รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนธันวาคม 2558 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,542 1,216 2,758 230 535 3 1 2 2 3,531
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,171 1,446 3,617 551 761 4 4 7 1 4,945
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,353 973 3,326 491 886 3 3 5 2 4,716
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,033 1,915 4,948 718 1,156 2 4 20 5 6,853
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,500 3,772 9,272 2,357 2,004 16 14 17 15 13,695
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,513 2,765 6,278 818 1,540 3 10 12 6 8,667
06564 รพ.สต.แม่กา 2,295 1,771 4,066 593 1,177 3 5 17 3 5,864
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,192 977 3,169 504 883 0 3 2 1 4,562
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,664 2,273 5,937 692 1,415 3 6 0 2 8,055
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,846 3,411 7,257 3,243 2,249 6 10 81 17 12,863
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,439 1,368 3,807 964 1,170 0 3 5 7 5,956
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,933 833 2,766 538 758 1 4 0 3 4,070
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,794 1,003 2,797 281 660 4 1 4 0 3,747
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,414 598 2,012 318 507 2 2 3 0 2,844
10717 รพ.พะเยา 149 2,118 2,267 0 0 0 0 0 0 2,267
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,194 3,137 5,331 422 2,400 6 6 5 7 8,177
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,411 4,822 8,233 2,056 1,651 15 12 206 33 12,206
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,515 166 1,681 0 0 0 0 0 0 1,681
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,006 1,954 3,960 1,609 1,418 5 8 75 12 7,087
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 57 17,409 17,466 0 0 0 0 0 0 17,466
รวม 47,021 53,927 100,948 16,385 21,170 76 96 461 116 139,252
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,654 1,225 3,879 332 811 1 3 10 4 5,040
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,336 1,718 4,054 204 584 0 1 9 0 4,852
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,258 1,068 3,326 243 513 0 1 2 1 4,086
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,264 924 2,188 151 450 1 4 2 0 2,796
06577 รพ.สต.ลอ 1,368 1,092 2,460 263 492 0 5 4 1 3,225
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,145 830 1,975 171 345 0 3 2 0 2,496
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,800 1,406 3,206 397 594 1 2 4 3 4,207
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,722 2,675 6,397 632 1,303 5 3 10 0 8,350
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,610 1,666 4,276 332 901 1 4 20 1 5,535
11184 รพ.จุน 3,767 2,626 6,393 1,082 1,203 3 13 26 4 8,724
รวม 22,924 15,230 38,154 3,807 7,196 12 39 89 14 49,311
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,254 3,832 7,086 2,621 1,621 55 17 24 5 11,429
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,664 1,379 3,043 306 552 15 4 1 2 3,923
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,098 1,078 2,176 143 457 14 0 2 2 2,794
06585 รพ.สต.เวียง 1,825 1,883 3,708 813 893 3 2 7 3 5,429
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,302 1,800 4,102 641 795 21 4 0 3 5,566
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,355 1,173 2,528 90 314 7 4 2 1 2,946
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,282 1,757 4,039 693 907 11 4 3 0 5,657
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,704 1,600 3,304 283 477 8 2 2 4 4,080
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,456 1,929 4,385 211 760 138 21 15 5 5,535
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,203 2,010 5,213 1,263 1,326 97 4 7 4 7,914
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,347 805 2,152 295 456 2 1 1 3 2,910
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,640 937 2,577 241 452 6 1 2 0 3,279
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,179 1,116 2,295 286 432 3 0 2 2 3,020
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,048 1,158 2,206 132 396 3 1 3 1 2,742
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1,004 982 1,986 179 273 0 0 1 1 2,440
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,431 1,170 2,601 217 492 11 1 3 1 3,326
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 512 403 915 17 122 24 2 0 1 1,081
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 260 258 518 6 78 9 1 0 2 614
10410 สสช.บ้านคะแนง 146 67 213 16 32 0 0 0 0 261
10718 รพ.เชียงคำ 61 850 911 0 0 0 0 0 0 911
รวม 29,771 26,187 55,958 8,453 10,835 427 69 75 40 75,857
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,856 818 2,674 819 496 4 2 1 0 3,996
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,478 648 2,126 242 310 1 0 6 2 2,687
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 566 289 855 86 129 12 0 0 1 1,083
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,059 454 1,513 199 360 19 2 0 1 2,094
06602 รพ.สต.สระ 1,808 741 2,549 245 427 1 2 1 1 3,226
10411 สสช.บ้านนาบัว 285 131 416 2 26 4 0 0 0 448
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 145 33 178 4 21 2 0 0 0 205
11185 รพ.เชียงม่วน 389 378 767 567 646 1 0 2 0 1,983
77741 ศสช.บ้านมาง 1,846 821 2,667 71 77 0 0 0 0 2,815
รวม 9,432 4,313 13,745 2,235 2,492 44 6 10 5 18,537
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,900 1,350 3,250 628 659 5 3 7 1 4,553
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 11 2 13 0 0 0 0 0 0 13
