รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนตุลาคม 2559 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,539 1,155 2,694 241 543 3 3 2 1 3,487
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,114 1,357 3,471 552 812 4 3 6 0 4,848
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,293 950 3,243 487 925 3 3 4 3 4,668
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,998 1,845 4,843 748 1,233 2 3 20 1 6,850
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,508 3,556 9,064 2,435 2,082 17 16 13 2 13,629
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,454 2,646 6,100 850 1,610 3 10 11 1 8,585
06564 รพ.สต.แม่กา 2,359 1,643 4,002 596 1,214 3 6 15 3 5,839
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,130 958 3,088 517 898 0 3 2 0 4,508
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,600 2,178 5,778 719 1,461 3 7 0 1 7,969
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,839 3,404 7,243 3,203 2,342 6 12 71 6 12,883
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,385 1,321 3,706 961 1,220 0 3 2 1 5,893
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,893 819 2,712 533 774 1 4 0 1 4,025
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,755 943 2,698 292 694 4 2 3 1 3,694
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,383 561 1,944 307 540 3 3 3 0 2,800
10717 รพ.พะเยา 138 1,562 1,700 0 0 0 0 0 0 1,700
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,217 2,830 5,047 477 2,509 5 8 5 2 8,053
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,547 5,684 9,231 2,053 1,714 15 11 198 32 13,254
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,645 150 1,795 0 0 0 0 0 0 1,795
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,030 1,969 3,999 1,599 1,483 3 9 66 6 7,165
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 52 18,514 18,566 0 0 0 0 0 0 18,566
รวม 46,879 54,045 100,924 16,570 22,054 75 106 421 61 140,211
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,541 1,154 3,695 353 884 0 3 10 3 4,948
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,297 1,628 3,925 210 631 0 1 9 0 4,776
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,219 1,020 3,239 246 533 0 1 2 1 4,022
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,234 905 2,139 152 460 1 4 2 0 2,758
06577 รพ.สต.ลอ 1,318 1,108 2,426 272 509 0 5 3 1 3,216
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,123 770 1,893 176 391 0 2 2 0 2,464
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,750 1,354 3,104 412 623 1 3 4 1 4,148
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,739 2,588 6,327 650 1,383 5 3 10 3 8,381
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,635 1,588 4,223 339 910 1 5 16 0 5,494
11184 รพ.จุน 3,747 2,897 6,644 1,085 1,331 3 14 24 1 9,102
รวม 22,603 15,012 37,615 3,895 7,655 11 41 82 10 49,309
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,339 4,237 7,576 2,598 1,697 39 19 21 8 11,958
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,689 1,317 3,006 313 576 15 6 1 0 3,917
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,106 1,041 2,147 143 470 14 1 2 1 2,778
06585 รพ.สต.เวียง 1,819 1,800 3,619 816 972 2 3 5 0 5,417
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,276 1,752 4,028 653 885 20 7 0 0 5,593
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,335 1,157 2,492 95 319 7 3 2 0 2,918
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,248 1,705 3,953 726 927 11 5 3 0 5,625
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,699 1,532 3,231 305 506 7 2 2 1 4,054
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,447 1,953 4,400 219 721 132 30 14 11 5,527
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,100 1,934 5,034 1,265 1,369 95 7 7 3 7,780
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,356 796 2,152 301 473 2 1 1 4 2,934
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,590 929 2,519 258 464 6 2 1 1 3,251
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,174 1,084 2,258 291 458 3 0 1 0 3,011
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,045 1,098 2,143 141 428 3 1 3 1 2,720
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 963 931 1,894 189 386 0 0 1 1 2,471
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,447 1,141 2,588 243 482 12 3 3 0 3,331
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 520 404 924 20 116 22 3 0 0 1,085
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 255 245 500 6 85 5 2 0 4 602
10410 สสช.บ้านคะแนง 150 74 224 16 37 0 0 0 0 277
10718 รพ.เชียงคำ 59 706 765 0 0 0 0 0 0 765
รวม 29,617 25,836 55,453 8,598 11,371 395 95 67 35 76,014
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,784 785 2,569 878 558 4 3 1 0 4,013
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,457 642 2,099 246 327 1 0 6 0 2,679
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 559 274 833 91 138 11 3 0 0 1,076
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,040 445 1,485 199 379 18 8 0 1 2,090
06602 รพ.สต.สระ 1,779 731 2,510 250 463 1 3 1 1 3,229
10411 สสช.บ้านนาบัว 289 130 419 2 27 4 0 0 0 452
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 140 35 175 4 20 4 1 0 0 204
11185 รพ.เชียงม่วน 158 393 551 575 689 1 0 2 1 1,819
77741 ศสช.บ้านมาง 2,037 909 2,946 71 85 0 0 0 0 3,102
รวม 9,243 4,344 13,587 2,316 2,686 44 18 10 3 18,664
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,884 1,284 3,168 629 693 2 3 6 0 4,501
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 16 2 18 0 0 0 0 0 0 18
