รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนมิถุนายน 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,941 173 172 455 133 2 3,876
สอ.แม่นาเรือ 3,975 235 454 641 196 12 5,513
สอ.ตุ่น 3,637 266 428 784 168 7 5,290
สอ.ต้ำ 5,183 376 588 1,066 329 16 7,558
สอ.บ้านต๋อม 8,852 682 1,993 1,948 623 38 14,136
สอ.แม่ปืม 6,472 561 682 1,431 423 23 9,592
สอ.แม่กา 4,325 306 475 1,053 279 11 6,449
สอ.บ้านใหม่ 3,465 333 392 768 166 7 5,131
สอ.จำป่าหวาย 6,431 352 583 1,138 312 18 8,834
สอ.ท่าวังทอง 7,562 752 3,134 1,976 806 38 14,268
สอ.แม่ใส 4,147 377 820 1,113 268 12 6,737
สอ.บ้านสาง 3,051 228 464 668 154 8 4,573
สอ.ท่าจำปี 3,070 211 187 617 157 6 4,248
สอ.อนาลโย 2,242 127 242 475 93 2 3,181
สอ. ห้วยเคียน 9,052 812 404 1,026 407 36 11,737
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 5,929 601 2,049 1,575 935 29 11,118
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,123 500 1,466 1,388 568 16 8,061
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,004 0 0 0 0 0 1,004
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 6,691 0 0 0 0 0 6,691
 รวม  92,152 6,892 14,533 18,122 6,017 281 137,997
จุน สอ.จุน 4,029 308 288 684 232 5 5,546
สอ.ธาตุขิงแกง 4,196 378 125 496 167 11 5,373
สอ.ศรีมาลัย 3,416 229 171 467 140 5 4,428
สอ.ร่องย้าง 2,255 276 124 359 131 8 3,153
สอ.ลอ 2,649 250 220 443 102 4 3,668
สอ.หงส์หิน 2,094 132 118 303 83 4 2,734
สอ.สักลอ 3,444 198 307 531 152 15 4,647
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,815 650 535 1,132 341 15 8,488
สอ.ห้วยยางขาม 4,451 424 252 783 299 7 6,216
รพ.จุน 6,058 523 996 1,113 387 18 9,095
รวม 38,407 3,368 3,136 6,311 2,034 92 53,348
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,127 719 2,594 1,567 718 24 11,749
สอ.น้ำแวน 3,057 190 225 523 132 7 4,134
สอ.ผาลาด 2,182 236 115 436 175 6 3,150
สอ.เวียง 4,002 377 692 859 233 13 6,176
สอ.ฝายกวาง 4,245 268 501 723 238 4 5,979
สอ.แวนโค้ง 2,545 145 71 310 85 5 3,161
สอ.เจดีย์คำ 4,458 399 581 809 270 13 6,530
สอ.หนองป่าแพะ 3,634 364 184 459 166 13 4,820
สอ.ร่มเย็น 4,397 549 146 667 317 13 6,089
สอ.เชียงบาน 5,210 573 1,138 1,163 412 11 8,507
สอ.แม่ลาว 2,216 180 202 431 83 4 3,116
สอ.น้ำมิน 2,528 166 172 394 132 7 3,399
สอ.จำบอน 2,328 279 185 361 119 9 3,281
สอ.สันปูเลย 2,191 263 103 392 190 9 3,148
สอ.ปางมดแดง 1,874 142 127 249 146 1 2,539
สอ.ทุ่งผาสุก 2,662 229 132 436 118 7 3,584
สอ.ปางถ้ำ 917 76 12 113 57 5 1,180
สอ.ต้นผึ้ง 630 81 4 69 29 2 815
สอ.คะแนง 200 8 15 30 10 0 263
รวม 55,403 5,244 7,199 9,991 3,630 153 81,620
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,008 147 649 431 125 16 4,376
สอ.ไชยสถาน 2,267 121 207 278 58 2 2,933
สอ.บ่อเบี้ย 922 117 59 113 65 1 1,277
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,709 108 183 293 35 3 2,331
สอ.สระ 2,720 108 170 347 62 6 3,413
สอ.นาบัว 407 46 3 28 11 1 496
สอ.ห้วยก้างปลา 177 14 1 23 7 1 223
รพ.เชียงม่วน 3,270 190 520 570 150 11 4,711
รวม 14,480 851 1,792 2,083 513 41 19,760
