รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกันยายน 2560 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,559 1,115 2,674 244 550 3 3 2 6 3,482
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,099 1,287 3,386 561 780 4 3 6 1 4,741
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,257 923 3,180 494 900 3 4 4 2 4,587
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,956 1,783 4,739 759 1,245 2 3 20 1 6,769
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,565 3,484 9,049 2,424 2,088 17 16 13 6 13,613
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,437 2,543 5,980 890 1,661 3 10 9 3 8,556
06564 รพ.สต.แม่กา 2,354 1,641 3,995 601 1,208 3 6 10 4 5,827
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,100 926 3,026 561 915 0 3 2 2 4,509
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,547 2,118 5,665 739 1,448 3 7 0 3 7,865
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,871 3,323 7,194 3,207 2,358 5 12 68 11 12,855
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,362 1,303 3,665 973 1,212 0 3 2 2 5,857
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,865 800 2,665 525 792 1 5 0 3 3,991
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,713 922 2,635 307 686 4 2 3 1 3,638
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,370 542 1,912 325 531 3 3 2 0 2,776
10717 รพ.พะเยา 127 1,298 1,425 0 0 0 0 0 0 1,425
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,236 2,603 4,839 549 2,438 5 8 5 3 7,847
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,581 6,263 9,844 2,015 1,716 14 10 188 30 13,817
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,515 125 1,640 0 0 0 0 0 0 1,640
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,037 1,897 3,934 1,583 1,469 3 11 64 7 7,071
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 57 15,369 15,426 0 0 0 0 0 0 15,426
รวม 46,608 50,265 96,873 16,757 21,997 73 109 398 85 136,292
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,476 1,138 3,614 352 928 0 4 9 5 4,912
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,248 1,586 3,834 215 677 0 1 9 1 4,737
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,183 1,002 3,185 242 535 0 1 2 2 3,967
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,223 857 2,080 151 479 1 4 2 1 2,718
06577 รพ.สต.ลอ 1,316 1,076 2,392 276 510 0 5 3 2 3,188
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,087 761 1,848 185 394 0 2 2 0 2,431
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,704 1,317 3,021 405 611 1 3 4 1 4,046
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,727 2,594 6,321 656 1,418 5 4 10 3 8,417
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,592 1,537 4,129 349 909 1 5 16 2 5,411
11184 รพ.จุน 3,741 3,184 6,925 1,073 1,362 3 14 23 2 9,402
รวม 22,297 15,052 37,349 3,904 7,823 11 43 80 19 49,229
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,400 4,571 7,971 2,593 1,670 38 20 19 3 12,314
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,695 1,275 2,970 327 591 15 7 1 2 3,913
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,081 1,019 2,100 149 490 14 1 2 2 2,758
06585 รพ.สต.เวียง 1,828 1,704 3,532 817 949 2 3 5 0 5,308
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,271 1,689 3,960 690 873 20 7 0 2 5,552
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,341 1,113 2,454 103 321 6 3 1 0 2,888
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,242 1,654 3,896 743 922 11 5 2 1 5,580
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,691 1,469 3,160 308 503 7 2 2 0 3,982
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,453 1,961 4,414 213 742 127 31 13 5 5,545
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,163 1,896 5,059 1,283 1,375 93 8 7 3 7,828
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,314 787 2,101 329 461 1 2 1 2 2,897
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,583 909 2,492 263 492 6 2 1 2 3,258
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,151 1,057 2,208 302 455 3 0 1 1 2,970
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,071 1,078 2,149 141 436 3 1 3 1 2,734
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 944 871 1,815 190 354 0 0 1 3 2,363
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,436 1,120 2,556 250 496 12 4 3 2 3,323
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 526 391 917 22 111 22 3 0 1 1,076
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 255 227 482 9 85 4 2 0 4 586
10410 สสช.บ้านคะแนง 147 71 218 15 33 0 0 0 1 267
10718 รพ.เชียงคำ 60 592 652 0 0 0 0 0 0 652
รวม 29,652 25,454 55,106 8,747 11,359 384 101 62 35 75,794
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,731 741 2,472 859 551 4 3 1 2 3,892
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,431 633 2,064 255 345 1 0 6 4 2,675
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 558 251 809 91 156 11 3 0 1 1,071
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,014 438 1,452 205 373 18 8 0 2 2,058
06602 รพ.สต.สระ 1,736 705 2,441 255 465 1 3 1 0 3,166
10411 สสช.บ้านนาบัว 280 133 413 1 33 4 0 0 1 452
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 123 32 155 6 26 4 1 0 0 192
11185 รพ.เชียงม่วน 134 480 614 603 694 1 1 2 2 1,917
77741 ศสช.บ้านมาง 2,065 892 2,957 72 85 0 0 0 0 3,114
รวม 9,072 4,305 13,377 2,347 2,728 44 19 10 12 18,537
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,884 1,222 3,106 634 678 2 4 6 1 4,431
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 14 2 16 0 0 0 0 0 0 16
