รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนกรกฎาคม 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,931 178 170 459 125 6 3,869
สอ.แม่นาเรือ 3,957 243 454 647 194 8 5,503
สอ.ตุ่น 3,630 264 428 789 169 10 5,290
สอ.ต้ำ 5,190 377 588 1,074 324 13 7,566
สอ.บ้านต๋อม 8,916 689 1,996 1,962 607 30 14,200
สอ.แม่ปืม 6,465 574 685 1,438 421 17 9,600
สอ.แม่กา 4,319 313 473 1,057 275 17 6,454
สอ.บ้านใหม่ 3,456 335 392 775 161 5 5,124
สอ.จำป่าหวาย 6,414 359 582 1,147 310 15 8,827
สอ.ท่าวังทอง 7,560 764 3,141 1,991 788 25 14,269
สอ.แม่ใส 4,138 381 819 1,114 264 9 6,725
สอ.บ้านสาง 3,043 232 465 668 151 8 4,567
สอ.ท่าจำปี 3,061 215 188 618 156 5 4,243
สอ.อนาลโย 2,238 130 242 478 91 5 3,184
สอ. ห้วยเคียน 8,886 818 388 1,060 416 36 11,604
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,209 614 2,039 1,576 940 16 11,394
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,016 0 0 0 0 0 1,016
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,118 505 1,466 1,387 571 9 8,056
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 6,731 0 0 0 0 0 6,731
 รวม  92,278 6,991 14,516 18,240 5,963 234 138,222
จุน สอ.จุน 4,024 307 287 683 231 10 5,542
สอ.ธาตุขิงแกง 4,192 382 125 495 171 6 5,371
สอ.ศรีมาลัย 3,403 228 171 475 139 7 4,423
สอ.ร่องย้าง 2,263 276 124 352 132 10 3,157
สอ.ลอ 2,644 252 226 442 95 6 3,665
สอ.หงส์หิน 2,089 133 118 304 80 1 2,725
สอ.สักลอ 3,441 202 307 535 152 7 4,644
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,850 647 537 1,145 339 13 8,531
สอ.ห้วยยางขาม 4,449 431 252 781 290 21 6,224
รพ.จุน 6,145 519 999 1,110 389 19 9,181
รวม 38,500 3,377 3,146 6,322 2,018 100 53,463
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,250 733 2,594 1,563 713 21 11,874
สอ.น้ำแวน 3,065 187 223 525 128 6 4,134
สอ.ผาลาด 2,173 242 115 436 176 6 3,148
สอ.เวียง 4,002 380 693 868 233 9 6,185
สอ.ฝายกวาง 4,243 270 505 722 229 12 5,981
สอ.แวนโค้ง 2,546 148 71 311 81 4 3,161
สอ.เจดีย์คำ 4,442 402 585 799 269 20 6,517
สอ.หนองป่าแพะ 3,623 375 184 461 160 6 4,809
สอ.ร่มเย็น 4,389 547 148 664 322 23 6,093
สอ.เชียงบาน 5,197 579 1,144 1,178 396 15 8,509
สอ.แม่ลาว 2,208 185 205 432 81 7 3,118
สอ.น้ำมิน 2,542 167 174 402 123 2 3,410
สอ.จำบอน 2,322 280 185 360 119 8 3,274
สอ.สันปูเลย 2,185 271 103 393 189 6 3,147
สอ.ปางมดแดง 1,869 144 130 250 141 6 2,540
สอ.ทุ่งผาสุก 2,657 228 135 440 120 10 3,590
สอ.ปางถ้ำ 919 76 12 114 56 5 1,182
สอ.ต้นผึ้ง 629 83 4 67 29 4 816
สอ.คะแนง 197 8 15 30 8 0 258
รวม 55,458 5,305 7,225 10,015 3,573 170 81,746
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,009 150 650 433 130 7 4,379
สอ.ไชยสถาน 2,263 125 209 283 56 4 2,940
สอ.บ่อเบี้ย 915 120 59 113 66 1 1,274
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,705 106 183 292 38 4 2,328
สอ.สระ 2,713 107 170 350 62 7 3,409
สอ.นาบัว 412 46 3 30 9 0 500
สอ.ห้วยก้างปลา 176 15 1 23 7 0 222
รพ.เชียงม่วน 3,309 194 520 572 144 6 4,745
รวม 14,502 863 1,795 2,096 512 29 19,797