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,529 232 584 569 168 5 5,087
สอ.ดอกคำใต้ 4,071 305 793 854 255 12 6,290
สอ.บ้านถ้ำ 3,004 212 304 470 126 6 4,122
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,222 236 417 564 164 4 4,607
สอ.บ้านปิน 4,259 284 237 542 213 5 5,540
สอ.ขุนลาน 3,421 276 340 438 130 8 4,613
สอ.ห้วยลาน 3,709 284 183 574 189 10 4,949
สอ.สันโค้ง 2,163 151 209 369 103 9 3,004
สอ.จำไก่ 2,875 226 85 445 127 2 3,760
สอ.ป่าซาง 4,226 266 218 550 157 5 5,422
สอ.หนองหล่ม 4,018 245 373 583 188 5 5,412
สอ.ดงสุวรรณ 3,815 293 385 593 234 2 5,322
สอ.คือเวียง 2,334 134 112 334 92 2 3,008
สอ.บ้านปาง 1,305 87 121 251 48 3 1,815
สอ.ปางงุ้น 545 123 8 73 36 5 790
รพ.ดอกคำใต้ 3,893 290 1,026 743 246 9 6,207
สอ.สว่างอารมณ์ 2,977 210 414 456 142 11 4,210
รวม 53,366 3,854 5,809 8,408 2,618 103 74,158
ปง สอ.บ้านม่วง 3,194 257 638 709 113 8 4,919
สอ.ร้องเอี่ยน 2,441 268 131 473 80 0 3,393
สอ.ควร 3,984 232 226 665 137 7 5,251
สอ.ออย 2,929 202 209 459 117 5 3,921
สอ.ฝายแก้ว 1,719 75 86 291 44 0 2,215
สอ.หนองบัว 2,686 169 126 538 76 9 3,604
สอ.งิม 2,939 209 152 605 89 11 4,005
สอ.เลี้ยว 2,756 167 138 427 107 7 3,602
สอ.ปางค่า 2,444 190 50 221 135 5 3,045
สอ.ขุนควร 2,684 242 56 374 86 12 3,454
สอ.สบขาม 2,001 148 134 287 93 2 2,665
สสช.ขุนกำลัง 1,208 118 0 60 23 3 1,412
สสช.ทุ่งแต 936 38 21 174 37 4 1,210
สสช.ปางผักหม 1,075 65 41 163 22 5 1,371
สสช.ปางมะโอ 547 73 32 60 43 3 758
สสช.สิบสองพัฒนา 1,264 172 12 149 83 6 1,686
สสช.ห้วยคอกหมู 520 38 23 61 23 1 666
สสช.น้ำปุก 824 38 25 73 34 0 994
สสช.สันติสุข 1,151 163 4 96 49 8 1,471
รพ.ปง 3,723 314 473 756 208 10 5,484
รวม 41,025 3,178 2,577 6,641 1,599 106 55,126
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,124 433 961 1,025 205 6 6,754
สอ.ป่าตึง 1,067 119 80 193 44 6 1,509
สอ.ศรีถ้อย 2,644 226 318 467 104 5 3,764
สอ.แม่สุก 4,061 331 493 758 182 8 5,833
สอ.หนองสระ 1,261 127 68 199 69 2 1,726
สอ.บ้านเหล่า 3,462 300 297 524 142 3 4,728
สอ.ดงอินตา 2,710 233 106 409 70 2 3,530
สอ.เจริญราษฎร์ 2,690 236 331 498 153 3 3,911
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,874 241 247 426 138 7 3,933
สสช.ปางปูเลาะ 386 44 5 9 3 0 447
สสช.ป่าเมี้ยง 166 97 3 30 10 0 306
รพ.แม่ใจ 24 0 0 0 0 0 24
รวม 25,469 2,387 2,909 4,538 1,120 42 36,465
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1449 73 34 120 52 2 1,730
สอ.ภูซาง 3440 244 225 559 145 9 4,622
สอ.ม่วงชุม 3039 268 211 551 167 12 4,248
สอ.ทุ่งกล้วย 6006 481 389 840 319 16 8,051
สอ.เชียงแรง 2715 292 378 565 101 7 4,058
สอ.ดอนมูล 1644 127 87 242 71 4 2,175
สอ.สบบง 4885 374 840 991 321 8 7,419
สสช.นาหนุน 213 23 12 36 6 1 291
รวม 23,391 1,882 2,176 3,904 1,182 59 32,594
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2987 223 258 541 243 5 4,257
สอ.บ้านเจน 3786 333 244 518 165 9 5,055
สอ.ป่าฝาง 2528 206 133 415 115 8 3,405
สอ.ห้วยแก้ว 4247 376 123 586 265 15 5,612
สอ.แม่อิง 3128 197 383 637 196 6 4,547
รวม 16,676 1,335 1,141 2,697 984 43 22,876
รวมทั้งจังหวัด 360,369 28,991 41,272 62,695 19,697 920 513,944