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,438 1,357 3,795 893 936 2 5 18 0 5,649
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2,015 780 2,795 362 542 4 0 6 2 3,711
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,750 1,282 3,032 526 616 0 5 3 2 4,184
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,627 1,367 3,994 345 668 3 1 6 2 5,019
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,975 1,216 3,191 356 554 1 5 6 1 4,114
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,153 1,369 3,522 220 669 0 4 11 1 4,427
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,184 839 2,023 212 452 1 2 9 0 2,699
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,782 1,011 2,793 116 553 4 1 4 1 3,472
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,911 1,079 3,990 293 614 2 2 6 2 4,909
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,488 1,343 3,831 478 662 3 4 6 1 4,985
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,145 1,380 3,525 407 717 3 5 14 1 4,672
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,795 433 2,228 149 394 2 0 2 0 2,775
06616 รพ.สต.บ้านปาง 666 505 1,171 179 297 4 2 2 1 1,656
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 300 237 537 7 83 1 0 1 0 629
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,575 1,850 4,425 1,115 854 6 5 11 2 6,418
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,639 1,043 2,682 478 538 1 4 8 1 3,712
รวม 32,343 18,441 50,784 6,764 9,808 42 48 120 18 67,584
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,903 990 2,893 664 786 2 2 1 4 4,352
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,557 728 2,285 190 534 1 0 0 0 3,010
06619 รพ.สต.ควร 1,996 1,650 3,646 334 768 1 3 0 2 4,754
06620 รพ.สต.ออย 1,661 1,000 2,661 282 572 0 2 4 0 3,521
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 895 665 1,560 148 355 0 0 2 0 2,065
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,544 1,000 2,544 191 597 3 0 3 0 3,338
06623 รพ.สต.งิม 1,549 1,153 2,702 229 666 1 1 2 1 3,602
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,355 1,236 2,591 192 476 2 0 0 2 3,263
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,285 1,117 2,402 71 249 53 1 2 3 2,781
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,601 1,117 2,718 84 407 2 1 0 2 3,214
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,207 613 1,820 216 350 5 1 2 0 2,394
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 840 446 1,286 3 89 2 0 0 0 1,380
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 591 264 855 56 208 0 0 0 1 1,120
10416 สสช.บ้านปางผักหม 544 536 1,080 60 186 1 0 0 1 1,328
10417 สสช.ปางมะโอ 243 248 491 47 75 17 0 3 3 636
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 786 651 1,437 24 157 45 3 1 0 1,667
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 270 270 540 30 44 2 0 1 0 617
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 539 244 783 39 107 0 1 0 1 931
10421 สสช.บ้านสันติสุข 790 427 1,217 9 94 2 0 0 1 1,323
11187 รพ.ปง 2,327 1,848 4,175 524 829 9 4 23 0 5,564
รวม 23,483 16,203 39,686 3,393 7,549 148 19 44 21 50,860
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,474 1,863 4,337 958 1,127 3 2 6 1 6,434
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 617 383 1,000 117 225 0 0 1 0 1,343
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,396 991 2,387 419 567 1 7 2 0 3,383
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,387 1,284 3,671 605 894 0 0 7 4 5,181
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 700 498 1,198 97 235 1 2 2 0 1,535
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,084 1,082 3,166 378 647 1 1 2 1 4,196
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,526 1,073 2,599 150 519 0 0 3 0 3,271
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,368 1,225 2,593 400 578 0 0 7 1 3,579
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,496 1,136 2,632 283 517 2 0 4 2 3,440
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 270 78 348 3 5 2 0 0 0 358
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 17 37 5 30 1 0 1 1 75
11188 รพ.แม่ใจ 20 38 58 0 0 0 0 0 0 58
รวม 14,358 9,668 24,026 3,415 5,344 11 12 35 10 32,853
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 769 525 1,294 51 185 92 2 4 1 1,629
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,905 1,780 3,685 320 630 65 1 1 1 4,703
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,570 1,295 2,865 293 604 22 0 5 1 3,790
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,355 2,592 5,947 534 987 89 11 4 2 7,574
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,336 1,285 2,621 464 623 17 2 0 1 3,728
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 905 635 1,540 128 303 19 3 1 1 1,995
06643 รพ.สต.สบบง 2,700 2,026 4,726 1,000 1,030 20 18 10 2 6,806
10424 สสช.บ้านนาหนุน 139 74 213 22 32 3 0 0 0 270
รวม 12,679 10,212 22,891 2,812 4,394 327 37 25 9 30,495
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,584 1,151 2,735 321 586 0 2 47 1 3,692
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,109 1,455 3,564 295 605 3 6 7 2 4,482
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,386 997 2,383 199 474 5 0 9 1 3,071
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,548 1,822 4,370 196 692 2 2 25 2 5,289
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,824 1,045 2,869 470 673 1 1 17 1 4,032
รวม 9,451 6,470 15,921 1,481 3,030 11 11 105 7 20,566
รวมทั้งจังหวัด 201,462 160,651 362,113 48,745 71,818 1,098 337 964 240 485,315
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้