รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนสิงหาคม 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,928 176 170 472 117 3 3,866
สอ.แม่นาเรือ 3,977 240 459 663 188 4 5,531
สอ.ตุ่น 3,636 266 429 792 162 7 5,292
สอ.ต้ำ 5,198 377 589 1,088 314 17 7,583
สอ.บ้านต๋อม 8,878 695 1,996 1,987 587 36 14,179
สอ.แม่ปืม 6,488 564 685 1,452 406 17 9,612
สอ.แม่กา 4,344 312 477 1,064 267 11 6,475
สอ.บ้านใหม่ 3,452 332 390 784 159 7 5,124
สอ.จำป่าหวาย 6,413 365 582 1,155 301 15 8,831
สอ.ท่าวังทอง 7,576 766 3,137 2,018 763 23 14,283
สอ.แม่ใส 4,137 382 822 1,123 257 8 6,729
สอ.บ้านสาง 3,045 233 461 684 144 7 4,574
สอ.ท่าจำปี 3,058 217 187 626 152 8 4,248
สอ.อนาลโย 2,235 129 242 476 90 7 3,179
สอ. ห้วยเคียน 8,812 823 377 1,100 395 16 11,523
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,378 620 2,035 1,573 924 23 11,553
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,110 508 1,467 1,396 552 8 8,041
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,006 0 0 0 0 0 1,006
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 6,759 0 0 0 0 0 6,759
 รวม  92,430 7,005 14,505 18,453 5,778 217 138,388
จุน สอ.จุน 4,026 309 285 694 224 8 5,546
สอ.ธาตุขิงแกง 4,204 381 125 495 164 5 5,374
สอ.ศรีมาลัย 3,408 230 170 475 133 4 4,420
สอ.ร่องย้าง 2,269 280 123 361 126 7 3,166
สอ.ลอ 2,641 252 226 447 87 7 3,660
สอ.หงส์หิน 2,086 134 120 312 77 1 2,730
สอ.สักลอ 3,447 205 308 535 145 6 4,646
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,845 647 536 1,166 323 15 8,532
สอ.ห้วยยางขาม 4,472 429 250 792 281 12 6,236
รพ.จุน 6,175 526 997 1,101 375 22 9,196
รวม 38,573 3,393 3,140 6,378 1,935 87 53,506
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,316 735 2,594 1,563 696 19 11,923
สอ.น้ำแวน 3,082 185 224 526 120 7 4,144
สอ.ผาลาด 2,173 247 115 438 174 10 3,157
สอ.เวียง 3,995 379 692 881 227 11 6,185
สอ.ฝายกวาง 4,258 278 505 728 221 8 5,998
สอ.แวนโค้ง 2,553 151 72 312 74 5 3,167
สอ.เจดีย์คำ 4,452 408 587 800 258 15 6,520
สอ.หนองป่าแพะ 3,625 375 189 463 154 6 4,812
สอ.ร่มเย็น 4,421 550 148 670 307 11 6,107
สอ.เชียงบาน 5,189 585 1,147 1,190 385 17 8,513
สอ.แม่ลาว 2,214 185 206 437 79 5 3,126
สอ.น้ำมิน 2,538 176 175 403 118 4 3,414
สอ.จำบอน 2,324 280 186 364 117 6 3,277
สอ.สันปูเลย 2,187 273 104 393 184 8 3,149
สอ.ปางมดแดง 1,870 147 129 249 140 3 2,538
สอ.ทุ่งผาสุก 2,663 228 135 444 115 9 3,594
สอ.ปางถ้ำ 922 78 12 114 55 1 1,182
สอ.ต้นผึ้ง 632 84 4 67 27 1 815
สอ.คะแนง 197 8 15 30 8 0 258
รวม 55,611 5,352 7,239 10,072 3,459 146 81,879
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,011 151 648 448 114 7 4,379
สอ.ไชยสถาน 2,254 128 209 287 55 3 2,936
สอ.บ่อเบี้ย 913 126 59 118 58 0 1,274
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,702 108 183 298 35 3 2,329
สอ.สระ 2,716 109 172 354 59 2 3,412
สอ.นาบัว 420 42 3 28 9 3 505
สอ.ห้วยก้างปลา 178 15 1 23 7 0 224
รพ.เชียงม่วน 3,329 194 520 569 136 10 4,758
รวม 14,523 873 1,795 2,125 473 28 19,817
