รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนมิถุนายน 2558 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,557 1,228 2,785 233 507 3 1 3 6 3,538
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,181 1,485 3,666 551 737 4 4 8 2 4,972
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,390 980 3,370 482 877 3 3 7 7 4,749
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,005 1,966 4,971 719 1,137 2 3 21 6 6,859
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,405 3,858 9,263 2,361 1,997 16 14 23 10 13,684
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,471 2,776 6,247 809 1,505 3 9 16 8 8,597
06564 รพ.สต.แม่กา 2,285 1,797 4,082 597 1,148 3 3 21 7 5,861
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,213 980 3,193 499 860 0 3 4 2 4,561
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,667 2,345 6,012 690 1,381 3 6 2 8 8,102
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,878 3,432 7,310 3,253 2,188 6 10 87 25 12,879
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,436 1,408 3,844 960 1,144 0 3 7 8 5,966
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,949 855 2,804 529 723 1 4 1 4 4,066
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,815 1,018 2,833 275 645 4 1 4 3 3,765
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,413 619 2,032 313 508 2 2 3 3 2,863
10717 รพ.พะเยา 160 2,610 2,770 294 0 2 49 0 57 3,172
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,184 3,267 5,451 404 2,342 6 6 7 4 8,220
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,394 4,554 7,948 2,081 1,621 15 12 218 40 11,935
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,518 144 1,662 8 0 0 2 5 6 1,683
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 1,998 2,020 4,018 1,610 1,402 5 7 82 19 7,143
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 43 15,625 15,668 0 0 0 0 0 9 15,677
รวม 46,962 52,967 99,929 16,668 20,722 78 142 519 234 138,292
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,679 1,213 3,892 329 794 1 3 13 3 5,035
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,350 1,744 4,094 200 559 0 1 9 5 4,868
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,296 1,075 3,371 237 491 0 1 7 1 4,108
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,260 927 2,187 148 445 1 3 4 3 2,791
06577 รพ.สต.ลอ 1,431 1,050 2,481 260 479 0 5 5 2 3,232
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,159 821 1,980 167 339 0 3 2 1 2,492
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,833 1,415 3,248 392 588 1 2 5 3 4,239
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,693 2,654 6,347 630 1,270 5 2 11 6 8,271
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,603 1,688 4,291 334 883 1 4 22 3 5,538
11184 รพ.จุน 3,814 2,578 6,392 1,087 1,173 3 10 29 6 8,700
รวม 23,118 15,165 38,283 3,784 7,021 12 34 107 33 49,274
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,258 3,720 6,978 2,626 1,586 55 16 34 8 11,303
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,649 1,386 3,035 304 552 15 2 3 3 3,914
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,108 1,101 2,209 141 447 14 0 2 1 2,814
06585 รพ.สต.เวียง 1,831 1,909 3,740 806 896 3 1 6 4 5,456
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,298 1,837 4,135 621 781 21 3 0 4 5,565
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,350 1,181 2,531 94 303 7 4 4 5 2,948
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,294 1,811 4,105 702 881 11 3 5 6 5,713
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,709 1,623 3,332 279 473 8 2 5 2 4,101
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,449 1,899 4,348 205 755 138 16 15 9 5,486
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,204 2,047 5,251 1,255 1,317 98 4 7 7 7,939
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,351 839 2,190 288 438 2 1 1 2 2,922
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,650 955 2,605 231 429 6 1 4 6 3,282
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,173 1,128 2,301 287 402 3 0 3 2 2,998
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,026 1,175 2,201 135 403 3 1 3 3 2,749
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 993 959 1,952 178 257 0 0 3 2 2,392
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,447 1,177 2,624 215 488 11 1 4 2 3,345
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 519 402 921 18 121 24 2 0 0 1,086
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 258 265 523 6 74 9 1 1 1 615
10410 สสช.บ้านคะแนง 144 70 214 16 30 0 0 0 0 260
10718 รพ.เชียงคำ 63 975 1,038 289 111 1 1 2 0 1,442
รวม 29,774 26,459 56,233 8,696 10,744 429 59 102 67 76,330
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,892 811 2,703 810 474 4 2 2 1 3,996
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,498 644 2,142 240 300 1 0 6 2 2,691
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 581 288 869 85 129 12 0 2 1 1,098
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,085 474 1,559 200 344 19 1 0 1 2,124
06602 รพ.สต.สระ 1,819 773 2,592 239 400 1 1 1 1 3,235
10411 สสช.บ้านนาบัว 288 124 412 3 23 4 0 0 1 443
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 148 32 180 3 22 2 0 0 0 207
11185 รพ.เชียงม่วน 444 438 882 562 615 1 0 2 2 2,064
77741 ศสช.บ้านมาง 1,824 770 2,594 72 80 0 0 0 0 2,746
รวม 9,579 4,354 13,933 2,214 2,387 44 4 13 9 18,604
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,922 1,360 3,282 637 637 5 3 7 3 4,574
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 9 2 11 889 922 2 5 19 5 1,853
