2,824 532 724 1 4 6 11 4,102
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,975 882 2,857 263 642 4 1 7 5 3,779
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,498 558 2,056 306 507 2 1 10 7 2,889
10717 รพ.พะเยา 131 2,332 2,463 227 0 2 36 0 88 2,816
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,352 3,344 5,696 397 2,194 6 6 15 39 8,353
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,501 4,123 7,624 2,115 1,643 19 12 267 54 11,734
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,311 134 1,445 4 0 0 2 5 6 1,462
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,091 1,900 3,991 1,620 1,412 5 7 120 31 7,186
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 49 17,116 17,165 0 0 0 0 0 9 17,174
รวม 50,045 51,245 101,290 16,377 20,622 84 129 810 479 139,791
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,799 1,151 3,950 333 756 1 2 16 8 5,066
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,441 1,673 4,114 196 547 0 1 14 13 4,885
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,357 1,016 3,373 232 479 0 1 10 7 4,102
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,366 862 2,228 139 431 1 3 14 5 2,821
06577 รพ.สต.ลอ 1,518 972 2,490 255 496 2 5 8 7 3,263
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,220 760 1,980 151 339 0 3 6 12 2,491
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,965 1,344 3,309 377 592 1 2 8 9 4,298
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,958 2,413 6,371 631 1,265 5 2 21 19 8,314
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,761 1,584 4,345 313 889 1 4 32 5 5,589
11184 รพ.จุน 3,933 2,411 6,344 1,101 1,175 4 10 39 16 8,689
รวม 24,318 14,186 38,504 3,728 6,969 15 33 168 101 49,518
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,406 3,409 6,815 2,647 1,628 58 17 77 34 11,276
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,659 1,381 3,040 291 548 16 2 5 8 3,910
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,171 1,079 2,250 140 436 14 0 8 10 2,858
06585 รพ.สต.เวียง 1,970 1,819 3,789 785 909 4 1 9 16 5,513
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,422 1,789 4,211 613 802 23 2 5 12 5,668
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,483 1,088 2,571 90 307 9 3 8 4 2,992
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,511 1,661 4,172 693 878 11 4 13 13 5,784
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,854 1,545 3,399 272 481 9 2 9 7 4,179
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,723 1,612 4,335 209 782 158 14 27 25 5,550
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,205 1,939 5,144 1,218 1,326 99 6 26 18 7,837
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,458 753 2,211 271 448 2 1 2 7 2,942
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,755 845 2,600 232 425 6 1 5 13 3,282
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,233 1,034 2,267 284 402 3 0 9 15 2,980
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,138 1,083 2,221 128 395 4 1 26 6 2,781
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,098 865 1,963 182 235 0 0 4 2 2,386
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,525 1,092 2,617 207 508 12 1 4 7 3,356
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 530 410 940 18 117 26 2 0 1 1,104
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 322 244 566 3 75 10 1 2 3 660
10410 สสช.บ้านคะแนง 153 63 216 15 34 0 0 0 0 265
10718 รพ.เชียงคำ 54 822 876 305 111 1 1 4 1 1,299
รวม 31,670 24,533 56,203 8,603 10,847 465 59 243 202 76,622
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,997 777 2,774 785 475 4 2 6 7 4,053
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,512 665 2,177 237 305 1 0 7 5 2,732
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 647 227 874 78 127 12 0 6 3 1,100
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,153 423 1,576 204 334 21 1 0 3 2,139
06602 รพ.สต.สระ 1,918 671 2,589 235 391 4 1 4 2 3,226
10411 สสช.บ้านนาบัว 299 118 417 3 22 5 0 0 2 449
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 153 24 177 3 23 2 0 0 1 206
11185 รพ.เชียงม่วน 999 655 1,654 555 624 2 0 5 9 2,849
77741 ศสช.บ้านมาง 1,305 476 1,781 67 81 0 0 1 2 1,932
รวม 9,983 4,036 14,019 2,167 2,382 51 4 29 34 18,686
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2,017 1,320 3,337 646 617 5 3 17 12 4,637
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 6 5 11 885 918 2 5 26 11 1,858
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,551 1,300 3,851 885 918 2 5 26 11 5,698
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,186 675 2,861 360 556 8 1 11 6 3,803
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,826 1,245 3,071 512 607 0 5 9 8 4,212
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,818 1,227 4,045 304 643 4 1 21 10 5,028
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2,095 1,158 3,253 346 546 2 4 12 7 4,170
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,317 1,299 3,616 205 642 0 4 17 11 4,495
