รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกันยายน 2561 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1,553 1,158 2,711 257 570 3 3 2 1 3,547
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2,068 1,221 3,289 584 800 4 3 6 1 4,687
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2,201 901 3,102 514 948 3 4 4 1 4,576
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 2,925 1,717 4,642 758 1,292 2 4 18 2 6,718
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 5,734 3,355 9,089 2,445 2,149 17 17 13 6 13,736
06561 รพ.สต.แม่ปืม 3,425 2,360 5,785 924 1,728 3 11 9 5 8,465
06564 รพ.สต.แม่กา 2,347 1,675 4,022 601 1,251 3 7 10 1 5,895
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2,066 957 3,023 609 930 0 2 2 2 4,568
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 3,490 1,995 5,485 787 1,547 3 7 0 4 7,833
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 3,851 3,256 7,107 3,237 2,460 5 13 64 10 12,896
06568 รพ.สต.แม่ใส 2,349 1,433 3,782 991 1,229 0 3 2 1 6,008
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1,811 851 2,662 539 830 1 5 0 2 4,039
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1,697 926 2,623 313 717 4 2 3 4 3,666
06572 รพ.สต.สันป่าม่วง 1,365 638 2,003 330 542 3 4 2 1 2,885
10717 รพ.พะเยา 121 1,064 1,185 0 0 0 0 0 0 1,185
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2,267 2,361 4,628 627 2,464 5 8 5 0 7,737
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 3,612 5,512 9,124 2,025 1,737 13 10 181 30 13,120
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,527 291 1,818 0 0 0 0 0 0 1,818
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2,067 1,868 3,935 1,579 1,512 3 12 64 5 7,110
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 69 13,357 13,426 0 0 0 0 0 0 13,426
รวม 46,545 46,896 93,441 17,120 22,706 72 115 385 76 133,915
จุน 06573 รพ.สต.จุน 2,438 1,124 3,562 359 911 0 4 9 4 4,849
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2,222 1,691 3,913 216 666 0 1 9 1 4,806
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2,146 998 3,144 262 549 0 1 1 0 3,957
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1,218 919 2,137 159 482 1 5 2 0 2,786
06577 รพ.สต.ลอ 1,327 1,028 2,355 268 516 0 5 3 1 3,148
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1,067 743 1,810 186 401 0 2 2 0 2,401
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1,691 1,247 2,938 406 640 1 3 4 0 3,992
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3,729 2,612 6,341 668 1,463 5 5 9 4 8,495
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2,562 1,478 4,040 365 946 1 5 16 2 5,375
11184 รพ.จุน 3,662 2,921 6,583 1,078 1,438 3 14 23 2 9,141
รวม 22,062 14,761 36,823 3,967 8,012 11 45 78 14 48,950
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3,411 4,228 7,639 2,614 1,700 36 20 19 4 12,032
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1,673 1,337 3,010 341 620 15 7 1 4 3,998
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1,072 1,068 2,140 151 509 14 3 2 1 2,820
06585 รพ.สต.เวียง 1,802 1,628 3,430 822 976 2 2 5 1 5,238
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2,249 1,764 4,013 704 896 20 7 0 1 5,641
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1,310 1,171 2,481 107 340 6 3 1 0 2,938
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2,180 1,783 3,963 779 939 11 4 2 1 5,699
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 1,691 1,464 3,155 320 526 7 2 2 3 4,015
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 2,484 2,068 4,552 216 755 122 32 13 6 5,696
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3,056 1,842 4,898 1,318 1,425 91 12 7 4 7,755
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1,294 860 2,154 346 465 1 3 1 3 2,973
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1,559 888 2,447 283 483 6 2 1 2 3,224
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1,144 1,118 2,262 307 477 3 0 1 1 3,051
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1,058 1,042 2,100 134 455 3 1 3 0 2,696
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 945 927 1,872 190 354 0 0 1 3 2,420
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1,452 1,194 2,646 259 526 12 4 3 0 3,450
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 529 384 913 23 110 21 3 0 0 1,070
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 248 212 460 14 87 4 2 0 4 571
10410 สสช.บ้านคะแนง 143 67 210 16 34 0 0 0 1 261
10718 รพ.เชียงคำ 62 479 541 0 0 0 0 0 0 541
รวม 29,362 25,524 54,886 8,944 11,677 374 107 62 39 76,089
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1,681 714 2,395 871 555 4 3 1 2 3,831
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1,405 615 2,020 257 361 1 1 6 2 2,648
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 551 253 804 92 157 11 3 0 0 1,067
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1,000 416 1,416 207 408 18 9 0 2 2,060
06602 รพ.สต.สระ 1,718 670 2,388 253 476 1 3 1 0 3,122
10411 สสช.บ้านนาบัว 265 130 395 1 32 4 0 0 0 432
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 129 107 236 7 22 4 1 0 0 270
11185 รพ.เชียงม่วน 152 500 652 607 721 1 2 2 2 1,987
77741 ศสช.บ้านมาง 2,046 894 2,940 70 90 0 0 0 0 3,100
รวม 8,947 4,299 13,246 2,365 2,822 44 22 10 8 18,517
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 1,851 1,221 3,072 658 709 2 4 5 1 4,451
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 11 3 14 0 0 0 0 0 0 14
