รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนพฤษภาคม 2558 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,566 1,231 2,797 235 504 3 1 0 10 3,550
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,186 1,486 3,672 542 736 4 4 0 8 4,966
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,393 973 3,366 485 870 3 3 0 12 4,739
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,009 1,965 4,974 719 1,136 2 3 0 20 6,854
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,406 3,861 9,267 2,354 1,982 16 14 0 34 13,667
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,474 2,775 6,249 810 1,497 3 9 0 20 8,588
06564 รพ.สต.แม่กา 2,301 1,796 4,097 597 1,141 3 3 0 11 5,852
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,223 975 3,198 496 857 0 3 0 13 4,567
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,682 2,336 6,018 685 1,370 3 6 0 16 8,098
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,869 3,437 7,306 3,259 2,180 6 10 0 49 12,810
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,438 1,406 3,844 959 1,153 0 3 0 11 5,970
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,954 843 2,797 530 727 1 4 0 9 4,068
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,816 1,015 2,831 273 648 4 1 0 6 3,763
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,411 617 2,028 313 505 2 1 0 8 2,857
10717 รพ.พะเยา 155 2,572 2,727 272 0 2 47 0 68 3,116
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,170 3,322 5,492 399 2,301 6 6 0 37 8,241
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,265 4,326 7,591 2,097 1,636 15 12 0 58 11,409
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,554 145 1,699 7 0 0 2 0 5 1,713
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 1,992 2,005 3,997 1,625 1,418 5 7 0 41 7,093
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 44 15,977 16,021 0 0 0 0 0 9 16,030
รวม 46,908 53,063 99,971 16,657 20,661 78 139 0 445 137,951
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,689 1,222 3,911 338 780 1 3 0 8 5,041
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,362 1,736 4,098 203 558 0 1 0 8 4,868
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,301 1,071 3,372 236 486 0 1 0 4 4,099
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,261 935 2,196 150 436 1 3 0 6 2,792
06577 รพ.สต.ลอ 1,433 1,048 2,481 259 496 0 5 0 3 3,244
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,164 827 1,991 163 344 0 3 0 6 2,507
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,834 1,417 3,251 387 581 1 2 0 9 4,231
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,649 2,618 6,267 634 1,264 5 2 0 17 8,189
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,612 1,689 4,301 332 889 1 4 0 10 5,537
11184 รพ.จุน 3,812 2,495 6,307 1,092 1,167 3 10 0 18 8,597
รวม 23,117 15,058 38,175 3,794 7,001 12 34 0 89 49,105
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,191 3,596 6,787 2,641 1,591 55 15 0 34 11,123
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,646 1,387 3,033 301 541 15 2 0 5 3,897
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,111 1,107 2,218 142 441 14 0 0 7 2,822
06585 รพ.สต.เวียง 1,819 1,924 3,743 804 897 3 1 0 18 5,466
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,261 1,882 4,143 616 781 21 3 0 11 5,575
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,357 1,185 2,542 93 300 7 4 0 7 2,953
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,306 1,813 4,119 698 879 11 3 0 14 5,724
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,702 1,637 3,339 273 470 8 2 0 6 4,098
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,441 1,908 4,349 207 749 138 16 0 23 5,482
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,163 2,048 5,211 1,247 1,309 98 4 0 15 7,884
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,358 838 2,196 288 442 2 1 0 4 2,933
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,652 954 2,606 230 430 6 1 0 7 3,280
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,163 1,118 2,281 287 405 3 0 0 11 2,987
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,027 1,178 2,205 137 397 3 1 0 8 2,751
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 985 958 1,943 182 246 0 0 0 2 2,373
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,449 1,181 2,630 214 486 11 1 0 14 3,356
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 502 415 917 18 122 24 2 0 0 1,083
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 264 265 529 6 73 9 1 0 2 620
10410 สสช.บ้านคะแนง 144 67 211 16 31 0 0 0 0 258
10718 รพ.เชียงคำ 64 967 1,031 293 111 1 1 0 2 1,439
รวม 29,605 26,428 56,033 8,693 10,701 429 58 0 190 76,104
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,895 816 2,711 808 473 4 2 0 4 4,002
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,478 663 2,141 239 303 1 0 0 3 2,687
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 580 292 872 84 124 12 0 0 5 1,097
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,088 471 1,559 201 340 19 1 0 7 2,127
06602 รพ.สต.สระ 1,818 776 2,594 240 397 1 1 0 4 3,237
10411 สสช.บ้านนาบัว 288 125 413 3 21 4 0 0 1 442
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 150 32 182 3 22 2 0 0 0 209
11185 รพ.เชียงม่วน 567 532 1,099 558 616 1 0 0 6 2,280
77741 ศสช.บ้านมาง 1,711 647 2,358 69 80 0 0 0 2 2,509
รวม 9,575 4,354 13,929 2,205 2,376 44 4 0 32 18,590
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,934 1,369 3,303 641 623 5 3 0 9 4,584
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 9 3 12 893 911 2 5 0 8 1,831
