รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนธันวาคม 2559 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,546 1,153 2,699 244 544 3 3 2 2 3,497
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,111 1,352 3,463 561 805 4 3 6 0 4,842
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,291 950 3,241 493 918 3 4 4 3 4,666
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,985 1,843 4,828 751 1,238 2 3 20 0 6,842
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,519 3,538 9,057 2,458 2,094 17 16 13 1 13,656
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,449 2,643 6,092 870 1,607 3 10 10 0 8,592
06564 รพ.สต.แม่กา 2,365 1,645 4,010 607 1,221 3 6 14 4 5,865
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,130 955 3,085 527 904 0 3 2 1 4,522
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,599 2,174 5,773 737 1,455 3 7 0 4 7,979
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,843 3,407 7,250 3,247 2,347 6 12 71 6 12,939
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,380 1,323 3,703 967 1,229 0 3 2 0 5,904
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,885 826 2,711 534 791 1 4 0 0 4,041
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,751 944 2,695 293 698 4 2 3 2 3,697
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,384 553 1,937 312 542 3 3 3 1 2,801
10717 รพ.พะเยา 136 1,532 1,668 0 0 0 0 0 0 1,668
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,209 2,815 5,024 496 2,505 5 8 5 0 8,043
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,539 5,760 9,299 2,058 1,712 15 11 195 28 13,318
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,631 148 1,779 0 0 0 0 0 0 1,779
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,031 1,959 3,990 1,606 1,477 3 9 66 3 7,154
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 53 18,296 18,349 0 0 0 0 0 0 18,349
รวม 46,837 53,816 100,653 16,761 22,087 75 107 416 55 140,154
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,542 1,144 3,686 359 884 0 3 10 3 4,945
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,302 1,621 3,923 212 634 0 1 9 0 4,779
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,217 1,024 3,241 246 535 0 1 2 0 4,025
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,233 901 2,134 151 465 1 4 2 0 2,757
06577 รพ.สต.ลอ 1,321 1,095 2,416 275 517 0 5 3 1 3,217
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,107 768 1,875 181 397 0 2 2 0 2,457
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,745 1,356 3,101 415 629 1 3 4 1 4,154
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,720 2,573 6,293 656 1,382 5 3 10 2 8,351
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,633 1,582 4,215 338 909 1 5 16 0 5,484
11184 รพ.จุน 3,741 2,923 6,664 1,087 1,341 3 14 24 3 9,136
รวม 22,561 14,987 37,548 3,920 7,693 11 41 82 10 49,305
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,338 4,297 7,635 2,623 1,711 39 19 20 4 12,051
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,690 1,320 3,010 320 567 15 6 1 1 3,920
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,104 1,039 2,143 148 467 14 1 2 1 2,776
06585 รพ.สต.เวียง 1,813 1,801 3,614 815 973 2 3 5 0 5,412
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,274 1,741 4,015 674 888 20 7 0 1 5,605
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,334 1,154 2,488 98 318 6 3 2 0 2,915
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,244 1,706 3,950 729 927 11 5 3 1 5,626
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,698 1,523 3,221 310 503 7 2 2 0 4,045
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,448 1,953 4,401 219 706 131 31 13 5 5,506
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,213 1,925 5,138 1,284 1,369 94 8 7 3 7,903
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,356 782 2,138 311 477 2 1 1 1 2,931
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,591 926 2,517 259 475 6 2 1 3 3,263
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,174 1,076 2,250 296 449 3 0 1 1 3,000
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,050 1,106 2,156 140 420 3 1 3 1 2,724
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 962 919 1,881 189 388 0 0 1 2 2,461
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,453 1,135 2,588 244 480 12 3 3 2 3,332
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 517 401 918 20 117 22 3 0 0 1,080
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 254 242 496 6 83 5 2 0 4 596
10410 สสช.บ้านคะแนง 149 73 222 16 34 0 0 0 0 272
10718 รพ.เชียงคำ 59 697 756 0 0 0 0 0 0 756
รวม 29,721 25,816 55,537 8,701 11,352 392 97 65 30 76,174
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,781 785 2,566 882 551 4 3 1 1 4,008
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,457 640 2,097 253 329 1 0 6 0 2,686
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 560 273 833 95 137 11 3 0 0 1,079
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,037 440 1,477 198 373 18 8 0 3 2,077
06602 รพ.สต.สระ 1,775 728 2,503 255 467 1 3 1 0 3,230
10411 สสช.บ้านนาบัว 285 130 415 1 28 4 0 0 0 448
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 140 35 175 4 19 4 1 0 1 204
11185 รพ.เชียงม่วน 139 383 522 585 694 1 0 2 0 1,804
77741 ศสช.บ้านมาง 2,055 939 2,994 71 86 0 0 0 0 3,151
รวม 9,229 4,353 13,582 2,344 2,684 44 18 10 5 18,687
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,878 1,278 3,156 631 691 2 3 6 0 4,489
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 17 2 19 0 0 0 0 0 0 19
