รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนมกราคม 2560 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,554 1,145 2,699 244 547 3 3 2 2 3,500
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,110 1,349 3,459 565 803 4 3 6 0 4,840
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,287 950 3,237 491 907 3 4 4 4 4,650
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,976 1,836 4,812 752 1,245 2 3 20 2 6,836
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,544 3,543 9,087 2,457 2,090 17 16 13 3 13,683
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,442 2,627 6,069 878 1,598 3 10 10 2 8,570
06564 รพ.สต.แม่กา 2,364 1,634 3,998 613 1,217 3 6 13 4 5,854
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,120 960 3,080 541 901 0 3 2 1 4,528
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,599 2,158 5,757 733 1,450 3 7 0 3 7,953
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,840 3,402 7,242 3,254 2,342 6 12 71 3 12,930
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,378 1,321 3,699 974 1,224 0 3 2 0 5,902
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,891 833 2,724 533 780 1 4 0 0 4,042
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,743 940 2,683 298 698 4 2 3 1 3,689
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,388 554 1,942 313 537 3 3 2 0 2,800
10717 รพ.พะเยา 132 1,508 1,640 0 0 0 0 0 0 1,640
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,206 2,796 5,002 505 2,497 5 8 5 3 8,025
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,548 5,908 9,456 2,059 1,703 15 11 194 28 13,466
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,638 142 1,780 0 0 0 0 0 0 1,780
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,025 1,950 3,975 1,618 1,480 3 10 66 2 7,154
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 54 18,013 18,067 0 0 0 0 0 0 18,067
รวม 46,839 53,569 100,408 16,828 22,019 75 108 413 58 139,909
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,545 1,147 3,692 358 885 0 3 9 3 4,950
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,296 1,616 3,912 214 633 0 1 9 0 4,769
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,210 1,026 3,236 246 533 0 1 2 1 4,019
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,237 892 2,129 150 465 1 4 2 1 2,752
06577 รพ.สต.ลอ 1,320 1,098 2,418 276 511 0 5 3 1 3,214
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,105 768 1,873 184 392 0 2 2 0 2,453
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,739 1,342 3,081 420 626 1 3 4 0 4,135
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,711 2,578 6,289 664 1,382 5 4 10 2 8,356
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,621 1,584 4,205 345 906 1 5 16 1 5,479
11184 รพ.จุน 3,736 2,986 6,722 1,075 1,336 3 14 23 3 9,176
รวม 22,520 15,037 37,557 3,932 7,669 11 42 80 12 49,303
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,351 4,355 7,706 2,627 1,701 39 19 20 7 12,119
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,691 1,321 3,012 322 566 15 6 1 1 3,923
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,107 1,040 2,147 148 469 14 1 2 1 2,782
06585 รพ.สต.เวียง 1,818 1,793 3,611 815 972 2 3 5 1 5,409
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,278 1,732 4,010 679 890 20 7 0 1 5,607
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,335 1,147 2,482 99 311 6 3 2 1 2,904
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,247 1,704 3,951 734 929 11 5 3 2 5,635
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,698 1,515 3,213 311 498 7 2 2 1 4,034
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,435 1,952 4,387 219 702 131 31 13 6 5,489
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,190 1,927 5,117 1,290 1,374 94 8 7 2 7,892
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,354 791 2,145 312 476 2 1 1 2 2,939
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,587 922 2,509 263 480 6 2 1 2 3,263
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,174 1,071 2,245 299 445 3 0 1 2 2,995
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,051 1,102 2,153 141 417 3 1 3 0 2,718
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 964 917 1,881 189 381 0 0 1 1 2,453
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,457 1,130 2,587 244 479 12 3 3 2 3,330
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 518 401 919 20 112 22 3 0 1 1,077
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 258 239 497 6 81 4 2 0 4 594
10410 สสช.บ้านคะแนง 149 71 220 16 36 0 0 0 0 272
10718 รพ.เชียงคำ 59 684 743 0 0 0 0 0 0 743
รวม 29,721 25,814 55,535 8,734 11,319 391 97 65 37 76,178
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,776 777 2,553 888 550 4 3 1 0 3,999
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,457 636 2,093 251 331 1 0 6 0 2,682
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 564 272 836 95 139 11 3 0 0 1,084
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,037 440 1,477 198 375 18 8 0 1 2,077
06602 รพ.สต.สระ 1,771 725 2,496 258 466 1 3 1 0 3,225
10411 สสช.บ้านนาบัว 284 131 415 1 27 4 0 0 0 447
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 138 35 173 4 20 4 1 0 0 202
11185 รพ.เชียงม่วน 138 395 533 586 689 1 0 2 0 1,811
77741 ศสช.บ้านมาง 2,060 942 3,002 71 86 0 0 0 0 3,159
รวม 9,225 4,353 13,578 2,352 2,683 44 18 10 1 18,686
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,890 1,264 3,154 628 684 2 3 6 0 4,477
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 17 2 19 0 0 0 0 0 0 19
