รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนมีนาคม 2560 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,557 1,142 2,699 243 561 3 3 2 2 3,513
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,114 1,336 3,450 566 798 4 3 6 2 4,829
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,272 949 3,221 497 940 3 4 4 3 4,672
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,960 1,818 4,778 765 1,269 2 3 20 3 6,840
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,306 3,574 8,880 2,468 2,109 17 16 13 0 13,503
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,439 2,606 6,045 896 1,633 3 10 10 0 8,597
06564 รพ.สต.แม่กา 2,365 1,653 4,018 615 1,230 3 6 11 4 5,887
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,119 949 3,068 553 921 0 3 2 1 4,548
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,591 2,153 5,744 740 1,477 3 7 0 2 7,973
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,837 3,378 7,215 3,275 2,385 6 12 70 8 12,971
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,376 1,318 3,694 974 1,230 0 3 2 1 5,904
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,887 823 2,710 537 797 1 4 0 0 4,049
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,734 938 2,672 302 710 4 2 3 2 3,695
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,384 558 1,942 320 540 3 3 2 0 2,810
10717 รพ.พะเยา 130 1,430 1,560 0 0 0 0 0 0 1,560
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,218 2,726 4,944 543 2,498 5 8 5 3 8,006
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,546 5,853 9,399 2,057 1,736 15 10 192 31 13,440
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,577 140 1,717 0 0 0 0 0 0 1,717
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,032 1,956 3,988 1,629 1,486 3 10 65 5 7,186
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 58 17,457 17,515 0 0 0 0 0 0 17,515
รวม 46,502 52,757 99,259 16,980 22,320 75 107 407 67 139,215
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,522 1,143 3,665 361 921 0 3 9 3 4,962
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,283 1,625 3,908 216 648 0 1 9 0 4,782
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,201 1,024 3,225 246 543 0 1 2 0 4,017
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,236 879 2,115 152 469 1 4 2 1 2,744
06577 รพ.สต.ลอ 1,318 1,106 2,424 276 514 0 5 3 3 3,225
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,103 771 1,874 185 376 0 2 2 0 2,439
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,722 1,350 3,072 425 618 1 3 4 2 4,125
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,678 2,573 6,251 671 1,379 5 4 10 3 8,323
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,604 1,596 4,200 349 902 1 5 16 1 5,474
11184 รพ.จุน 3,748 3,009 6,757 1,082 1,351 3 14 23 3 9,233
รวม 22,415 15,076 37,491 3,963 7,721 11 42 80 16 49,324
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,388 4,394 7,782 2,644 1,724 39 19 19 1 12,228
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,696 1,309 3,005 326 573 15 6 1 0 3,926
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,094 1,039 2,133 152 472 14 1 2 1 2,775
06585 รพ.สต.เวียง 1,820 1,772 3,592 824 984 2 3 5 0 5,410
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,267 1,716 3,983 686 899 20 7 0 3 5,598
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,337 1,136 2,473 101 318 6 3 2 0 2,903
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,242 1,693 3,935 745 939 11 5 2 1 5,638
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,691 1,525 3,216 318 503 7 2 2 0 4,048
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,443 1,960 4,403 218 706 130 31 13 5 5,506
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,142 1,921 5,063 1,295 1,381 94 8 7 4 7,852
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,339 791 2,130 320 482 2 1 1 2 2,938
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,591 926 2,517 270 489 6 2 1 2 3,287
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,175 1,068 2,243 302 451 3 0 1 0 3,000
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,066 1,088 2,154 147 435 3 1 3 0 2,743
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 958 915 1,873 186 360 0 0 1 3 2,423
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,455 1,127 2,582 247 496 12 3 3 1 3,344
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 521 397 918 20 111 22 3 0 0 1,074
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 261 235 496 9 82 4 2 0 5 598
10410 สสช.บ้านคะแนง 150 70 220 16 36 0 0 0 1 273
10718 รพ.เชียงคำ 58 655 713 0 0 0 0 0 0 713
รวม 29,694 25,737 55,431 8,826 11,441 390 97 63 29 76,277
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,756 775 2,531 895 560 4 3 1 3 3,997
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,451 634 2,085 255 334 1 0 6 1 2,682
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 560 269 829 95 143 11 3 0 1 1,082
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,030 441 1,471 203 370 18 8 0 3 2,073
06602 รพ.สต.สระ 1,768 724 2,492 258 481 1 3 1 0 3,236
10411 สสช.บ้านนาบัว 282 134 416 1 26 4 0 0 0 447
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 137 35 172 3 23 4 1 0 0 203
11185 รพ.เชียงม่วน 137 395 532 598 697 1 1 2 2 1,833
77741 ศสช.บ้านมาง 2,061 933 2,994 72 88 0 0 0 0 3,154
รวม 9,182 4,340 13,522 2,380 2,722 44 19 10 10 18,707
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,887 1,253 3,140 634 690 2 3 6 0 4,475
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 15 2 17 0 0 0 0 0 0 17
