รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,539 1,155 2,694 241 546 3 3 2 2 3,491
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,114 1,357 3,471 560 808 4 3 6 1 4,853
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,293 950 3,243 493 928 3 4 4 2 4,677
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,998 1,845 4,843 748 1,238 2 3 20 1 6,855
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,508 3,556 9,064 2,449 2,095 17 16 13 1 13,655
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,454 2,646 6,100 867 1,610 3 10 10 0 8,600
06564 รพ.สต.แม่กา 2,359 1,643 4,002 595 1,228 3 6 15 4 5,853
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,130 958 3,088 529 902 0 3 2 0 4,524
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,600 2,178 5,778 734 1,453 3 7 0 0 7,975
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,839 3,404 7,243 3,236 2,351 6 12 71 1 12,920
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,385 1,321 3,706 965 1,228 0 3 2 0 5,904
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,893 819 2,712 533 785 1 4 0 0 4,035
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,755 943 2,698 295 694 4 2 3 2 3,698
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,383 561 1,944 314 539 3 3 3 0 2,806
10717 รพ.พะเยา 138 1,562 1,700 0 0 0 0 0 0 1,700
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,217 2,830 5,047 491 2,509 5 8 5 0 8,065
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,547 5,684 9,231 2,060 1,715 15 11 197 28 13,257
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,645 150 1,795 0 0 0 0 0 0 1,795
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,030 1,969 3,999 1,609 1,478 3 9 66 2 7,166
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 52 18,514 18,566 0 0 0 0 0 0 18,566
รวม 46,879 54,045 100,924 16,719 22,107 75 107 419 44 140,395
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,541 1,154 3,695 357 892 0 3 10 3 4,960
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,297 1,628 3,925 211 640 0 1 9 0 4,786
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,219 1,020 3,239 247 540 0 1 2 0 4,029
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,234 905 2,139 151 462 1 4 2 0 2,759
06577 รพ.สต.ลอ 1,318 1,108 2,426 274 511 0 5 3 2 3,221
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,123 770 1,893 178 395 0 2 2 0 2,470
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,750 1,354 3,104 415 630 1 3 4 0 4,157
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,739 2,588 6,327 651 1,376 5 3 10 3 8,375
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,635 1,588 4,223 340 905 1 5 16 0 5,490
11184 รพ.จุน 3,747 2,897 6,644 1,088 1,339 3 14 24 1 9,113
รวม 22,603 15,012 37,615 3,912 7,690 11 41 82 9 49,360
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,339 4,237 7,576 2,613 1,699 39 19 21 3 11,970
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,689 1,317 3,006 319 571 15 6 1 1 3,919
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,106 1,041 2,147 147 468 14 1 2 0 2,779
06585 รพ.สต.เวียง 1,819 1,800 3,619 815 975 2 3 5 0 5,419
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,276 1,752 4,028 665 889 20 7 0 1 5,610
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,335 1,157 2,492 98 319 7 3 2 0 2,921
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,248 1,705 3,953 728 930 11 5 3 0 5,630
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,699 1,532 3,231 308 503 7 2 2 0 4,053
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,447 1,953 4,400 220 712 132 30 13 4 5,511
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,100 1,934 5,034 1,281 1,364 95 7 7 2 7,790
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,356 796 2,152 303 475 2 1 1 1 2,935
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,590 929 2,519 259 475 6 2 1 2 3,264
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,174 1,084 2,258 292 455 3 0 1 0 3,009
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,045 1,098 2,143 140 428 3 1 3 0 2,718
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 963 931 1,894 189 387 0 0 1 2 2,473
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,447 1,141 2,588 245 483 12 3 3 1 3,335
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 520 404 924 20 118 22 3 0 0 1,087
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 255 245 500 6 82 5 2 0 4 599
10410 สสช.บ้านคะแนง 150 74 224 16 36 0 0 0 0 276
10718 รพ.เชียงคำ 59 706 765 0 0 0 0 0 0 765
รวม 29,617 25,836 55,453 8,664 11,369 395 95 66 21 76,063
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,784 785 2,569 883 556 4 3 1 0 4,016
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,457 642 2,099 252 331 1 0 6 0 2,689
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 559 274 833 91 141 11 3 0 0 1,079
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,040 445 1,485 200 375 18 8 0 1 2,087
06602 รพ.สต.สระ 1,779 731 2,510 253 462 1 3 1 0 3,230
10411 สสช.บ้านนาบัว 289 130 419 1 27 4 0 0 0 451
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 140 35 175 4 19 4 1 0 0 203
11185 รพ.เชียงม่วน 158 393 551 585 689 1 0 2 0 1,828
77741 ศสช.บ้านมาง 2,037 909 2,946 71 84 0 0 0 0 3,101
รวม 9,243 4,344 13,587 2,340 2,684 44 18 10 1 18,684
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,884 1,284 3,168 631 689 2 3 6 0 4,499
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 16 2 18 0 0 0 0 0 0 18
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,400 1,329 3,729 911 1,017 1 5 16 0 5,679
