รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกรกฎาคม 2557  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,685 1,181 2,866 226 509 3 1 6 14 3,625
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,360 1,423 3,783 534 726 4 3 15 12 5,077
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,599 870 3,469 476 867 3 3 9 14 4,841
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,313 1,764 5,077 686 1,136 2 3 33 23 6,960
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,585 3,598 9,183 2,312 2,035 17 13 85 57 13,702
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,860 2,504 6,364 770 1,506 3 8 43 35 8,729
06564 รพ.สต.แม่กา 2,554 1,639 4,193 588 1,148 3 3 39 18 5,992
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,400 859 3,259 479 849 0 3 9 23 4,622
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4,023 2,143 6,166 663 1,351 4 7 16 22 8,229
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,258 3,196 7,454 3,265 2,179 6 10 122 61 13,097
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,702 1,256 3,958 933 1,155 0 3 14 15 6,078
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2,116 762 2,878 542 729 1 4 6 14 4,174
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 2,016 897 2,913 264 639 4 1 7 8 3,836
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,527 570 2,097 305 504 2 1 10 10 2,929
10717 รพ.พะเยา 133 2,281 2,414 212 0 2 30 0 107 2,765
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,348 3,584 5,932 386 2,168 6 6 16 46 8,560
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,494 4,202 7,696 2,144 1,634 19 13 275 65 11,846
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,353 129 1,482 5 0 0 2 5 6 1,500
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,103 1,903 4,006 1,636 1,414 5 7 125 48 7,241
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 45 13,536 13,581 0 0 0 0 0 9 13,590
รวม 50,474 48,297 98,771 16,426 20,549 84 121 835 607 137,393
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,817 1,137 3,954 329 768 1 2 20 11 5,085
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,472 1,688 4,160 190 546 0 1 14 11 4,922
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,373 1,021 3,394 232 481 0 1 10 4 4,122
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,379 880 2,259 142 425 1 2 14 5 2,848
06577 รพ.สต.ลอ 1,531 993 2,524 259 495 2 5 8 11 3,304
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,226 772 1,998 154 341 0 3 6 7 2,509
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,984 1,351 3,335 378 593 1 2 8 11 4,328
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,873 2,438 6,311 626 1,257 5 3 22 17 8,241
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,794 1,594 4,388 314 887 1 4 32 15 5,641
11184 รพ.จุน 3,974 2,433 6,407 1,104 1,167 4 10 41 21 8,754
รวม 24,423 14,307 38,730 3,728 6,960 15 33 175 113 49,754
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,435 3,424 6,859 2,668 1,627 58 17 77 45 11,351
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,698 1,355 3,053 291 541 16 1 5 9 3,916
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,183 1,094 2,277 136 437 14 0 8 10 2,882
06585 รพ.สต.เวียง 1,992 1,849 3,841 785 906 4 1 9 23 5,569
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,436 1,812 4,248 615 799 21 1 5 14 5,703
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,501 1,089 2,590 90 309 9 3 8 10 3,019
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,552 1,682 4,234 697 869 11 4 14 20 5,849
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,873 1,582 3,455 274 464 9 1 9 9 4,221
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,719 1,636 4,355 212 752 159 12 28 28 5,546
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,284 1,978 5,262 1,230 1,319 99 6 26 35 7,977
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,473 770 2,243 270 443 2 1 2 12 2,973
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,776 861 2,637 225 438 6 1 5 10 3,322
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,237 1,041 2,278 278 412 4 0 9 12 2,993
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,155 1,101 2,256 130 385 4 1 26 12 2,814
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,088 877 1,965 181 236 0 0 4 8 2,394
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,523 1,114 2,637 203 497 12 1 4 9 3,363
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 530 412 942 18 112 26 1 0 3 1,102
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 333 243 576 2 77 10 1 2 3 671
10410 สสช.บ้านคะแนง 153 63 216 15 33 0 0 0 0 264
10718 รพ.เชียงคำ 52 823 875 309 113 1 1 4 3 1,306
รวม 31,993 24,806 56,799 8,629 10,769 465 53 245 275 77,235
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 2,031 784 2,815 785 474 4 2 6 3 4,089
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,549 658 2,207 233 302 1 0 7 5 2,755
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 664 229 893 79 129 12 0 6 3 1,122
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,177 431 1,608 204 327 21 0 0 3 2,163
06602 รพ.สต.สระ 1,948 675 2,623 226 378 4 1 4 7 3,243
10411 สสช.บ้านนาบัว 298 117 415 3 28 5 0 0 0 451
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 154 23 177 3 23 2 0 0 2 207
11185 รพ.เชียงม่วน 1,070 684 1,754 556 621 2 0 5 8 2,946
77741 ศสช.บ้านมาง 1,270 475 1,745 67 82 0 0 1 1 1,896
รวม 10,161 4,076 14,237 2,156 2,364 51 3 29 32 18,872
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2,050 1,333 3,383 642 620 5 3 18 11 4,682
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 5 5 10 883 926 2 5 26 17 1,869