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,431 1,369 3,800 889 922 2 5 19 5 5,642
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,046 787 2,833 358 538 4 0 10 4 3,747
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,760 1,290 3,050 521 601 0 5 5 2 4,184
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,602 1,403 4,005 329 645 3 1 8 0 4,991
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,954 1,269 3,223 353 560 1 5 7 3 4,152
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,137 1,416 3,553 212 671 0 4 14 2 4,456
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,191 851 2,042 216 438 1 1 11 2 2,711
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,802 1,028 2,830 114 529 4 1 4 1 3,483
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,959 1,069 4,028 288 596 2 2 8 3 4,927
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,502 1,356 3,858 471 648 3 4 6 7 4,997
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,164 1,427 3,591 415 670 3 5 17 3 4,704
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,808 439 2,247 141 384 2 0 2 1 2,777
06616 รพ.สต.บ้านปาง 674 508 1,182 175 299 4 2 2 0 1,664
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 304 237 541 7 81 1 0 2 0 632
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,579 1,772 4,351 1,124 829 6 5 11 4 6,330
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,674 1,045 2,719 468 531 1 4 10 2 3,735
รวม 32,518 18,628 51,146 7,607 10,501 44 52 162 47 69,559
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,913 1,017 2,930 668 773 2 1 2 1 4,377
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,586 729 2,315 189 522 1 0 1 1 3,029
06619 รพ.สต.ควร 2,007 1,704 3,711 327 760 1 3 1 0 4,803
06620 รพ.สต.ออย 1,688 1,036 2,724 278 545 0 2 4 1 3,554
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 895 687 1,582 147 333 0 0 2 0 2,064
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,552 1,005 2,557 172 600 3 0 4 2 3,338
06623 รพ.สต.งิม 1,584 1,158 2,742 223 637 1 1 4 2 3,610
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,361 1,272 2,633 188 461 2 0 0 3 3,287
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,313 1,130 2,443 70 250 54 1 2 2 2,822
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,607 1,143 2,750 75 395 2 1 0 5 3,228
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,221 610 1,831 207 340 5 1 3 1 2,388
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 819 440 1,259 6 90 2 0 0 0 1,357
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 605 270 875 55 201 0 0 0 1 1,132
10416 สสช.บ้านปางผักหม 552 530 1,082 61 185 1 0 0 0 1,329
10417 สสช.ปางมะโอ 233 252 485 45 72 19 0 3 1 625
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 753 649 1,402 23 152 45 4 1 2 1,629
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 267 268 535 30 43 2 0 3 0 613
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 531 249 780 39 100 0 1 0 0 920
10421 สสช.บ้านสันติสุข 789 435 1,224 9 92 2 0 0 0 1,327
11187 รพ.ปง 2,348 1,803 4,151 525 817 9 3 29 8 5,542
รวม 23,624 16,387 40,011 3,337 7,368 151 18 59 30 50,974
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,452 1,866 4,318 967 1,106 3 2 10 4 6,410
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 613 405 1,018 113 215 0 0 1 0 1,347
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,413 1,022 2,435 412 555 1 7 2 0 3,412
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,409 1,301 3,710 604 840 0 0 8 8 5,170
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 695 515 1,210 96 231 1 2 2 1 1,543
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,069 1,120 3,189 374 615 1 2 5 4 4,190
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,536 1,100 2,636 142 511 0 0 3 1 3,293
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,388 1,257 2,645 396 552 0 0 7 3 3,603
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,527 1,182 2,709 284 473 2 0 5 0 3,473
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 282 85 367 3 5 2 0 0 0 377
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 23 20 43 5 27 1 0 1 1 78
11188 รพ.แม่ใจ 22 37 59 90 84 0 1 0 0 234
รวม 14,429 9,910 24,339 3,486 5,214 11 14 44 22 33,130
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 768 561 1,329 52 171 93 2 4 0 1,651
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,890 1,804 3,694 314 604 65 1 1 2 4,681
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,578 1,333 2,911 286 602 22 1 5 3 3,830
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,347 2,614 5,961 522 954 90 10 7 5 7,549
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,320 1,321 2,641 461 611 17 2 0 0 3,732
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 919 647 1,566 121 289 19 3 1 1 2,000
06643 รพ.สต.สบบง 2,704 2,052 4,756 978 1,029 20 15 10 2 6,810
10424 สสช.บ้านนาหนุน 139 70 209 22 33 3 0 0 0 267
รวม 12,665 10,402 23,067 2,756 4,293 329 34 28 13 30,520
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,577 1,190 2,767 322 588 0 2 49 5 3,733
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,101 1,474 3,575 291 584 3 5 8 4 4,470
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,407 999 2,406 188 480 5 0 10 3 3,092
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,561 1,802 4,363 193 676 2 3 33 5 5,275
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,833 1,074 2,907 461 670 1 1 18 3 4,061
รวม 9,479 6,539 16,018 1,455 2,998 11 11 118 20 20,631
รวมทั้งจังหวัด 202,148 160,811 362,959 50,003 71,248 1,109 368 1,152 475 487,314
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้