รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,550 1,144 2,694 246 553 3 3 0 4 3,503
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,111 1,351 3,462 565 808 4 3 0 6 4,848
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,289 950 3,239 489 937 3 4 0 6 4,678
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,964 1,823 4,787 756 1,274 2 3 0 20 6,842
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,276 3,583 8,859 2,466 2,115 17 16 0 17 13,490
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,433 2,617 6,050 890 1,626 3 10 0 10 8,589
06564 รพ.สต.แม่กา 2,365 1,643 4,008 611 1,226 3 6 0 13 5,867
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,120 955 3,075 548 913 0 3 0 2 4,541
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,595 2,152 5,747 733 1,474 3 7 0 3 7,967
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,845 3,399 7,244 3,254 2,377 6 12 0 75 12,968
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,378 1,318 3,696 968 1,234 0 3 0 2 5,903
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,890 828 2,718 534 788 1 4 0 1 4,046
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,731 939 2,670 297 716 4 2 0 4 3,693
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,386 559 1,945 313 545 3 3 0 2 2,811
10717 รพ.พะเยา 131 1,467 1,598 0 0 0 0 0 0 1,598
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,209 2,768 4,977 507 2,521 5 8 0 7 8,025
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,550 5,845 9,395 2,051 1,725 15 11 0 220 13,417
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,605 141 1,746 0 0 0 0 0 0 1,746
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,037 1,945 3,982 1,625 1,483 3 10 0 69 7,172
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 57 17,701 17,758 0 0 0 0 0 0 17,758
รวม 46,522 53,128 99,650 16,853 22,315 75 108 0 461 139,462
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,526 1,150 3,676 359 915 0 3 0 12 4,965
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,298 1,624 3,922 215 645 0 1 0 10 4,793
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,206 1,022 3,228 246 540 0 1 0 3 4,018
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,232 889 2,121 150 468 1 4 0 2 2,746
06577 รพ.สต.ลอ 1,316 1,108 2,424 277 521 0 5 0 4 3,231
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,106 770 1,876 184 376 0 2 0 2 2,440
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,729 1,352 3,081 420 623 1 3 0 4 4,132
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,693 2,575 6,268 665 1,382 5 4 0 13 8,337
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,615 1,590 4,205 347 906 1 5 0 16 5,480
11184 รพ.จุน 3,746 2,993 6,739 1,076 1,355 3 14 0 24 9,211
รวม 22,467 15,073 37,540 3,939 7,731 11 42 0 90 49,353
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,371 4,397 7,768 2,629 1,715 39 19 0 24 12,194
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,695 1,317 3,012 322 572 15 6 0 1 3,928
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,097 1,040 2,137 147 474 14 1 0 3 2,776
06585 รพ.สต.เวียง 1,812 1,788 3,600 816 980 2 3 0 5 5,406
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,265 1,725 3,990 681 898 20 7 0 1 5,597
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,336 1,141 2,477 100 317 6 3 0 4 2,907
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,249 1,703 3,952 735 932 11 5 0 2 5,637
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,691 1,526 3,217 314 503 7 2 0 3 4,046
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,436 1,962 4,398 218 709 131 31 0 18 5,505
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,162 1,928 5,090 1,289 1,389 94 8 0 11 7,881
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,344 788 2,132 317 484 2 1 0 3 2,939
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,587 929 2,516 263 486 6 2 0 4 3,277
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,171 1,074 2,245 299 450 3 0 0 1 2,998
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,056 1,097 2,153 144 426 3 1 0 3 2,730
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 962 914 1,876 185 361 0 0 0 3 2,425
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,462 1,130 2,592 244 487 12 3 0 3 3,341
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 521 397 918 20 113 22 3 0 0 1,076
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 258 240 498 6 82 4 2 0 5 597
10410 สสช.บ้านคะแนง 149 71 220 16 36 0 0 0 0 272
10718 รพ.เชียงคำ 59 670 729 0 0 0 0 0 0 729
รวม 29,683 25,837 55,520 8,745 11,414 391 97 0 94 76,261
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,765 776 2,541 886 562 4 3 0 2 3,998
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,450 638 2,088 254 337 1 0 0 6 2,686
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 562 272 834 94 143 11 3 0 0 1,085
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,035 440 1,475 199 378 18 8 0 1 2,079
06602 รพ.สต.สระ 1,766 728 2,494 258 478 1 3 0 1 3,235
10411 สสช.บ้านนาบัว 281 135 416 1 26 4 0 0 0 447
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 137 35 172 3 23 4 1 0 0 203
11185 รพ.เชียงม่วน 140 383 523 586 699 1 1 0 2 1,812
77741 ศสช.บ้านมาง 2,061 936 2,997 71 87 0 0 0 0 3,155
รวม 9,197 4,343 13,540 2,352 2,733 44 19 0 12 18,700
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,888 1,259 3,147 627 697 2 3 0 7 4,483
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 17 2 19 0 0 0 0 0 0 19
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,388 1,331 3,719 910 1,010 1 5 0 15 5,660