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,948 794 2,742 378 544 0 0 6 0 3,670
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,747 1,220 2,967 544 654 0 1 3 3 4,172
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,589 1,325 3,914 382 697 3 4 5 0 5,005
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,951 1,203 3,154 376 577 1 6 6 0 4,120
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,136 1,323 3,459 235 689 0 5 11 0 4,399
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,166 804 1,970 221 493 1 2 9 2 2,698
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,775 981 2,756 118 569 4 1 4 1 3,453
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,806 1,031 3,837 313 687 2 1 6 0 4,846
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,404 1,329 3,733 500 692 3 7 6 1 4,942
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,100 1,358 3,458 407 718 3 5 13 1 4,605
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,749 424 2,173 158 404 2 0 2 0 2,739
06616 รพ.สต.บ้านปาง 638 472 1,110 182 326 4 2 2 0 1,626
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 309 229 538 8 88 1 1 1 0 637
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,564 2,280 4,844 1,103 929 6 5 11 1 6,899
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,558 1,035 2,593 482 566 1 5 8 1 3,656
รวม 31,724 18,421 50,145 6,949 10,339 34 53 115 10 67,645
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,911 906 2,817 670 850 2 1 1 1 4,342
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,523 679 2,202 194 565 1 0 0 0 2,962
06619 รพ.สต.ควร 2,007 1,581 3,588 344 809 1 3 0 3 4,748
06620 รพ.สต.ออย 1,640 1,013 2,653 316 603 0 2 4 0 3,578
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 872 639 1,511 168 378 0 0 2 0 2,059
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,527 952 2,479 208 620 3 1 3 2 3,316
06623 รพ.สต.งิม 1,541 1,076 2,617 240 706 2 1 2 0 3,568
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,333 1,190 2,523 205 510 1 1 0 2 3,242
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,289 1,106 2,395 68 258 52 2 2 0 2,777
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,544 1,104 2,648 111 427 2 1 0 0 3,189
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,186 609 1,795 237 359 6 2 2 0 2,401
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 845 440 1,285 9 90 2 0 0 0 1,386
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 578 240 818 66 215 0 0 0 0 1,099
10416 สสช.บ้านปางผักหม 536 513 1,049 67 191 1 0 0 0 1,308
10417 สสช.ปางมะโอ 242 235 477 46 68 14 0 3 2 610
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 795 684 1,479 32 139 45 4 1 0 1,700
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 272 274 546 32 42 2 0 1 0 623
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 555 239 794 40 109 0 1 0 0 944
10421 สสช.บ้านสันติสุข 781 453 1,234 9 92 2 0 0 1 1,338
11187 รพ.ปง 2,307 2,117 4,424 529 894 9 4 22 0 5,882
รวม 23,284 16,050 39,334 3,591 7,925 145 23 43 11 51,072
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,470 2,028 4,498 966 1,182 3 2 5 2 6,658
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 601 381 982 127 223 0 0 1 0 1,333
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,366 947 2,313 442 590 1 7 1 2 3,356
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,339 1,207 3,546 624 943 0 1 7 0 5,121
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 689 466 1,155 98 271 1 2 2 0 1,529
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,015 1,057 3,072 396 711 1 1 2 0 4,183
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,501 988 2,489 159 570 0 0 3 0 3,221
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,363 1,157 2,520 417 636 0 0 7 3 3,583
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,473 1,099 2,572 284 534 2 0 4 0 3,396
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 260 80 340 1 6 2 0 0 0 349
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 19 14 33 5 34 1 0 1 1 75
11188 รพ.แม่ใจ 17 34 51 0 0 0 0 0 0 51
รวม 14,113 9,458 23,571 3,519 5,700 11 13 33 8 32,855
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 760 544 1,304 53 177 90 4 3 2 1,633
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,901 1,932 3,833 336 601 59 5 1 1 4,836
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,554 1,272 2,826 325 634 22 1 4 1 3,813
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,340 2,495 5,835 552 1,046 79 13 3 3 7,531
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,346 1,229 2,575 493 660 13 2 0 0 3,743
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 895 615 1,510 146 316 19 3 1 0 1,995
06643 รพ.สต.สบบง 2,695 2,042 4,737 1,039 1,059 19 23 9 5 6,891
10424 สสช.บ้านนาหนุน 131 69 200 26 28 3 0 0 0 257
รวม 12,622 10,198 22,820 2,970 4,521 304 51 21 12 30,699
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,566 1,119 2,685 338 599 0 1 47 0 3,670
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,109 1,419 3,528 292 641 3 5 7 0 4,476
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,361 955 2,316 202 500 4 0 8 0 3,030
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,523 1,891 4,414 208 733 2 2 25 0 5,384
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,791 1,009 2,800 470 706 1 2 15 0 3,994
รวม 9,350 6,393 15,743 1,510 3,179 10 10 102 0 20,554
รวมทั้งจังหวัด 199,435 159,757 359,192 50,174 75,514 1,029 411 891 116 487,327
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้