รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนตุลาคม 2560 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,560 1,116 2,676 243 561 3 3 2 2 3,490
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,101 1,288 3,389 566 798 4 3 6 2 4,768
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,254 927 3,181 497 940 3 4 4 3 4,632
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,951 1,774 4,725 765 1,269 2 3 20 3 6,787
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,592 3,402 8,994 2,468 2,109 17 16 13 0 13,617
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,438 2,532 5,970 896 1,633 3 10 10 0 8,522
06564 รพ.สต.แม่กา 2,350 1,638 3,988 615 1,230 3 6 11 4 5,857
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,101 928 3,029 553 921 0 3 2 1 4,509
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,555 2,100 5,655 740 1,477 3 7 0 2 7,884
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,861 3,316 7,177 3,275 2,385 6 12 70 8 12,933
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,357 1,302 3,659 974 1,230 0 3 2 1 5,869
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,863 801 2,664 537 797 1 4 0 0 4,003
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,704 925 2,629 302 710 4 2 3 2 3,652
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,370 540 1,910 320 540 3 3 2 0 2,778
10717 รพ.พะเยา 126 1,276 1,402 0 0 0 0 0 0 1,402
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,242 2,577 4,819 543 2,498 5 8 5 3 7,881
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,622 6,335 9,957 2,057 1,736 15 10 192 31 13,998
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,464 122 1,586 0 0 0 0 0 0 1,586
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,040 1,899 3,939 1,629 1,486 3 10 65 5 7,137
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 57 15,111 15,168 0 0 0 0 0 0 15,168
รวม 46,608 49,909 96,517 16,980 22,320 75 107 407 67 136,473
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,473 1,145 3,618 361 921 0 3 9 3 4,915
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,247 1,578 3,825 216 648 0 1 9 0 4,699
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,179 1,001 3,180 246 543 0 1 2 0 3,972
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,225 857 2,082 152 469 1 4 2 1 2,711
06577 รพ.สต.ลอ 1,318 1,071 2,389 276 514 0 5 3 3 3,190
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,089 757 1,846 185 376 0 2 2 0 2,411
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,704 1,308 3,012 425 618 1 3 4 2 4,065
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,716 2,581 6,297 671 1,379 5 4 10 3 8,369
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,592 1,535 4,127 349 902 1 5 16 1 5,401
11184 รพ.จุน 3,724 3,198 6,922 1,082 1,351 3 14 23 3 9,398
รวม 22,267 15,031 37,298 3,963 7,721 11 42 80 16 49,131
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,405 4,630 8,035 2,644 1,724 39 19 19 1 12,481
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,695 1,267 2,962 326 573 15 6 1 0 3,883
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,081 1,016 2,097 152 472 14 1 2 1 2,739
06585 รพ.สต.เวียง 1,831 1,694 3,525 824 984 2 3 5 0 5,343
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,271 1,693 3,964 686 899 20 7 0 3 5,579
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,339 1,109 2,448 101 318 6 3 2 0 2,878
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,243 1,649 3,892 745 939 11 5 2 1 5,595
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,693 1,467 3,160 318 503 7 2 2 0 3,992
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,452 1,967 4,419 218 706 130 31 13 5 5,522
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,110 1,889 4,999 1,295 1,381 94 8 7 4 7,788
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,310 784 2,094 320 482 2 1 1 2 2,902
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,583 915 2,498 270 489 6 2 1 2 3,268
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,150 1,059 2,209 302 451 3 0 1 0 2,966
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,067 1,075 2,142 147 435 3 1 3 0 2,731
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 942 872 1,814 186 360 0 0 1 3 2,364
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,436 1,119 2,555 247 496 12 3 3 1 3,317
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 529 384 913 20 111 22 3 0 0 1,069
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 254 227 481 9 82 4 2 0 5 583
10410 สสช.บ้านคะแนง 149 71 220 16 36 0 0 0 1 273
10718 รพ.เชียงคำ 59 582 641 0 0 0 0 0 0 641
รวม 29,599 25,469 55,068 8,826 11,441 390 97 63 29 75,914
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,736 739 2,475 895 560 4 3 1 3 3,941
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,428 635 2,063 255 334 1 0 6 1 2,660
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 557 257 814 95 143 11 3 0 1 1,067
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,014 432 1,446 203 370 18 8 0 3 2,048
06602 รพ.สต.สระ 1,732 701 2,433 258 481 1 3 1 0 3,177
10411 สสช.บ้านนาบัว 278 133 411 1 26 4 0 0 0 442
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 123 37 160 3 23 4 1 0 0 191
11185 รพ.เชียงม่วน 140 492 632 598 697 1 1 2 2 1,933
77741 ศสช.บ้านมาง 2,065 895 2,960 72 88 0 0 0 0 3,120
รวม 9,073 4,321 13,394 2,380 2,722 44 19 10 10 18,579
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,885 1,219 3,104 634 690 2 3 6 0 4,439
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 14 2 16 0 0 0 0 0 0 16