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,400 1,329 3,729 907 1,020 1 5 16 0 5,678
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,948 794 2,742 383 549 0 0 6 1 3,681
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,747 1,220 2,967 541 653 0 1 3 2 4,167
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,589 1,325 3,914 376 697 3 4 5 2 5,001
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,951 1,203 3,154 375 573 1 6 6 0 4,115
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,136 1,323 3,459 228 687 0 5 11 0 4,390
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,166 804 1,970 215 492 1 2 9 1 2,690
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,775 981 2,756 118 565 4 1 4 1 3,449
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,806 1,031 3,837 312 681 2 1 6 1 4,840
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,404 1,329 3,733 501 715 3 7 6 1 4,966
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,100 1,358 3,458 404 720 3 5 13 1 4,604
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,749 424 2,173 158 410 2 0 2 0 2,745
06616 รพ.สต.บ้านปาง 638 472 1,110 178 329 4 2 2 0 1,625
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 309 229 538 8 88 1 1 1 0 637
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,564 2,280 4,844 1,102 920 6 5 11 1 6,889
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,558 1,035 2,593 480 563 1 5 8 1 3,651
รวม 31,724 18,421 50,145 6,915 10,355 34 53 115 12 67,629
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,911 906 2,817 670 847 2 1 1 1 4,339
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,523 679 2,202 192 565 1 0 0 0 2,960
06619 รพ.สต.ควร 2,007 1,581 3,588 343 807 1 3 0 1 4,743
06620 รพ.สต.ออย 1,640 1,013 2,653 311 600 0 2 4 0 3,570
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 872 639 1,511 165 378 0 0 2 0 2,056
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,527 952 2,479 207 624 3 1 3 1 3,318
06623 รพ.สต.งิม 1,541 1,076 2,617 241 704 2 1 2 0 3,567
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,333 1,190 2,523 201 507 1 1 0 2 3,235
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,289 1,106 2,395 69 253 52 2 2 0 2,773
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,544 1,104 2,648 111 425 2 1 0 0 3,187
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,186 609 1,795 236 355 6 2 2 0 2,396
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 845 440 1,285 9 89 2 0 0 0 1,385
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 578 240 818 66 211 0 0 0 0 1,095
10416 สสช.บ้านปางผักหม 536 513 1,049 66 194 1 0 0 0 1,310
10417 สสช.ปางมะโอ 242 235 477 45 68 14 0 3 2 609
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 795 684 1,479 32 139 45 4 1 0 1,700
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 272 274 546 33 44 2 0 1 0 626
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 555 239 794 40 107 0 1 0 0 942
10421 สสช.บ้านสันติสุข 781 453 1,234 9 93 2 0 0 0 1,338
11187 รพ.ปง 2,307 2,117 4,424 527 883 9 4 22 1 5,870
รวม 23,284 16,050 39,334 3,573 7,893 145 23 43 8 51,019
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,470 2,028 4,498 953 1,188 3 2 5 1 6,650
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 601 381 982 126 224 0 0 1 0 1,333
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,366 947 2,313 441 590 1 7 1 0 3,353
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,339 1,207 3,546 616 944 0 1 7 0 5,114
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 689 466 1,155 99 271 1 2 2 0 1,530
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,015 1,057 3,072 392 712 1 1 2 0 4,180
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,501 988 2,489 159 569 0 0 3 0 3,220
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,363 1,157 2,520 409 637 0 0 7 0 3,573
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,473 1,099 2,572 278 528 2 0 4 2 3,386
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 260 80 340 1 6 2 0 0 0 349
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 19 14 33 5 33 1 0 1 0 73
11188 รพ.แม่ใจ 17 34 51 0 0 0 0 0 0 51
รวม 14,113 9,458 23,571 3,479 5,702 11 13 33 3 32,812
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 760 544 1,304 53 176 91 4 4 1 1,633
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,901 1,932 3,833 338 606 59 5 1 1 4,843
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,554 1,272 2,826 322 629 22 1 4 1 3,805
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,340 2,495 5,835 545 1,043 79 13 3 3 7,521
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,346 1,229 2,575 494 664 13 2 0 0 3,748
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 895 615 1,510 143 311 19 3 1 0 1,987
06643 รพ.สต.สบบง 2,695 2,042 4,737 1,036 1,072 19 23 9 4 6,900
10424 สสช.บ้านนาหนุน 131 69 200 26 29 3 0 0 0 258
รวม 12,622 10,198 22,820 2,957 4,530 305 51 22 10 30,695
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,566 1,119 2,685 339 603 0 1 47 1 3,676
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,109 1,419 3,528 289 633 3 5 7 0 4,465
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,361 955 2,316 202 499 4 0 8 0 3,029
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,523 1,891 4,414 206 731 2 2 25 2 5,382
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,791 1,009 2,800 470 706 1 2 15 0 3,994
รวม 9,350 6,393 15,743 1,506 3,172 10 10 102 3 20,546
รวมทั้งจังหวัด 199,435 159,757 359,192 49,809 75,418 1,030 410 895 145 486,899
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้