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,526 231 581 573 167 7 5,085
สอ.ดอกคำใต้ 4,072 303 795 853 252 18 6,293
สอ.บ้านถ้ำ 2,991 216 304 470 126 10 4,117
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,219 240 417 570 160 4 4,610
สอ.บ้านปิน 4,252 287 237 545 208 4 5,533
สอ.ขุนลาน 3,422 276 340 441 131 5 4,615
สอ.ห้วยลาน 3,713 283 183 580 187 8 4,954
สอ.สันโค้ง 2,162 155 209 372 103 3 3,004
สอ.จำไก่ 2,869 230 85 451 119 6 3,760
สอ.ป่าซาง 4,217 267 217 554 153 10 5,418
สอ.หนองหล่ม 4,005 247 373 583 187 9 5,404
สอ.ดงสุวรรณ 3,793 300 386 594 229 6 5,308
สอ.คือเวียง 2,334 136 112 331 88 6 3,007
สอ.บ้านปาง 1,307 88 122 253 49 3 1,822
สอ.ปางงุ้น 544 123 7 72 41 3 790
รพ.ดอกคำใต้ 4,041 294 1,026 743 243 7 6,354
สอ.สว่างอารมณ์ 2,969 212 412 464 143 4 4,204
รวม 53,436 3,888 5,806 8,449 2,586 113 74,278
ปง สอ.บ้านม่วง 3,175 262 634 722 114 7 4,914
สอ.ร้องเอี่ยน 2,435 268 131 472 77 7 3,390
สอ.ควร 3,985 237 224 671 121 9 5,247
สอ.ออย 2,934 203 209 462 116 8 3,932
สอ.ฝายแก้ว 1,725 76 86 293 40 3 2,223
สอ.หนองบัว 2,672 176 127 543 82 2 3,602
สอ.งิม 2,942 207 151 613 97 2 4,012
สอ.เลี้ยว 2,750 167 138 438 107 6 3,606
สอ.ปางค่า 2,444 193 50 218 137 9 3,051
สอ.ขุนควร 2,683 242 56 375 91 9 3,456
สอ.สบขาม 1,999 150 133 293 92 2 2,669
สสช.ขุนกำลัง 1,209 120 0 60 25 3 1,417
สสช.ทุ่งแต 936 39 22 176 39 3 1,215
สสช.ปางผักหม 1,068 66 42 159 26 7 1,368
สสช.ปางมะโอ 544 74 32 58 44 5 757
สสช.สิบสองพัฒนา 1,263 173 12 149 86 4 1,687
สสช.ห้วยคอกหมู 516 42 23 60 24 1 666
สสช.น้ำปุก 824 38 25 73 34 2 996
สสช.สันติสุข 1,150 165 4 91 53 7 1,470
รพ.ปง 3,805 318 472 758 203 10 5,566
รวม 41,059 3,216 2,571 6,684 1,608 106 55,244
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,203 436 962 1,032 203 9 6,845
สอ.ป่าตึง 1,081 120 80 192 33 3 1,509
สอ.ศรีถ้อย 2,633 231 317 465 104 9 3,759
สอ.แม่สุก 4,057 331 492 762 183 7 5,832
สอ.หนองสระ 1,261 128 68 199 68 2 1,726
สอ.บ้านเหล่า 3,458 302 297 528 141 5 4,731
สอ.ดงอินตา 2,702 237 105 404 65 13 3,526
สอ.เจริญราษฎร์ 2,679 245 335 499 146 5 3,909
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,878 244 245 423 135 8 3,933
สสช.ปางปูเลาะ 385 44 5 9 3 0 446
สสช.ป่าเมี้ยง 166 96 3 30 10 0 305
รพ.แม่ใจ 23 0 0 0 0 0 23
รวม 25,526 2,414 2,909 4,543 1,091 61 36,544
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1450 74 34 119 53 2 1,732
สอ.ภูซาง 3498 248 228 562 144 10 4,690
สอ.ม่วงชุม 3042 270 210 552 173 9 4,256
สอ.ทุ่งกล้วย 6005 485 392 844 320 12 8,058
สอ.เชียงแรง 2707 287 385 568 101 10 4,058
สอ.ดอนมูล 1645 127 87 241 71 5 2,176
สอ.สบบง 4881 377 843 998 314 12 7,425
สสช.นาหนุน 214 24 12 34 6 2 292
รวม 23,442 1,892 2,191 3,918 1,182 62 32,687
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2991 222 256 540 242 6 4,257
สอ.บ้านเจน 3790 328 243 521 172 3 5,057
สอ.ป่าฝาง 2524 205 134 409 120 14 3,406
สอ.ห้วยแก้ว 4271 378 123 594 270 11 5,647
สอ.แม่อิง 3115 203 383 642 193 7 4,543
รวม 16,691 1,336 1,139 2,706 997 41 22,910
รวมทั้งจังหวัด 360,892 29,282 41,298 62,973 19,530 916 514,891