รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนมิถุนายน 2559 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,547 1,192 2,739 236 524 3 3 0 3 3,508
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,147 1,404 3,551 552 788 4 3 0 7 4,905
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,311 972 3,283 494 901 3 3 0 6 4,690
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,020 1,902 4,922 727 1,196 2 3 0 25 6,875
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,463 3,678 9,141 2,391 1,997 17 16 0 25 13,587
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,485 2,723 6,208 826 1,565 3 10 0 14 8,626
06564 รพ.สต.แม่กา 2,290 1,748 4,038 586 1,194 3 6 0 20 5,847
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,161 991 3,152 506 894 0 3 0 4 4,559
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,637 2,245 5,882 710 1,424 3 7 0 3 8,029
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,839 3,446 7,285 3,217 2,241 6 12 0 86 12,847
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,414 1,346 3,760 961 1,173 0 3 0 4 5,901
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,914 825 2,739 538 755 1 4 0 4 4,041
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,772 986 2,758 284 667 4 2 0 7 3,722
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,391 586 1,977 313 527 3 3 0 6 2,829
10717 รพ.พะเยา 142 1,779 1,921 0 0 0 0 0 0 1,921
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,188 2,986 5,174 463 2,418 5 7 0 8 8,075
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,469 5,297 8,766 2,054 1,648 15 12 0 232 12,727
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,576 161 1,737 0 0 0 0 0 0 1,737
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,005 1,920 3,925 1,598 1,438 3 9 0 79 7,052
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 54 16,016 16,070 0 0 0 0 0 0 16,070
รวม 46,825 52,203 99,028 16,456 21,350 75 106 0 533 137,548
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,565 1,201 3,766 344 891 1 3 0 12 5,017
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,317 1,674 3,991 205 603 0 1 0 9 4,809
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,237 1,049 3,286 244 522 0 1 0 2 4,055
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,237 902 2,139 148 498 1 4 0 4 2,794
06577 รพ.สต.ลอ 1,345 1,097 2,442 264 497 0 5 0 5 3,213
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,119 791 1,910 174 398 0 3 0 2 2,487
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,781 1,386 3,167 401 602 1 3 0 6 4,180
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,653 2,633 6,286 636 1,344 5 3 0 14 8,288
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,649 1,614 4,263 342 904 1 5 0 22 5,537
11184 รพ.จุน 3,732 2,699 6,431 1,074 1,276 3 14 0 30 8,828
รวม 22,635 15,046 37,681 3,832 7,535 12 42 0 106 49,208
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,291 3,947 7,238 2,622 1,650 39 19 0 28 11,596
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,688 1,341 3,029 311 569 15 6 0 2 3,932
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,101 1,062 2,163 141 461 14 1 0 2 2,782
06585 รพ.สต.เวียง 1,847 1,835 3,682 813 928 2 3 0 8 5,436
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,298 1,756 4,054 645 844 20 6 0 0 5,569
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,346 1,173 2,519 94 310 7 4 0 4 2,938
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,253 1,755 4,008 706 904 11 5 0 4 5,638
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,714 1,569 3,283 295 489 7 2 0 3 4,079
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,454 1,956 4,410 216 704 132 31 0 21 5,514
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,227 1,990 5,217 1,273 1,314 95 7 0 10 7,916
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,354 803 2,157 299 460 2 1 0 2 2,921
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,611 930 2,541 251 449 6 2 0 2 3,251
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,187 1,113 2,300 287 437 3 0 0 1 3,028
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,041 1,133 2,174 137 415 3 1 0 4 2,734
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 974 934 1,908 182 365 0 0 0 2 2,457
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,443 1,149 2,592 235 485 12 3 0 3 3,330
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 526 400 926 18 120 23 3 0 0 1,090
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 257 252 509 6 77 5 2 0 5 604
10410 สสช.บ้านคะแนง 148 74 222 16 32 0 0 0 0 270
10718 รพ.เชียงคำ 62 769 831 0 0 0 0 0 0 831
รวม 29,822 25,941 55,763 8,547 11,013 396 96 0 101 75,916
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,826 783 2,609 845 514 4 3 0 2 3,977
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,474 653 2,127 243 318 1 0 0 7 2,696
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 560 284 844 93 134 11 3 0 0 1,085
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,044 463 1,507 202 367 18 8 0 2 2,104
06602 รพ.สต.สระ 1,783 734 2,517 247 453 1 3 0 1 3,222
10411 สสช.บ้านนาบัว 285 130 415 2 25 4 0 0 1 447
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 147 36 183 4 21 4 1 0 0 213
11185 รพ.เชียงม่วน 185 352 537 572 653 1 0 0 6 1,769
77741 ศสช.บ้านมาง 2,004 900 2,904 72 79 0 0 0 0 3,055
รวม 9,308 4,335 13,643 2,280 2,564 44 18 0 19 18,568
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,884 1,331 3,215 631 669 2 3 0 8 4,528
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 14 2 16 0 0 0 0 0 0 16