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,376 1,278 3,654 890 1,006 1 5 15 3 5,574
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,916 790 2,706 390 529 0 0 6 0 3,631
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,773 1,144 2,917 549 647 0 1 3 0 4,117
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,507 1,340 3,847 388 713 3 4 5 1 4,961
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,884 1,164 3,048 378 607 1 7 6 1 4,048
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,143 1,293 3,436 241 690 0 6 11 1 4,385
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,142 787 1,929 226 487 1 2 9 2 2,656
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,765 956 2,721 126 596 4 1 4 2 3,454
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,744 1,014 3,758 308 724 2 1 6 3 4,802
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,379 1,329 3,708 497 692 3 7 6 2 4,915
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,059 1,314 3,373 415 701 3 5 7 3 4,507
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,721 415 2,136 169 403 2 0 2 2 2,714
06616 รพ.สต.บ้านปาง 628 442 1,070 189 319 4 2 2 4 1,590
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 305 217 522 8 86 1 1 1 0 619
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,532 2,732 5,264 1,122 917 6 5 11 5 7,330
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,554 995 2,549 477 565 1 5 7 1 3,605
รวม 31,312 18,432 49,744 7,007 10,360 34 56 107 31 67,339
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,872 874 2,746 663 859 2 0 1 2 4,273
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,501 679 2,180 198 568 1 0 0 0 2,947
06619 รพ.สต.ควร 1,982 1,513 3,495 353 806 1 2 0 0 4,657
06620 รพ.สต.ออย 1,607 970 2,577 332 611 0 2 4 0 3,526
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 855 619 1,474 169 376 0 0 2 0 2,021
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,509 930 2,439 215 603 3 1 3 1 3,265
06623 รพ.สต.งิม 1,512 1,058 2,570 237 701 2 1 1 0 3,512
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,337 1,119 2,456 200 509 1 1 0 1 3,168
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,278 1,094 2,372 67 258 52 2 2 0 2,753
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,535 1,054 2,589 115 451 2 1 0 0 3,158
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,169 613 1,782 232 375 6 2 2 0 2,399
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 839 409 1,248 10 128 2 0 0 0 1,388
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 565 249 814 65 206 0 0 0 1 1,086
10416 สสช.บ้านปางผักหม 523 506 1,029 70 188 1 0 0 0 1,288
10417 สสช.ปางมะโอ 233 228 461 45 68 14 0 3 2 593
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 799 693 1,492 33 139 45 5 1 0 1,715
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 273 271 544 35 41 2 0 0 0 622
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 544 227 771 43 115 0 1 0 0 930
10421 สสช.บ้านสันติสุข 733 477 1,210 9 117 2 0 0 1 1,339
11187 รพ.ปง 2,304 2,417 4,721 531 874 9 5 22 3 6,165
รวม 22,970 16,000 38,970 3,622 7,993 145 23 41 11 50,805
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,434 2,160 4,594 974 1,166 3 1 5 7 6,750
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 595 365 960 122 227 0 0 0 0 1,309
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,338 908 2,246 471 587 1 9 0 1 3,315
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,301 1,138 3,439 649 961 0 1 6 4 5,060
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 688 449 1,137 90 242 0 2 2 0 1,473
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 1,995 1,027 3,022 399 729 1 1 2 3 4,157
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,455 949 2,404 166 594 0 0 3 0 3,167
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,344 1,103 2,447 424 642 0 0 7 0 3,520
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,452 1,055 2,507 293 545 2 0 4 1 3,352
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 255 90 345 0 5 2 0 0 0 352
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 14 34 5 43 1 0 1 0 84
11188 รพ.แม่ใจ 20 34 54 0 0 0 0 0 0 54
รวม 13,897 9,292 23,189 3,593 5,741 10 14 30 16 32,593
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 733 541 1,274 58 182 86 8 2 4 1,614
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,929 2,109 4,038 334 585 58 9 1 0 5,025
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,544 1,238 2,782 342 629 22 1 2 2 3,780
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,309 2,427 5,736 586 1,025 78 15 1 5 7,446
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,337 1,203 2,540 506 644 13 2 0 1 3,706
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 905 595 1,500 160 313 19 3 1 1 1,997
06643 รพ.สต.สบบง 2,655 2,006 4,661 1,064 1,079 19 23 6 5 6,857
10424 สสช.บ้านนาหนุน 124 64 188 24 29 3 0 0 0 244
รวม 12,536 10,183 22,719 3,074 4,486 298 61 13 18 30,669
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,544 1,106 2,650 334 592 0 2 47 1 3,626
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,093 1,381 3,474 290 658 3 5 7 0 4,437
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,332 909 2,241 206 512 4 0 8 2 2,973
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,512 1,989 4,501 214 769 2 3 20 3 5,512
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,766 992 2,758 488 702 1 2 15 1 3,967
รวม 9,247 6,377 15,624 1,532 3,233 10 12 97 7 20,515
รวมทั้งจังหวัด 197,591 155,360 352,951 50,583 75,720 1,009 438 838 234 481,773
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้