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,397 1,331 3,728 915 1,002 1 5 16 1 5,668
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,945 797 2,742 383 543 0 0 6 1 3,675
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,747 1,213 2,960 544 660 0 1 3 3 4,171
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,577 1,330 3,907 384 695 3 4 5 0 4,998
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,945 1,203 3,148 376 580 1 6 6 1 4,118
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,138 1,325 3,463 238 685 0 5 11 1 4,403
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,164 806 1,970 220 492 1 2 9 1 2,695
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,770 979 2,749 118 570 4 1 4 1 3,447
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,795 1,034 3,829 313 690 2 1 6 1 4,842
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,399 1,328 3,727 498 689 3 7 6 2 4,932
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,092 1,358 3,450 406 700 3 5 13 2 4,579
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,750 425 2,175 158 398 2 0 2 0 2,735
06616 รพ.สต.บ้านปาง 638 468 1,106 182 328 4 2 2 1 1,625
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 310 226 536 8 87 1 1 1 0 634
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,560 2,366 4,926 1,102 932 6 5 11 3 6,985
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,553 1,032 2,585 483 565 1 5 8 1 3,648
รวม 31,658 18,499 50,157 6,959 10,307 34 53 115 19 67,644
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,901 902 2,803 671 852 2 1 1 1 4,331
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,521 678 2,199 195 559 1 0 0 0 2,954
06619 รพ.สต.ควร 2,008 1,572 3,580 348 806 1 3 0 3 4,741
06620 รพ.สต.ออย 1,641 1,008 2,649 316 599 0 2 4 1 3,571
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 868 638 1,506 167 375 0 0 2 0 2,050
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,522 947 2,469 212 617 3 1 3 2 3,307
06623 รพ.สต.งิม 1,537 1,079 2,616 239 699 2 1 2 0 3,559
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,335 1,183 2,518 204 513 1 1 0 2 3,239
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,292 1,106 2,398 68 260 52 2 2 0 2,782
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,543 1,105 2,648 111 421 2 1 0 0 3,183
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,183 604 1,787 240 361 6 2 2 0 2,398
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 853 439 1,292 9 95 2 0 0 0 1,398
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 575 239 814 66 211 0 0 0 0 1,091
10416 สสช.บ้านปางผักหม 533 518 1,051 67 190 1 0 0 0 1,309
10417 สสช.ปางมะโอ 242 233 475 45 68 14 0 3 2 607
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 795 685 1,480 32 141 45 4 1 0 1,703
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 272 275 547 33 41 2 0 1 0 624
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 556 237 793 40 111 0 1 0 0 945
10421 สสช.บ้านสันติสุข 780 453 1,233 9 92 2 0 0 0 1,336
11187 รพ.ปง 2,297 2,180 4,477 532 899 9 4 22 0 5,943
รวม 23,254 16,081 39,335 3,604 7,910 145 23 43 11 51,071
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,467 2,045 4,512 966 1,178 3 2 5 3 6,669
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 595 380 975 130 220 0 0 1 0 1,326
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,360 948 2,308 446 591 1 7 1 1 3,355
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,328 1,207 3,535 633 953 0 1 7 0 5,129
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 687 464 1,151 98 267 1 2 2 1 1,522
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,001 1,061 3,062 396 713 1 1 2 1 4,176
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,497 989 2,486 159 566 0 0 3 0 3,214
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,364 1,155 2,519 418 636 0 0 7 0 3,580
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,467 1,098 2,565 284 529 2 0 4 0 3,384
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 259 81 340 1 5 2 0 0 0 348
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 18 14 32 5 35 1 0 1 0 74
11188 รพ.แม่ใจ 17 33 50 0 0 0 0 0 0 50
รวม 14,060 9,475 23,535 3,536 5,693 11 13 33 6 32,827
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 760 546 1,306 55 174 89 4 3 3 1,634
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,901 1,944 3,845 331 591 59 5 1 1 4,833
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,550 1,268 2,818 334 629 22 1 4 1 3,809
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,340 2,486 5,826 552 1,048 79 13 3 4 7,525
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,343 1,237 2,580 490 660 13 2 0 0 3,745
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 891 612 1,503 147 317 19 3 1 0 1,990
06643 รพ.สต.สบบง 2,688 2,039 4,727 1,055 1,065 19 23 9 4 6,902
10424 สสช.บ้านนาหนุน 130 69 199 25 30 3 0 0 0 257
รวม 12,603 10,201 22,804 2,989 4,514 303 51 21 13 30,695
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,562 1,123 2,685 338 596 0 1 47 0 3,667
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,109 1,423 3,532 291 640 3 5 7 0 4,478
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,357 953 2,310 203 499 4 0 8 0 3,024
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,509 1,903 4,412 207 741 2 2 22 0 5,386
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,787 1,008 2,795 471 697 1 2 15 0 3,981
รวม 9,324 6,410 15,734 1,510 3,173 10 10 99 0 20,536
รวมทั้งจังหวัด 199,247 159,638 358,885 50,324 75,413 1,025 413 884 149 487,093
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้