รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกันยายน 2559 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,539 1,161 2,700 240 546 3 3 2 2 3,496
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,127 1,374 3,501 557 807 4 3 6 2 4,880
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,302 953 3,255 492 927 3 3 5 2 4,687
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3,005 1,880 4,885 745 1,216 2 3 20 1 6,872
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,484 3,664 9,148 2,434 2,070 17 16 15 4 13,704
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,479 2,672 6,151 842 1,596 3 10 11 1 8,614
06564 รพ.สต.แม่กา 2,336 1,682 4,018 597 1,206 3 6 15 4 5,849
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,145 965 3,110 507 899 0 3 2 0 4,521
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,627 2,193 5,820 712 1,462 3 7 0 1 8,005
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,841 3,434 7,275 3,243 2,333 6 12 71 5 12,945
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,394 1,337 3,731 969 1,217 0 3 3 2 5,925
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,905 825 2,730 541 771 1 4 0 2 4,049
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,772 960 2,732 289 685 4 2 3 2 3,717
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,395 568 1,963 311 537 3 3 3 2 2,822
10717 รพ.พะเยา 136 1,647 1,783 0 0 0 0 0 0 1,783
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,198 2,918 5,116 475 2,477 5 8 5 3 8,089
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,511 5,539 9,050 2,058 1,712 15 12 198 31 13,076
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,511 160 1,671 0 0 0 0 0 0 1,671
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,023 1,951 3,974 1,617 1,476 3 9 67 4 7,150
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 55 19,128 19,183 0 0 0 0 0 0 19,183
รวม 46,785 55,011 101,796 16,629 21,937 75 107 426 68 141,038
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,562 1,190 3,752 354 866 0 3 10 3 4,988
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,320 1,650 3,970 209 619 0 1 9 0 4,808
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,235 1,035 3,270 247 534 0 1 2 1 4,055
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,233 901 2,134 152 471 1 4 2 1 2,765
06577 รพ.สต.ลอ 1,324 1,107 2,431 271 509 0 5 3 2 3,221
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,138 769 1,907 177 400 0 3 2 0 2,489
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,763 1,368 3,131 416 618 1 3 4 0 4,173
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,757 2,637 6,394 647 1,369 5 3 10 4 8,432
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,643 1,600 4,243 341 914 1 5 16 0 5,520
11184 รพ.จุน 3,742 2,810 6,552 1,084 1,310 3 14 24 3 8,990
รวม 22,717 15,067 37,784 3,898 7,610 11 42 82 14 49,441
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,333 4,062 7,395 2,620 1,708 39 19 21 5 11,807
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,695 1,323 3,018 314 574 15 6 1 1 3,929
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,097 1,053 2,150 145 471 14 1 2 0 2,783
06585 รพ.สต.เวียง 1,820 1,818 3,638 817 966 2 3 5 1 5,432
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,282 1,761 4,043 651 884 20 7 0 1 5,606
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,345 1,161 2,506 94 316 7 3 2 0 2,928
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,260 1,726 3,986 723 919 11 5 3 0 5,647
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,711 1,545 3,256 304 499 7 2 2 1 4,071
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,448 1,957 4,405 222 718 132 30 14 3 5,524
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,156 1,954 5,110 1,281 1,356 95 7 7 4 7,860
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,359 800 2,159 300 477 2 1 1 3 2,943
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,597 941 2,538 261 464 6 2 1 0 3,272
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,178 1,094 2,272 290 452 3 0 1 0 3,018
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,046 1,111 2,157 140 425 3 1 3 0 2,729
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 976 939 1,915 189 376 0 0 1 1 2,482
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,444 1,149 2,593 242 485 12 3 3 3 3,341
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 522 401 923 19 118 22 3 0 0 1,085
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 253 249 502 6 82 5 2 0 4 601
10410 สสช.บ้านคะแนง 149 74 223 16 36 0 0 0 0 275
10718 รพ.เชียงคำ 60 729 789 0 0 0 0 0 0 789
รวม 29,731 25,847 55,578 8,634 11,326 395 95 67 27 76,122
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,805 785 2,590 874 552 4 3 1 1 4,025
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,474 651 2,125 246 325 1 0 6 1 2,704
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 564 277 841 93 139 11 3 0 0 1,087
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,046 455 1,501 199 377 18 8 0 1 2,104
06602 รพ.สต.สระ 1,779 738 2,517 250 467 1 3 1 1 3,240
10411 สสช.บ้านนาบัว 288 130 418 2 27 4 0 0 0 451
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 141 34 175 4 20 4 1 0 0 204
11185 รพ.เชียงม่วน 181 370 551 577 691 1 0 2 0 1,822
77741 ศสช.บ้านมาง 2,004 885 2,889 71 86 0 0 0 0 3,046
รวม 9,282 4,325 13,607 2,316 2,684 44 18 10 4 18,683
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,884 1,301 3,185 637 681 2 3 6 0 4,514
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 15 3 18 0 0 0 0 0 0 18