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2,334 1,295 3,629 920 1,036 1 7 15 4 5,612
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 1,889 759 2,648 417 543 0 0 5 1 3,614
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 1,757 1,216 2,973 569 664 0 1 2 0 4,209
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2,474 1,307 3,781 402 742 3 4 5 2 4,939
06608 รพ.สต.ขุนลาน 1,857 1,275 3,132 380 623 1 7 6 0 4,149
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2,153 1,304 3,457 250 720 0 6 11 0 4,444
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1,133 750 1,883 228 498 1 2 9 1 2,622
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1,717 930 2,647 139 608 4 1 4 1 3,404
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2,664 1,023 3,687 328 744 2 1 6 3 4,771
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2,381 1,278 3,659 512 714 3 7 6 0 4,901
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2,048 1,227 3,275 425 756 3 5 7 3 4,474
06615 รพ.สต.คือเวียง 1,678 384 2,062 171 429 2 0 2 2 2,668
06616 รพ.สต.บ้านปาง 620 484 1,104 185 318 4 2 2 3 1,618
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 294 199 493 8 90 1 1 1 0 594
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2,524 2,428 4,952 1,109 947 6 5 11 2 7,032
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1,545 1,023 2,568 496 604 1 5 7 1 3,682
รวม 30,919 18,103 49,022 7,197 10,745 34 58 104 24 67,184
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1,830 841 2,671 667 869 2 0 1 6 4,216
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1,474 666 2,140 208 563 1 0 0 0 2,912
06619 รพ.สต.ควร 2,045 1,351 3,396 369 836 1 2 0 2 4,606
06620 รพ.สต.ออย 1,584 965 2,549 347 627 0 2 4 0 3,529
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 837 577 1,414 172 380 0 0 2 1 1,969
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1,489 921 2,410 226 620 3 1 3 1 3,264
06623 รพ.สต.งิม 1,494 1,006 2,500 245 746 2 1 1 1 3,496
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1,329 1,172 2,501 203 540 1 1 0 1 3,247
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1,296 1,090 2,386 68 261 52 4 2 1 2,774
06626 รพ.สต.ขุนควร 1,540 1,137 2,677 118 465 2 1 0 0 3,263
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1,155 582 1,737 228 404 6 2 2 3 2,382
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 853 386 1,239 13 119 2 0 0 0 1,373
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 539 258 797 69 215 0 0 0 0 1,081
10416 สสช.บ้านปางผักหม 524 485 1,009 78 186 1 1 0 1 1,276
10417 สสช.ปางมะโอ 230 220 450 46 76 14 0 3 2 591
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 811 720 1,531 39 125 45 8 1 0 1,749
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 283 260 543 35 50 2 1 0 0 631
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 548 210 758 44 128 0 1 0 0 931
10421 สสช.บ้านสันติสุข 739 462 1,201 10 120 2 0 0 0 1,333
11187 รพ.ปง 2,345 2,264 4,609 530 891 9 5 22 2 6,068
รวม 22,945 15,573 38,518 3,715 8,221 145 30 41 21 50,691
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2,420 2,154 4,574 977 1,204 2 2 5 2 6,766
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 593 345 938 128 246 0 0 0 0 1,312
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1,311 848 2,159 486 599 1 9 0 1 3,255
06631 รพ.สต.แม่สุก 2,212 1,084 3,296 687 977 0 1 6 2 4,969
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 686 510 1,196 93 246 0 2 2 0 1,539
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 1,957 1,013 2,970 427 736 1 1 2 2 4,139
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1,454 944 2,398 173 624 0 0 3 2 3,200
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1,329 1,057 2,386 437 671 0 0 7 1 3,502
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1,426 967 2,393 294 601 2 0 4 1 3,295
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 245 104 349 0 7 2 0 0 0 358
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 22 8 30 5 43 1 0 1 0 80
11188 รพ.แม่ใจ 18 52 70 0 0 0 0 0 0 70
รวม 13,673 9,086 22,759 3,707 5,954 9 15 30 11 32,485
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 733 502 1,235 60 191 82 20 2 4 1,594
06638 รพ.สต.ภูซาง 1,970 1,965 3,935 363 602 57 17 1 1 4,976
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1,541 1,265 2,806 351 677 22 2 2 0 3,860
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 3,303 2,365 5,668 636 1,032 77 20 1 5 7,439
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1,363 1,140 2,503 534 660 13 2 0 0 3,712
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 875 575 1,450 170 319 19 3 1 2 1,964
06643 รพ.สต.สบบง 2,629 2,052 4,681 1,092 1,027 18 32 6 8 6,864
10424 สสช.บ้านนาหนุน 117 64 181 26 28 3 0 0 0 238
รวม 12,531 9,928 22,459 3,232 4,536 291 96 13 20 30,647
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1,531 1,124 2,655 339 599 0 2 47 1 3,643
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2,072 1,311 3,383 304 699 3 5 7 0 4,401
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1,326 922 2,248 211 538 4 0 8 1 3,010
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2,469 1,831 4,300 218 791 2 4 20 1 5,336
06571 รพ.สต.แม่อิง 1,726 1,035 2,761 501 707 1 2 16 1 3,989
รวม 9,124 6,223 15,347 1,573 3,334 10 13 98 4 20,379
รวมทั้งจังหวัด 196,108 150,393 346,501 51,820 78,007 990 501 821 217 478,857
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้