รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนสิงหาคม 2557  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
CUP รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
รพ.พะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,664 1,170 2,834 147 301 3 1 6 13 3,305
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,335 1,399 3,734 367 404 4 3 15 17 4,544
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,575 850 3,425 329 499 3 2 9 19 4,286
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,288 1,749 5,037 513 680 2 3 33 21 6,289
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,560 3,563 9,123 1,526 1,255 17 7 85 51 12,064
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,834 2,473 6,307 552 895 3 7 43 37 7,844
06564 รพ.สต.แม่กา 2,548 1,613 4,161 424 673 3 2 39 25 5,327
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,381 848 3,229 359 530 0 3 9 21 4,151
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4,007 2,101 6,108 480 834 4 4 15 34 7,479
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4,227 3,176 7,403 2,048 1,244 6 7 121 58 10,887
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,665 1,240 3,905 649 692 0 1 13 23 5,283
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2,080 757 2,837 386 456 1 1 6 17 3,704
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,974 892 2,866 194 395 4 0 7 11 3,477
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,503 560 2,063 232 321 2 1 10 11 2,640
10717 รพ.พะเยา 131 2,265 2,396 142 0 2 29 0 100 2,669
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,350 3,505 5,855 288 1,282 6 2 15 60 7,508
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,482 4,135 7,617 1,387 922 19 11 272 60 10,288
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,325 128 1,453 2 0 0 1 5 6 1,467
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,089 1,893 3,982 1,103 803 5 1 123 50 6,067
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 45 13,342 13,387 0 0 0 0 0 9 13,396
รวม 50,063 47,659 97,722 11,128 12,186 84 86 826 643 122,675
รพ.จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,796 1,132 3,928 241 483 1 2 20 17 4,692
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,452 1,681 4,133 142 341 0 1 14 13 4,644
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,350 1,022 3,372 165 255 0 0 10 5 3,807
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,369 869 2,238 91 265 1 2 14 4 2,615
06577 รพ.สต.ลอ 1,517 970 2,487 199 302 2 3 8 11 3,012
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,223 759 1,982 114 223 0 2 6 8 2,335
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,971 1,348 3,319 288 368 1 2 8 14 4,000
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,964 2,468 6,432 443 738 5 1 22 26 7,667
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,765 1,586 4,351 244 577 1 2 32 11 5,218
11184 รพ.จุน 3,944 2,410 6,354 697 719 4 7 40 19 7,840
รวม 24,351 14,245 38,596 2,624 4,271 15 22 174 128 45,830
รพ.เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,402 3,396 6,798 1,582 824 58 13 77 50 9,402
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,671 1,360 3,031 163 265 16 0 5 9 3,489
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,173 1,077 2,250 86 286 14 0 8 13 2,657
06585 รพ.สต.เวียง 1,975 1,832 3,807 556 579 4 1 9 25 4,981
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,417 1,799 4,216 442 466 21 1 5 20 5,171
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,490 1,086 2,576 65 211 9 3 8 10 2,882
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,523 1,671 4,194 439 515 11 1 14 25 5,199
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,863 1,568 3,431 217 305 9 1 9 9 3,981
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,710 1,622 4,332 160 471 158 10 27 34 5,192
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,252 1,953 5,205 740 747 99 4 26 34 6,855
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,453 765 2,218 195 292 2 0 2 11 2,720
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,754 856 2,610 160 274 6 1 5 15 3,071
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,228 1,038 2,266 214 256 3 0 9 15 2,763
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,138 1,098 2,236 86 258 4 1 26 9 2,620
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,085 874 1,959 112 149 0 0 4 5 2,229
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,520 1,104 2,624 157 308 12 1 4 10 3,116
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 526 412 938 15 75 26 1 0 1 1,056
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 325 242 567 3 50 10 1 2 5 638
10410 สสช.บ้านคะแนง 154 62 216 11 20 0 0 0 0 247
10718 รพ.เชียงคำ 52 797 849 182 52 1 1 4 4 1,093
รวม 31,711 24,612 56,323 5,585 6,403 463 40 244 304 69,362
รพ.เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 2,005 784 2,789 586 320 4 1 6 8 3,714
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,527 658 2,185 160 192 1 0 7 3 2,548
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 653 227 880 51 80 12 0 6 5 1,034
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,161 427 1,588 141 230 21 0 0 4 1,984
06602 รพ.สต.สระ 1,929 675 2,604 177 225 4 0 4 4 3,018
10411 สสช.บ้านนาบัว 296 116 412 2 21 5 0 0 3 443
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 154 23 177 3 13 2 0 0 1 196
11185 รพ.เชียงม่วน 1,011 671 1,682 388 384 2 0 5 10 2,471
77741 ศสช.บ้านมาง 1,308 478 1,786 49 57 0 0 1 1 1,894
รวม 10,044 4,059 14,103 1,557 1,522 51 1 29 39 17,302
รพ.ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2,021 1,329 3,350 436 364 5 2 18 13 4,188