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,579 1,320 3,899 883 926 2 5 26 17 5,758
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,225 664 2,889 354 550 8 1 11 6 3,819
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,845 1,252 3,097 507 594 0 5 9 11 4,223
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,871 1,249 4,120 307 626 4 1 21 12 5,091
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2,124 1,173 3,297 353 543 2 4 13 11 4,223
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,338 1,321 3,659 205 639 0 4 17 7 4,531
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,290 838 2,128 219 429 1 1 13 6 2,797
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,934 980 2,914 111 505 4 1 7 13 3,555
06612 รพ.สต.ป่าซาง 3,198 940 4,138 277 590 2 2 10 6 5,025
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,672 1,220 3,892 451 646 3 4 18 22 5,036
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,225 1,458 3,683 427 658 4 6 40 9 4,827
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,862 446 2,308 140 365 2 0 5 4 2,824
06616 รพ.สต.บ้านปาง 738 503 1,241 170 272 4 2 7 4 1,700
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 313 241 554 7 84 2 5 6 0 658
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,672 1,649 4,321 1,119 814 6 5 29 16 6,310
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,803 971 2,774 465 525 1 5 15 11 3,796
รวม 34,744 17,563 52,307 7,520 10,312 52 59 291 183 70,724
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 2,085 926 3,011 670 768 3 1 6 12 4,471
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,674 688 2,362 180 521 2 0 7 6 3,078
06619 รพ.สต.ควร 2,048 1,781 3,829 298 747 7 4 6 12 4,903
06620 รพ.สต.ออย 1,928 878 2,806 272 531 0 2 10 12 3,633
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 972 650 1,622 143 322 0 0 2 1 2,090
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,679 935 2,614 169 572 3 0 9 7 3,374
06623 รพ.สต.งิม 1,738 1,078 2,816 214 644 2 1 9 11 3,697
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,492 1,173 2,665 192 492 2 0 7 5 3,363
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,367 1,095 2,462 67 232 64 2 8 12 2,847
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,802 981 2,783 61 395 2 1 2 12 3,256
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,321 561 1,882 199 324 6 2 4 9 2,426
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 898 349 1,247 6 83 2 0 1 1 1,340
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 638 267 905 44 195 0 0 1 2 1,147
10416 สสช.บ้านปางผักหม 557 552 1,109 55 178 2 0 2 2 1,348
10417 สสช.ปางมะโอ 248 237 485 44 73 21 0 5 3 631
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 804 564 1,368 20 164 59 2 7 1 1,621
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 285 239 524 33 43 4 0 3 1 608
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 580 224 804 40 93 0 1 1 0 939
10421 สสช.บ้านสันติสุข 859 343 1,202 10 106 6 1 0 5 1,330
11187 รพ.ปง 2,486 1,605 4,091 529 826 19 2 36 19 5,522
รวม 25,461 15,126 40,587 3,246 7,309 204 19 126 133 51,624
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,530 1,730 4,260 990 1,097 3 2 25 23 6,400
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 647 384 1,031 106 214 0 0 1 6 1,358
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,532 979 2,511 402 551 1 7 6 10 3,488
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,537 1,298 3,835 576 870 0 0 13 19 5,313
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 745 492 1,237 85 237 1 2 6 2 1,570
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,231 1,040 3,271 358 621 1 2 14 12 4,279
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,591 1,049 2,640 135 492 0 0 5 6 3,278
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,453 1,233 2,686 384 546 0 0 27 10 3,653
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,668 1,109 2,777 290 463 2 0 15 5 3,552
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 307 77 384 3 5 2 0 0 0 394
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 26 18 44 5 32 1 0 4 0 86
11188 รพ.แม่ใจ 20 31 51 92 74 0 1 0 1 219
รวม 15,287 9,440 24,727 3,426 5,202 11 14 116 94 33,590
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 782 561 1,343 49 166 96 3 8 3 1,668
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,962 1,691 3,653 297 593 67 1 15 14 4,640
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,692 1,341 3,033 271 577 31 1 13 13 3,939
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,552 2,440 5,992 519 948 94 11 23 34 7,621
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,374 1,291 2,665 454 595 18 1 4 6 3,743
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 970 636 1,606 114 283 25 3 2 1 2,034
06643 รพ.สต.สบบง 2,923 1,937 4,860 955 1,016 20 7 38 24 6,920
10424 สสช.บ้านนาหนุน 142 66 208 16 33 3 0 0 3 263
รวม 13,397 9,963 23,360 2,675 4,211 354 27 103 98 30,828
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,690 1,145 2,835 324 590 0 2 55 18 3,824
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,273 1,385 3,658 283 587 5 5 18 8 4,564
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,450 1,005 2,455 186 474 5 0 11 6 3,137
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,716 1,679 4,395 183 683 2 2 40 9 5,314
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,927 1,054 2,981 451 658 1 1 24 10 4,126
รวม 10,056 6,268 16,324 1,427 2,992 13 10 148 51 20,965
รวมทั้งจังหวัด 215,996 149,846 365,842 49,233 70,668 1,249 339 2,068 1,586 490,985
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้