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,416 1,351 3,767 896 991 1 5 0 18 5,678
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,976 797 2,773 379 539 0 0 0 9 3,700
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,740 1,266 3,006 532 638 0 1 0 6 4,183
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,619 1,335 3,954 359 685 3 4 0 7 5,012
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,971 1,212 3,183 359 558 1 6 0 11 4,118
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,154 1,353 3,507 226 675 0 5 0 16 4,429
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,177 829 2,006 218 476 1 2 0 9 2,712
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,771 1,027 2,798 118 550 4 1 0 5 3,476
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,854 1,057 3,911 304 656 2 1 0 7 4,881
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,440 1,340 3,780 489 687 3 7 0 9 4,975
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,124 1,375 3,499 413 704 3 5 0 16 4,640
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,764 436 2,200 155 397 2 0 0 3 2,757
06616 รพ.สต.บ้านปาง 641 492 1,133 177 318 4 2 0 2 1,636
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 306 240 546 7 86 1 1 0 1 642
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,552 1,967 4,519 1,109 877 6 5 0 15 6,531
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,611 1,013 2,624 480 552 1 5 0 11 3,673
รวม 32,000 18,421 50,421 6,852 10,058 34 53 0 153 67,571
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,924 938 2,862 659 810 2 1 0 4 4,338
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,543 707 2,250 186 548 1 0 0 1 2,986
06619 รพ.สต.ควร 2,005 1,631 3,636 341 774 1 3 0 0 4,755
06620 รพ.สต.ออย 1,646 1,000 2,646 290 577 0 2 0 6 3,521
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 873 668 1,541 158 361 0 0 0 2 2,062
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,553 979 2,532 198 603 3 1 0 5 3,342
06623 รพ.สต.งิม 1,547 1,124 2,671 233 683 2 1 0 2 3,592
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,345 1,217 2,562 204 486 1 1 0 4 3,258
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,296 1,114 2,410 67 250 52 2 0 6 2,787
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,565 1,129 2,694 100 403 2 1 0 3 3,203
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,193 622 1,815 224 347 6 2 0 4 2,398
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 848 461 1,309 9 75 2 0 0 0 1,395
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 582 259 841 63 204 0 0 0 0 1,108
10416 สสช.บ้านปางผักหม 546 527 1,073 65 182 1 0 0 2 1,323
10417 สสช.ปางมะโอ 244 246 490 46 71 14 0 0 5 626
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 790 681 1,471 30 142 45 4 0 3 1,695
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 267 269 536 33 45 2 0 0 1 617
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 567 239 806 38 106 0 1 0 0 951
10421 สสช.บ้านสันติสุข 780 451 1,231 9 78 2 0 0 0 1,320
11187 รพ.ปง 2,319 1,950 4,269 528 852 9 4 0 23 5,685
รวม 23,433 16,212 39,645 3,481 7,597 145 23 0 71 50,962
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,470 1,942 4,412 963 1,140 3 1 0 9 6,528
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 617 380 997 123 221 0 0 0 1 1,342
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,375 971 2,346 435 576 1 7 0 1 3,366
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,361 1,274 3,635 612 894 0 1 0 8 5,150
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 695 483 1,178 98 257 1 2 0 2 1,538
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,036 1,086 3,122 386 671 1 1 0 2 4,183
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,509 1,044 2,553 155 532 0 0 0 5 3,245
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,360 1,198 2,558 408 603 0 0 0 9 3,578
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,469 1,132 2,601 284 519 2 0 0 5 3,411
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 271 80 351 3 6 2 0 0 0 362
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 18 15 33 5 32 1 0 0 1 72
11188 รพ.แม่ใจ 19 34 53 0 0 0 0 0 0 53
รวม 14,200 9,639 23,839 3,472 5,451 11 12 0 43 32,828
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 770 526 1,296 55 181 91 4 0 5 1,632
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,916 1,816 3,732 332 591 60 5 0 3 4,723
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,562 1,295 2,857 316 613 22 1 0 6 3,815
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,326 2,555 5,881 546 990 80 12 0 9 7,518
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,345 1,261 2,606 484 631 13 2 0 0 3,736
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 898 632 1,530 142 307 19 3 0 2 2,003
06643 รพ.สต.สบบง 2,703 2,046 4,749 1,021 1,023 20 21 0 17 6,851
10424 สสช.บ้านนาหนุน 137 75 212 25 31 3 0 0 0 271
รวม 12,657 10,206 22,863 2,921 4,367 308 48 0 42 30,549
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,582 1,135 2,717 325 599 0 1 0 49 3,691
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,127 1,455 3,582 294 623 3 5 0 7 4,514
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,360 978 2,338 199 487 4 0 0 10 3,038
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,530 1,830 4,360 203 715 2 2 0 27 5,309
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,788 1,040 2,828 471 691 1 2 0 17 4,010
รวม 9,387 6,438 15,825 1,492 3,115 10 10 0 110 20,562
รวมทั้งจังหวัด 200,267 158,441 358,708 49,333 73,050 1,035 408 0 1,178 483,712
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้