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,530 231 579 583 160 5 5,088
สอ.ดอกคำใต้ 4,064 312 792 861 244 13 6,286
สอ.บ้านถ้ำ 2,993 222 304 482 121 2 4,124
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,222 239 417 581 154 3 4,616
สอ.บ้านปิน 4,252 286 239 554 203 4 5,538
สอ.ขุนลาน 3,429 274 340 444 126 7 4,620
สอ.ห้วยลาน 3,712 286 183 587 178 7 4,953
สอ.สันโค้ง 2,161 156 210 376 94 3 3,000
สอ.จำไก่ 2,867 236 85 458 116 2 3,764
สอ.ป่าซาง 4,221 268 217 554 148 9 5,417
สอ.หนองหล่ม 4,014 247 375 590 180 6 5,412
สอ.ดงสุวรรณ 3,796 303 388 596 221 4 5,308
สอ.คือเวียง 2,335 135 114 342 84 2 3,012
สอ.บ้านปาง 1,315 87 122 254 46 4 1,828
สอ.ปางงุ้น 544 119 7 75 37 0 782
รพ.ดอกคำใต้ 4,064 297 1,025 750 235 8 6,379
สอ.สว่างอารมณ์ 2,964 221 410 461 138 8 4,202
รวม 53,483 3,919 5,807 8,548 2,485 87 74,329
ปง สอ.บ้านม่วง 3,171 262 635 731 104 4 4,907
สอ.ร้องเอี่ยน 2,439 274 131 481 71 5 3,401
สอ.ควร 3,992 239 222 672 114 5 5,244
สอ.ออย 2,933 205 209 474 109 3 3,933
สอ.ฝายแก้ว 1,722 81 86 297 37 0 2,223
สอ.หนองบัว 2,676 177 127 548 76 2 3,606
สอ.งิม 2,949 205 154 618 91 4 4,021
สอ.เลี้ยว 2,739 167 138 442 103 8 3,597
สอ.ปางค่า 2,457 198 50 227 129 5 3,066
สอ.ขุนควร 2,692 252 56 381 81 6 3,468
สอ.สบขาม 1,994 148 133 300 91 6 2,672
สสช.ขุนกำลัง 1,210 124 0 60 25 2 1,421
สสช.ทุ่งแต 933 39 25 181 35 0 1,213
สสช.ปางผักหม 1,067 70 42 160 25 2 1,366
สสช.ปางมะโอ 543 75 32 62 42 1 755
สสช.สิบสองพัฒนา 1,259 174 12 159 82 2 1,688
สสช.ห้วยคอกหมู 516 43 23 61 24 0 667
สสช.น้ำปุก 823 42 25 75 30 1 996
สสช.สันติสุข 1,152 165 4 88 50 2 1,461
รพ.ปง 3,825 321 472 764 198 9 5,589
รวม 41,092 3,261 2,576 6,781 1,517 67 55,294
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,211 443 959 1,044 193 8 6,858
สอ.ป่าตึง 1,085 117 79 197 32 0 1,510
สอ.ศรีถ้อย 2,635 231 321 467 99 8 3,761
สอ.แม่สุก 4,054 336 489 773 173 9 5,834
สอ.หนองสระ 1,256 129 68 201 66 4 1,724
สอ.บ้านเหล่า 3,459 303 301 534 137 1 4,735
สอ.ดงอินตา 2,708 235 108 418 60 4 3,533
สอ.เจริญราษฎร์ 2,675 244 336 509 140 2 3,906
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,882 252 245 433 125 3 3,940
สสช.ปางปูเลาะ 387 44 5 10 3 0 449
สสช.ป่าเมี้ยง 165 96 3 30 10 0 304
รพ.แม่ใจ 26 0 0 0 0 0 26
รวม 25,543 2,430 2,914 4,616 1,038 39 36,580
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1449 73 34 126 51 1 1,734
สอ.ภูซาง 3520 249 228 563 137 8 4,705
สอ.ม่วงชุม 3051 268 210 562 163 5 4,259
สอ.ทุ่งกล้วย 6020 497 394 861 295 14 8,081
สอ.เชียงแรง 2709 288 391 572 96 1 4,057
สอ.ดอนมูล 1648 127 87 243 71 0 2,176
สอ.สบบง 4878 380 843 1011 303 10 7,425
สสช.นาหนุน 214 25 12 34 6 0 291
รวม 23,489 1,907 2,199 3,972 1,122 39 32,728
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2988 225 254 556 238 1 4,262
สอ.บ้านเจน 3787 336 244 525 162 5 5,059
สอ.ป่าฝาง 2534 205 134 410 117 4 3,404
สอ.ห้วยแก้ว 4287 378 124 608 264 7 5,668
สอ.แม่อิง 3113 203 383 648 186 3 4,536
รวม 16,709 1,347 1,139 2,747 967 20 22,929
รวมทั้งจังหวัด 361,453 29,487 41,314 63,692 18,774 730 515,450