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,395 1,330 3,725 910 1,008 1 5 15 4 5,668
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,937 799 2,736 382 536 0 0 6 2 3,662
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,750 1,206 2,956 545 659 0 1 3 3 4,167
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,567 1,330 3,897 386 692 3 4 5 0 4,987
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,936 1,206 3,142 380 575 1 6 6 1 4,111
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,141 1,320 3,461 239 684 0 5 11 2 4,402
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,163 802 1,965 222 491 1 2 9 0 2,690
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,769 979 2,748 119 568 4 1 4 2 3,446
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,794 1,030 3,824 312 692 2 1 6 1 4,838
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,397 1,333 3,730 495 689 3 7 6 0 4,930
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,090 1,353 3,443 406 688 3 5 13 2 4,560
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,757 422 2,179 159 394 2 0 2 0 2,736
06616 รพ.สต.บ้านปาง 634 468 1,102 184 326 4 2 2 1 1,621
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 311 224 535 8 86 1 1 1 0 632
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,559 2,442 5,001 1,110 931 6 5 11 3 7,067
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,556 1,024 2,580 483 563 1 5 8 2 3,642
รวม 31,646 18,532 50,178 6,968 10,266 34 53 114 23 67,636
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,901 900 2,801 667 849 2 1 1 3 4,324
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,517 680 2,197 197 560 1 0 0 0 2,955
06619 รพ.สต.ควร 2,001 1,568 3,569 350 804 1 3 0 5 4,732
06620 รพ.สต.ออย 1,640 1,009 2,649 318 587 0 2 4 1 3,561
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 869 642 1,511 169 370 0 0 2 0 2,052
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,522 945 2,467 213 619 3 1 3 3 3,309
06623 รพ.สต.งิม 1,540 1,074 2,614 239 698 2 1 2 0 3,556
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,334 1,179 2,513 203 512 1 1 0 2 3,232
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,292 1,107 2,399 68 257 52 2 2 1 2,781
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,546 1,099 2,645 115 421 2 1 0 0 3,184
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,180 600 1,780 240 360 6 2 2 0 2,390
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 856 438 1,294 9 93 2 0 0 1 1,399
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 572 243 815 66 209 0 0 0 0 1,090
10416 สสช.บ้านปางผักหม 531 519 1,050 68 185 1 0 0 0 1,304
10417 สสช.ปางมะโอ 240 231 471 46 67 14 0 3 1 602
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 795 690 1,485 32 140 45 4 1 0 1,707
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 271 272 543 33 41 2 0 1 1 621
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 555 240 795 40 106 0 1 0 0 942
10421 สสช.บ้านสันติสุข 781 453 1,234 9 89 2 0 0 2 1,336
11187 รพ.ปง 2,299 2,224 4,523 538 895 9 4 22 0 5,991
รวม 23,242 16,113 39,355 3,620 7,862 145 23 43 20 51,068
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,473 2,083 4,556 964 1,184 3 2 5 5 6,719
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 596 378 974 131 220 0 0 1 0 1,326
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,355 939 2,294 453 592 1 7 1 1 3,349
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,326 1,193 3,519 633 951 0 1 7 1 5,112
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 687 464 1,151 98 263 1 2 2 1 1,518
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,007 1,059 3,066 400 708 1 1 2 0 4,178
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,488 982 2,470 160 562 0 0 3 0 3,195
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,363 1,155 2,518 421 642 0 0 7 0 3,588
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,468 1,094 2,562 288 535 2 0 4 1 3,392
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 257 85 342 0 5 2 0 0 1 350
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 19 13 32 5 36 1 0 1 0 75
11188 รพ.แม่ใจ 17 33 50 0 0 0 0 0 0 50
รวม 14,056 9,478 23,534 3,553 5,698 11 13 33 10 32,852
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 765 542 1,307 54 169 89 4 3 4 1,630
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,902 1,956 3,858 335 586 59 5 1 2 4,846
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,550 1,268 2,818 337 625 22 1 4 1 3,808
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,335 2,487 5,822 558 1,044 79 13 3 5 7,524
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,338 1,231 2,569 492 658 13 2 0 0 3,734
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 893 619 1,512 147 312 19 3 1 0 1,994
06643 รพ.สต.สบบง 2,688 2,038 4,726 1,058 1,065 19 23 9 6 6,906
10424 สสช.บ้านนาหนุน 129 69 198 25 30 3 0 0 0 256
รวม 12,600 10,210 22,810 3,006 4,489 303 51 21 18 30,698
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,567 1,118 2,685 337 592 0 1 47 0 3,662
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,106 1,419 3,525 290 644 3 5 7 0 4,474
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,356 950 2,306 203 502 4 0 8 0 3,023
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,512 1,921 4,433 209 739 2 2 21 0 5,406
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,790 1,002 2,792 479 694 1 2 15 0 3,983
รวม 9,331 6,410 15,741 1,518 3,171 10 10 98 0 20,548
รวมทั้งจังหวัด 199,180 159,516 358,696 50,511 75,176 1,024 415 877 179 486,878
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้