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,408 1,343 3,751 908 1,006 1 5 17 3 5,691
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,963 798 2,761 382 553 0 0 6 2 3,704
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,746 1,242 2,988 541 651 0 1 3 2 4,186
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,598 1,328 3,926 377 699 3 4 5 1 5,015
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,951 1,202 3,153 379 573 1 6 6 1 4,119
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,143 1,336 3,479 227 686 0 5 11 1 4,409
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,166 819 1,985 220 492 1 2 9 0 2,709
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,775 995 2,770 118 560 4 1 4 0 3,457
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,829 1,041 3,870 312 667 2 1 6 1 4,859
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,418 1,330 3,748 503 711 3 7 6 1 4,979
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,099 1,364 3,463 411 715 3 5 13 1 4,611
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,758 432 2,190 156 409 2 0 2 2 2,761
06616 รพ.สต.บ้านปาง 642 482 1,124 180 327 4 2 2 0 1,639
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 309 233 542 7 87 1 1 1 0 639
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,569 2,119 4,688 1,114 913 6 5 11 0 6,737
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,564 1,043 2,607 482 561 1 5 8 2 3,666
รวม 31,822 18,408 50,230 6,954 10,291 34 53 116 17 67,695
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,922 919 2,841 665 846 2 1 1 2 4,358
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,540 688 2,228 192 565 1 0 0 0 2,986
06619 รพ.สต.ควร 2,012 1,591 3,603 346 801 1 3 0 1 4,755
06620 รพ.สต.ออย 1,649 1,026 2,675 309 600 0 2 4 0 3,590
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 872 649 1,521 161 375 0 0 2 0 2,059
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,537 961 2,498 210 622 3 1 3 0 3,337
06623 รพ.สต.งิม 1,546 1,098 2,644 240 701 2 1 2 1 3,591
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,338 1,205 2,543 202 502 1 1 0 2 3,251
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,285 1,105 2,390 68 252 52 2 2 0 2,766
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,559 1,109 2,668 111 419 2 1 0 0 3,201
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,182 617 1,799 236 354 6 2 2 0 2,399
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 841 442 1,283 9 82 2 0 0 0 1,376
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 580 246 826 65 211 0 0 0 0 1,102
10416 สสช.บ้านปางผักหม 538 513 1,051 65 193 1 0 0 0 1,310
10417 สสช.ปางมะโอ 241 240 481 45 70 14 0 3 2 615
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 790 683 1,473 31 142 45 4 1 0 1,696
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 267 274 541 33 47 2 0 1 0 624
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 563 240 803 38 103 0 1 0 0 945
10421 สสช.บ้านสันติสุข 786 451 1,237 9 90 2 0 0 1 1,339
11187 รพ.ปง 2,303 2,025 4,328 529 877 9 4 22 0 5,769
รวม 23,351 16,082 39,433 3,564 7,852 145 23 43 9 51,069
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,476 1,984 4,460 963 1,184 3 2 5 1 6,618
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 615 379 994 125 225 0 0 1 0 1,345
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,372 960 2,332 434 594 1 7 1 0 3,369
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,338 1,231 3,569 621 929 0 1 7 0 5,127
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 689 474 1,163 99 264 1 2 2 0 1,531
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,037 1,066 3,103 393 699 1 1 2 0 4,199
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,504 1,015 2,519 158 551 0 0 3 0 3,231
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,372 1,166 2,538 410 630 0 0 7 0 3,585
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,478 1,101 2,579 283 532 2 0 4 1 3,401
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 261 79 340 3 6 2 0 0 0 351
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 18 14 32 5 32 1 0 1 0 71
11188 รพ.แม่ใจ 18 33 51 0 0 0 0 0 0 51
รวม 14,178 9,502 23,680 3,494 5,646 11 13 33 2 32,879
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 768 533 1,301 55 180 91 4 4 0 1,635
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,898 1,875 3,773 341 605 59 5 1 2 4,786
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,560 1,274 2,834 319 629 22 1 4 2 3,811
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,329 2,511 5,840 550 1,038 80 12 4 3 7,527
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,343 1,235 2,578 496 665 13 2 0 0 3,754
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 893 625 1,518 142 314 19 3 1 0 1,997
06643 รพ.สต.สบบง 2,697 2,038 4,735 1,035 1,074 19 23 9 5 6,900
10424 สสช.บ้านนาหนุน 134 70 204 26 32 3 0 0 0 265
รวม 12,622 10,161 22,783 2,964 4,537 306 50 23 12 30,675
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,582 1,128 2,710 334 613 0 1 47 0 3,705
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,117 1,429 3,546 288 632 3 5 7 0 4,481
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,350 964 2,314 203 498 4 0 8 0 3,027
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,542 1,842 4,384 205 736 2 2 25 1 5,355
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,794 1,012 2,806 470 707 1 2 16 0 4,002
รวม 9,385 6,375 15,760 1,500 3,186 10 10 103 1 20,570
รวมทั้งจังหวัด 199,873 160,778 360,651 49,953 75,069 1,031 411 903 154 488,172
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้