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 6 5 11 635 563 2 4 26 17 1,258
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,557 1,317 3,874 635 563 2 4 26 17 5,121
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,212 668 2,880 265 349 8 1 11 8 3,522
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,830 1,256 3,086 398 367 0 1 9 14 3,875
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,825 1,242 4,067 232 420 4 1 21 15 4,760
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2,097 1,164 3,261 263 343 2 4 13 12 3,898
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,316 1,309 3,625 138 402 0 2 17 14 4,198
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,266 834 2,100 135 271 1 1 13 7 2,528
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,913 980 2,893 78 308 4 0 7 13 3,303
06612 รพ.สต.ป่าซาง 3,166 932 4,098 207 413 2 2 10 12 4,744
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,656 1,211 3,867 368 437 3 2 18 14 4,709
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,205 1,444 3,649 306 408 4 4 40 6 4,417
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,847 443 2,290 105 228 2 0 5 9 2,639
06616 รพ.สต.บ้านปาง 726 499 1,225 139 168 4 1 7 4 1,548
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 314 242 556 2 52 2 5 6 0 623
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,646 1,615 4,261 751 482 6 3 29 20 5,552
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,794 962 2,756 341 311 1 3 15 10 3,437
รวม 34,397 17,452 51,849 5,434 6,449 52 40 291 205 64,320
รพ.ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 2,056 923 2,979 481 448 3 1 6 13 3,931
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,671 683 2,354 125 285 2 0 7 7 2,780
06619 รพ.สต.ควร 2,027 1,774 3,801 231 462 7 2 6 11 4,520
06620 รพ.สต.ออย 1,915 870 2,785 195 358 0 1 10 11 3,360
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 967 641 1,608 113 207 0 0 2 3 1,933
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,664 921 2,585 130 392 3 0 9 4 3,123
06623 รพ.สต.งิม 1,718 1,061 2,779 148 375 2 0 9 11 3,324
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,474 1,166 2,640 143 342 2 0 7 8 3,142
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,374 1,088 2,462 55 173 64 1 8 14 2,777
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,783 974 2,757 47 261 2 1 2 14 3,084
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,303 556 1,859 159 201 6 2 4 14 2,245
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 898 349 1,247 5 70 2 0 1 4 1,329
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 635 268 903 33 83 0 0 1 5 1,025
10416 สสช.บ้านปางผักหม 556 546 1,102 40 128 2 0 2 5 1,279
10417 สสช.ปางมะโอ 248 239 487 36 49 21 0 5 3 601
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 795 565 1,360 16 116 59 2 7 8 1,568
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 283 237 520 21 28 4 0 3 1 577
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 579 221 800 26 58 0 1 1 0 886
10421 สสช.บ้านสันติสุข 863 339 1,202 10 56 6 1 0 3 1,278
11187 รพ.ปง 2,479 1,590 4,069 344 489 19 2 36 20 4,979
รวม 25,288 15,011 40,299 2,358 4,581 204 14 126 159 47,741
รพ.แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,518 1,712 4,230 680 648 3 0 24 19 5,604
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 639 383 1,022 87 149 0 0 1 8 1,267
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,517 980 2,497 283 309 1 6 6 9 3,111
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,517 1,281 3,798 432 562 0 0 13 20 4,825
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 740 485 1,225 58 151 1 1 6 5 1,447
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,217 1,018 3,235 281 404 1 2 14 17 3,954
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,583 1,045 2,628 90 305 0 0 5 12 3,040
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,445 1,204 2,649 268 324 0 0 27 16 3,284
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,648 1,101 2,749 208 273 2 0 15 6 3,253
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 303 75 378 2 5 2 0 0 0 387
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 28 18 46 4 20 1 0 4 0 75
11188 รพ.แม่ใจ 20 31 51 64 51 0 0 0 2 168
รวม 15,175 9,333 24,508 2,457 3,201 11 9 115 114 30,415
รพ.เชียงคำ 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 777 560 1,337 33 112 95 3 8 4 1,592
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,945 1,678 3,623 164 287 67 1 15 15 4,172
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,667 1,326 2,993 204 379 31 1 13 15 3,636
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,530 2,409 5,939 379 588 94 10 23 39 7,072
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,365 1,283 2,648 313 363 18 1 4 14 3,361
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 962 634 1,596 83 176 24 3 2 2 1,886
06643 รพ.สต.สบบง 2,886 1,916 4,802 660 638 20 7 38 24 6,189
10424 สสช.บ้านนาหนุน 141 68 209 9 22 3 0 0 1 244
รวม 13,273 9,874 23,147 1,845 2,565 352 26 103 114 28,152
รพ.พะเยา 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,668 1,140 2,808 245 372 0 1 55 22 3,503
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,257 1,379 3,636 217 383 5 4 18 12 4,275
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,443 987 2,430 146 326 5 0 11 5 2,923
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,688 1,657 4,345 136 416 2 1 40 18 4,958
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,899 1,041 2,940 302 404 1 0 24 9 3,680
รวม 9,955 6,204 16,159 1,046 1,901 13 6 148 66 19,339
รวมทั้งจังหวัด 214,257 148,449 362,706 34,034 43,079 1,245 244 2,056 1,772 445,136
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้