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,433 1,377 3,810 893 911 2 5 0 8 5,629
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,050 785 2,835 358 542 4 0 0 14 3,753
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,760 1,289 3,049 524 594 0 5 0 6 4,178
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,608 1,395 4,003 328 631 3 1 0 3 4,969
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,964 1,268 3,232 356 552 1 5 0 6 4,152
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,141 1,426 3,567 210 665 0 4 0 5 4,451
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,195 855 2,050 215 440 1 1 0 5 2,712
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,799 1,033 2,832 115 520 4 1 0 7 3,479
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,966 1,070 4,036 282 598 2 2 0 5 4,925
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,484 1,365 3,849 471 647 3 4 0 16 4,990
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,157 1,434 3,591 420 654 3 5 0 7 4,680
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,797 451 2,248 141 372 2 0 0 3 2,766
06616 รพ.สต.บ้านปาง 669 515 1,184 175 294 4 2 0 1 1,660
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 304 238 542 7 82 1 0 0 2 634
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,539 1,654 4,193 1,122 831 6 5 0 11 6,168
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,679 1,043 2,722 469 531 1 4 0 9 3,736
รวม 32,488 18,570 51,058 7,620 10,398 44 52 0 125 69,297
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,918 1,030 2,948 668 766 2 1 0 7 4,392
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,587 730 2,317 187 522 1 0 0 5 3,032
06619 รพ.สต.ควร 1,993 1,720 3,713 322 752 1 3 0 5 4,796
06620 รพ.สต.ออย 1,708 1,022 2,730 278 526 0 2 0 6 3,542
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 893 690 1,583 145 332 0 0 0 1 2,061
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,556 1,013 2,569 170 592 3 0 0 4 3,338
06623 รพ.สต.งิม 1,588 1,167 2,755 219 637 1 1 0 6 3,619
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,353 1,287 2,640 184 460 2 0 0 8 3,294
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,310 1,125 2,435 69 255 54 1 0 6 2,820
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,598 1,142 2,740 72 396 2 1 0 4 3,215
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,221 614 1,835 203 336 5 2 0 5 2,386
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 816 434 1,250 6 89 2 0 0 3 1,350
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 603 269 872 55 201 0 0 0 2 1,130
10416 สสช.บ้านปางผักหม 554 536 1,090 58 186 1 0 0 2 1,337
10417 สสช.ปางมะโอ 233 255 488 46 75 19 0 0 2 630
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 753 647 1,400 23 150 45 4 0 5 1,627
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 267 267 534 30 42 2 0 0 0 608
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 532 251 783 39 99 0 1 0 0 922
10421 สสช.บ้านสันติสุข 789 430 1,219 9 100 2 0 0 0 1,330
11187 รพ.ปง 2,324 1,734 4,058 527 827 9 3 0 18 5,442
รวม 23,596 16,363 39,959 3,310 7,343 151 19 0 89 50,871
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,439 1,813 4,252 984 1,106 3 2 0 18 6,365
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 619 399 1,018 113 215 0 0 0 6 1,352
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,408 1,023 2,431 407 558 1 7 0 6 3,410
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,411 1,299 3,710 591 875 0 0 0 11 5,187
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 697 511 1,208 97 235 1 2 0 3 1,546
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,068 1,123 3,191 369 618 1 2 0 9 4,190
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,536 1,097 2,633 139 502 0 0 0 7 3,281
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,387 1,266 2,653 393 544 0 0 0 11 3,601
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,534 1,182 2,716 286 470 2 0 0 7 3,481
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 284 82 366 3 5 2 0 0 0 376
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 24 20 44 5 27 1 0 0 1 78
11188 รพ.แม่ใจ 22 36 58 90 83 0 1 0 0 232
รวม 14,429 9,851 24,280 3,477 5,238 11 14 0 79 33,099
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 765 568 1,333 50 166 93 2 0 2 1,646
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,870 1,722 3,592 317 603 64 2 0 5 4,583
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,583 1,338 2,921 282 602 22 1 0 6 3,834
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,346 2,621 5,967 523 937 90 10 0 25 7,552
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,321 1,321 2,642 457 611 17 2 0 1 3,730
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 915 653 1,568 121 284 19 3 0 1 1,996
06643 รพ.สต.สบบง 2,713 2,060 4,773 981 1,022 20 14 0 18 6,828
10424 สสช.บ้านนาหนุน 143 67 210 22 33 3 0 0 1 269
รวม 12,656 10,350 23,006 2,753 4,258 328 34 0 59 30,438
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,578 1,201 2,779 321 582 0 2 0 11 3,695
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,104 1,480 3,584 293 572 3 5 0 10 4,467
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,409 1,002 2,411 187 474 5 0 0 7 3,084
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,530 1,806 4,336 192 670 2 3 0 9 5,212
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,837 1,077 2,914 452 668 1 1 0 7 4,043
รวม 9,458 6,566 16,024 1,445 2,966 11 11 0 44 20,501
รวมทั้งจังหวัด 201,832 160,603 362,435 49,954 70,942 1,108 365 0 1,152 485,956
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้