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,941 812 2,753 381 541 0 0 0 6 3,681
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,748 1,199 2,947 549 667 0 1 0 6 4,170
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,562 1,333 3,895 390 697 3 4 0 5 4,994
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,925 1,206 3,131 380 589 1 6 0 7 4,114
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,146 1,319 3,465 240 690 0 5 0 11 4,411
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,158 801 1,959 225 491 1 2 0 9 2,687
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,771 972 2,743 122 574 4 1 0 6 3,450
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,787 1,034 3,821 309 693 2 1 0 10 4,836
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,392 1,340 3,732 496 699 3 7 0 6 4,943
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,094 1,347 3,441 405 698 3 5 0 13 4,565
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,751 433 2,184 159 393 2 0 0 2 2,740
06616 รพ.สต.บ้านปาง 634 464 1,098 187 329 4 2 0 3 1,623
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 309 224 533 8 88 1 1 0 1 632
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,554 2,457 5,011 1,108 936 6 5 0 12 7,078
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,561 1,021 2,582 486 569 1 5 0 10 3,653
รวม 31,609 18,552 50,161 6,982 10,361 34 53 0 129 67,720
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,891 904 2,795 671 856 2 1 0 2 4,327
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,514 692 2,206 197 554 1 0 0 0 2,958
06619 รพ.สต.ควร 1,998 1,560 3,558 350 815 1 2 0 3 4,729
06620 รพ.สต.ออย 1,630 1,003 2,633 323 596 0 2 0 4 3,558
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 871 638 1,509 169 372 0 0 0 2 2,052
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,517 944 2,461 214 613 3 1 0 6 3,298
06623 รพ.สต.งิม 1,535 1,074 2,609 238 707 2 1 0 2 3,559
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,333 1,174 2,507 202 517 1 1 0 2 3,230
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,299 1,109 2,408 68 263 52 2 0 2 2,795
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,544 1,104 2,648 115 426 2 1 0 0 3,192
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,176 602 1,778 240 366 6 2 0 2 2,394
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 858 436 1,294 9 95 2 0 0 0 1,400
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 569 245 814 67 211 0 0 0 0 1,092
10416 สสช.บ้านปางผักหม 529 520 1,049 69 185 1 0 0 0 1,304
10417 สสช.ปางมะโอ 238 232 470 46 67 14 0 0 4 601
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 800 697 1,497 32 141 45 4 0 2 1,721
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 272 267 539 33 41 2 0 0 1 616
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 558 240 798 41 108 0 1 0 0 948
10421 สสช.บ้านสันติสุข 782 454 1,236 9 89 2 0 0 0 1,336
11187 รพ.ปง 2,299 2,237 4,536 541 893 9 4 0 22 6,005
รวม 23,213 16,132 39,345 3,634 7,915 145 22 0 54 51,115
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,476 2,061 4,537 967 1,191 3 2 0 8 6,708
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 601 375 976 131 229 0 0 0 1 1,337
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,357 940 2,297 457 594 1 7 0 1 3,357
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,317 1,198 3,515 634 951 0 1 0 7 5,108
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 684 463 1,147 98 266 1 2 0 2 1,516
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2,000 1,068 3,068 405 720 1 1 0 3 4,198
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,485 983 2,468 159 574 0 0 0 3 3,204
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,361 1,151 2,512 424 647 0 0 0 9 3,592
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,472 1,082 2,554 291 538 2 0 0 5 3,390
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 257 89 346 0 5 2 0 0 0 353
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 21 13 34 5 37 1 0 0 1 78
11188 รพ.แม่ใจ 17 35 52 0 0 0 0 0 0 52
รวม 14,048 9,458 23,506 3,571 5,752 11 13 0 40 32,893
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 756 531 1,287 55 164 89 4 0 5 1,604
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,908 1,961 3,869 337 597 59 6 0 4 4,872
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,549 1,275 2,824 337 630 22 1 0 5 3,819
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,335 2,498 5,833 562 1,045 79 13 0 6 7,538
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,338 1,226 2,564 493 666 13 2 0 0 3,738
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 894 616 1,510 148 322 19 3 0 1 2,003
06643 รพ.สต.สบบง 2,683 2,057 4,740 1,050 1,064 19 23 0 14 6,910
10424 สสช.บ้านนาหนุน 125 69 194 25 33 3 0 0 0 255
รวม 12,588 10,233 22,821 3,007 4,521 303 52 0 35 30,739
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,563 1,124 2,687 336 592 0 1 0 47 3,663
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,102 1,417 3,519 291 657 3 5 0 7 4,482
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,350 952 2,302 205 508 4 0 0 9 3,028
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,510 1,912 4,422 213 741 2 2 0 22 5,402
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,785 1,008 2,793 481 702 1 2 0 15 3,994
รวม 9,310 6,413 15,723 1,526 3,200 10 10 0 100 20,569
รวมทั้งจังหวัด 198,637 159,169 357,806 50,609 75,942 1,024 416 0 1,015 486,812
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้