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,270 825 2,095 220 427 1 1 13 6 2,763
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,909 973 2,882 109 511 4 1 7 10 3,524
06612 รพ.สต.ป่าซาง 3,159 918 4,077 273 599 2 2 10 6 4,969
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,643 1,206 3,849 440 654 3 4 18 13 4,981
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,202 1,429 3,631 429 656 4 6 40 7 4,773
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,844 424 2,268 141 368 2 0 5 4 2,788
06616 รพ.สต.บ้านปาง 725 481 1,206 171 282 4 2 7 4 1,676
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 315 236 551 7 84 2 5 6 0 655
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,646 1,611 4,257 1,114 832 6 5 29 14 6,257
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,798 954 2,752 462 532 1 4 15 9 3,775
รวม 34,327 17,286 51,613 7,509 10,392 52 58 289 149 70,062
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 2,060 912 2,972 665 776 3 1 6 11 4,434
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,673 678 2,351 185 529 2 0 7 4 3,078
06619 รพ.สต.ควร 2,027 1,742 3,769 304 755 7 4 6 6 4,851
06620 รพ.สต.ออย 1,903 864 2,767 269 544 0 2 10 12 3,604
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 970 631 1,601 141 327 0 0 2 4 2,075
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,612 983 2,595 169 588 3 0 7 4 3,366
06623 รพ.สต.งิม 1,716 1,050 2,766 211 648 2 1 9 9 3,646
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,465 1,194 2,659 181 464 2 0 7 4 3,317
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,382 1,079 2,461 65 242 64 2 8 8 2,850
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,783 970 2,753 66 392 2 1 2 9 3,225
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,304 554 1,858 201 324 6 2 4 6 2,401
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 901 343 1,244 6 91 2 0 1 3 1,347
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 636 260 896 45 198 0 0 1 3 1,143
10416 สสช.บ้านปางผักหม 558 541 1,099 56 182 2 0 2 2 1,343
10417 สสช.ปางมะโอ 248 239 487 44 75 21 0 5 2 634
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 802 564 1,366 20 171 59 3 7 6 1,632
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 286 239 525 31 43 4 0 3 0 606
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 578 218 796 39 99 0 1 1 0 936
10421 สสช.บ้านสันติสุข 854 340 1,194 10 108 6 1 0 3 1,322
11187 รพ.ปง 2,475 1,565 4,040 521 822 19 2 35 14 5,453
รวม 25,233 14,966 40,199 3,229 7,378 204 20 123 110 51,263
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,530 1,705 4,235 984 1,111 3 2 23 18 6,376
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 641 378 1,019 106 216 0 0 1 8 1,350
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,496 966 2,462 405 560 1 7 6 7 3,448
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,503 1,267 3,770 582 872 0 0 13 12 5,249
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 735 477 1,212 87 240 1 2 6 4 1,552
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,208 998 3,206 361 616 1 2 13 11 4,210
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,583 1,038 2,621 137 508 0 0 5 5 3,276
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,439 1,220 2,659 389 547 0 0 25 8 3,628
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,644 1,099 2,743 287 460 2 0 15 4 3,511
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 299 77 376 3 6 2 0 0 0 387
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 30 18 48 5 32 1 0 4 0 90
11188 รพ.แม่ใจ 19 29 48 91 74 0 1 0 1 215
รวม 15,127 9,272 24,399 3,437 5,242 11 14 111 78 33,292
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 780 553 1,333 49 165 95 3 8 3 1,656
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,945 1,661 3,606 308 598 67 1 15 11 4,606
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,664 1,323 2,987 276 586 31 1 12 8 3,901
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,547 2,386 5,933 521 962 94 12 23 28 7,573
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,367 1,265 2,632 452 602 18 2 4 3 3,713
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 961 620 1,581 116 288 24 3 2 5 2,019
06643 รพ.สต.สบบง 2,900 1,906 4,806 962 1,024 20 14 37 17 6,880
10424 สสช.บ้านนาหนุน 147 64 211 19 34 3 0 0 1 268
รวม 13,311 9,778 23,089 2,703 4,259 352 36 101 76 30,616
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,680 1,129 2,809 324 582 0 2 55 11 3,783
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,249 1,367 3,616 286 579 5 6 18 10 4,520
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,441 987 2,428 189 476 5 0 11 2 3,111
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,695 1,660 4,355 184 682 2 3 40 11 5,277
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,896 1,046 2,942 452 662 1 1 24 6 4,088
รวม 9,961 6,189 16,150 1,435 2,981 13 12 148 40 20,779
รวมทั้งจังหวัด 213,975 151,491 365,466 49,188 71,072 1,247 365 2,022 1,269 490,629
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้