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,376 1,279 3,655 917 1,012 1 5 15 0 5,605
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,913 787 2,700 385 542 0 0 6 0 3,633
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,773 1,143 2,916 549 665 0 1 3 2 4,136
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,498 1,343 3,841 396 689 3 4 5 1 4,939
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,884 1,170 3,054 384 592 1 6 6 1 4,044
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,143 1,287 3,430 248 681 0 5 11 0 4,375
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,143 782 1,925 227 491 1 2 9 1 2,656
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,759 957 2,716 123 579 4 1 4 1 3,428
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,740 1,009 3,749 313 694 2 1 6 1 4,766
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,380 1,326 3,706 500 698 3 7 6 0 4,920
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,062 1,306 3,368 406 703 3 5 11 2 4,498
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,718 408 2,126 162 393 2 0 2 0 2,685
06616 รพ.สต.บ้านปาง 624 442 1,066 187 332 4 2 2 1 1,594
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 304 217 521 8 86 1 1 1 2 620
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,539 2,737 5,276 1,119 936 6 5 11 1 7,354
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,555 994 2,549 486 570 1 5 8 0 3,619
รวม 31,296 18,406 49,702 7,044 10,353 34 53 112 13 67,311
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,863 874 2,737 676 859 2 1 1 1 4,277
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,499 679 2,178 197 572 1 0 0 0 2,948
06619 รพ.สต.ควร 1,974 1,510 3,484 352 801 1 2 0 3 4,643
06620 รพ.สต.ออย 1,605 973 2,578 321 596 0 2 4 0 3,501
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 852 613 1,465 171 368 0 0 2 0 2,006
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,508 926 2,434 219 610 3 1 3 2 3,272
06623 รพ.สต.งิม 1,510 1,056 2,566 242 707 2 1 2 0 3,520
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,336 1,124 2,460 203 517 1 1 0 2 3,184
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,277 1,091 2,368 68 263 52 2 2 0 2,755
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,540 1,048 2,588 115 428 2 1 0 0 3,134
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,169 606 1,775 241 363 6 2 2 0 2,389
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 838 405 1,243 9 95 2 0 0 0 1,349
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 564 252 816 70 210 0 0 0 0 1,096
10416 สสช.บ้านปางผักหม 523 505 1,028 70 185 1 0 0 0 1,284
10417 สสช.ปางมะโอ 233 229 462 46 67 14 0 3 1 593
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 803 699 1,502 33 138 45 4 1 0 1,723
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 274 269 543 34 40 2 0 1 0 620
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 543 227 770 41 109 0 1 0 0 921
10421 สสช.บ้านสันติสุข 736 473 1,209 9 90 2 0 0 0 1,310
11187 รพ.ปง 2,313 2,423 4,736 542 895 9 4 22 2 6,210
รวม 22,960 15,982 38,942 3,659 7,913 145 22 43 11 50,735
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,446 2,183 4,629 976 1,194 3 2 5 2 6,811
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 594 365 959 132 227 0 0 1 0 1,319
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,335 898 2,233 461 599 1 7 0 1 3,302
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,291 1,139 3,430 642 952 0 1 6 1 5,032
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 691 449 1,140 98 268 1 2 2 0 1,511
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 1,998 1,024 3,022 403 724 1 1 2 2 4,155
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,456 941 2,397 162 582 0 0 3 0 3,144
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,347 1,093 2,440 427 649 0 0 7 0 3,523
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,459 1,040 2,499 291 538 2 0 4 1 3,335
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 256 92 348 0 5 2 0 0 0 355
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 14 34 5 37 1 0 1 0 78
11188 รพ.แม่ใจ 20 34 54 0 0 0 0 0 0 54
รวม 13,913 9,272 23,185 3,597 5,775 11 13 31 7 32,619
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 738 538 1,276 53 166 88 4 2 4 1,593
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,934 2,114 4,048 344 598 58 9 1 1 5,059
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,545 1,236 2,781 339 629 22 1 4 1 3,777
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,310 2,419 5,729 575 1,036 79 13 3 4 7,439
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,341 1,199 2,540 497 663 13 2 0 1 3,716
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 902 598 1,500 154 322 19 3 1 1 2,000
06643 รพ.สต.สบบง 2,658 2,000 4,658 1,071 1,081 19 23 9 3 6,864
10424 สสช.บ้านนาหนุน 123 64 187 25 33 3 0 0 0 248
รวม 12,551 10,168 22,719 3,058 4,528 301 55 20 15 30,696
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,546 1,097 2,643 340 589 0 1 47 1 3,621
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,101 1,376 3,477 296 662 3 5 7 0 4,450
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,338 910 2,248 207 513 4 0 8 0 2,980
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,504 1,997 4,501 217 751 2 2 21 1 5,495
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,765 986 2,751 484 704 1 2 15 0 3,957
รวม 9,254 6,366 15,620 1,544 3,219 10 10 98 2 20,503
รวมทั้งจังหวัด 197,521 154,924 352,445 51,051 75,992 1,021 418 864 170 481,961
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้