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,387 1,323 3,710 917 1,012 1 5 15 0 5,660
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,937 808 2,745 385 542 0 0 6 0 3,678
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,751 1,191 2,942 549 665 0 1 3 2 4,162
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,550 1,336 3,886 396 689 3 4 5 1 4,984
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,912 1,200 3,112 384 592 1 6 6 1 4,102
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,143 1,318 3,461 248 681 0 5 11 0 4,406
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,159 799 1,958 227 491 1 2 9 1 2,689
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,769 974 2,743 123 579 4 1 4 1 3,455
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,780 1,032 3,812 313 694 2 1 6 1 4,829
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,391 1,339 3,730 500 698 3 7 6 0 4,944
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,089 1,346 3,435 406 703 3 5 11 2 4,565
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,747 427 2,174 162 393 2 0 2 0 2,733
06616 รพ.สต.บ้านปาง 629 463 1,092 187 332 4 2 2 1 1,620
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 308 224 532 8 86 1 1 1 2 631
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,557 2,497 5,054 1,119 936 6 5 11 1 7,132
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,556 1,019 2,575 486 570 1 5 8 0 3,645
รวม 31,552 18,549 50,101 7,044 10,353 34 53 112 13 67,710
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,886 898 2,784 676 859 2 1 1 1 4,324
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,499 691 2,190 197 572 1 0 0 0 2,960
06619 รพ.สต.ควร 1,999 1,562 3,561 352 801 1 2 0 3 4,720
06620 รพ.สต.ออย 1,629 1,000 2,629 321 596 0 2 4 0 3,552
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 867 637 1,504 171 368 0 0 2 0 2,045
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,515 938 2,453 219 610 3 1 3 2 3,291
06623 รพ.สต.งิม 1,534 1,069 2,603 242 707 2 1 2 0 3,557
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,338 1,168 2,506 203 517 1 1 0 2 3,230
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,297 1,114 2,411 68 263 52 2 2 0 2,798
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,540 1,099 2,639 115 428 2 1 0 0 3,185
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,171 601 1,772 241 363 6 2 2 0 2,386
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 858 438 1,296 9 95 2 0 0 0 1,402
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 568 244 812 70 210 0 0 0 0 1,092
10416 สสช.บ้านปางผักหม 531 516 1,047 70 185 1 0 0 0 1,303
10417 สสช.ปางมะโอ 235 229 464 46 67 14 0 3 1 595
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 801 703 1,504 33 138 45 4 1 0 1,725
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 275 269 544 34 40 2 0 1 0 621
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 555 238 793 41 109 0 1 0 0 944
10421 สสช.บ้านสันติสุข 755 485 1,240 9 90 2 0 0 0 1,341
11187 รพ.ปง 2,298 2,256 4,554 542 895 9 4 22 2 6,028
รวม 23,151 16,155 39,306 3,659 7,913 145 22 43 11 51,099
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,469 2,058 4,527 976 1,194 3 2 5 2 6,709
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 598 374 972 132 227 0 0 1 0 1,332
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,353 934 2,287 461 599 1 7 0 1 3,356
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,313 1,196 3,509 642 952 0 1 6 1 5,111
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 685 456 1,141 98 268 1 2 2 0 1,512
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 1,991 1,070 3,061 403 724 1 1 2 2 4,194
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,481 978 2,459 162 582 0 0 3 0 3,206
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,355 1,149 2,504 427 649 0 0 7 0 3,587
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,470 1,079 2,549 291 538 2 0 4 1 3,385
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 254 91 345 0 5 2 0 0 0 352
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 14 34 5 37 1 0 1 0 78
11188 รพ.แม่ใจ 17 33 50 0 0 0 0 0 0 50
รวม 14,006 9,432 23,438 3,597 5,775 11 13 31 7 32,872
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 758 530 1,288 53 166 88 4 2 4 1,605
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,911 1,983 3,894 344 598 58 9 1 1 4,905
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,549 1,275 2,824 339 629 22 1 4 1 3,820
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,326 2,496 5,822 575 1,036 79 13 3 4 7,532
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,335 1,230 2,565 497 663 13 2 0 1 3,741
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 895 615 1,510 154 322 19 3 1 1 2,010
06643 รพ.สต.สบบง 2,673 2,032 4,705 1,071 1,081 19 23 9 3 6,911
10424 สสช.บ้านนาหนุน 126 69 195 25 33 3 0 0 0 256
รวม 12,573 10,230 22,803 3,058 4,528 301 55 20 15 30,780
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,559 1,128 2,687 340 589 0 1 47 1 3,665
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,101 1,407 3,508 296 662 3 5 7 0 4,481
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,347 943 2,290 207 513 4 0 8 0 3,022
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,512 1,907 4,419 217 751 2 2 21 1 5,413
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,780 1,003 2,783 484 704 1 2 15 0 3,989
รวม 9,299 6,388 15,687 1,544 3,219 10 10 98 2 20,570
รวมทั้งจังหวัด 198,374 158,664 357,038 51,051 75,992 1,021 418 864 170 486,554
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้