รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนกันยายน 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,931 176 166 481 112 8 3,874
สอ.แม่นาเรือ 3,966 243 458 666 186 5 5,524
สอ.ตุ่น 3,619 271 426 791 157 8 5,272
สอ.ต้ำ 5,184 381 582 1,119 296 11 7,573
สอ.บ้านต๋อม 8,896 700 1,992 2,003 561 32 14,184
สอ.แม่ปืม 6,480 575 688 1,466 398 14 9,621
สอ.แม่กา 4,346 313 477 1,066 254 8 6,464
สอ.บ้านใหม่ 3,445 335 391 785 154 4 5,114
สอ.จำป่าหวาย 6,396 374 578 1,168 291 15 8,822
สอ.ท่าวังทอง 7,572 778 3,125 2,037 745 30 14,287
สอ.แม่ใส 4,119 390 823 1,128 250 5 6,715
สอ.บ้านสาง 3,030 236 462 690 136 5 4,559
สอ.ท่าจำปี 3,049 220 186 633 147 4 4,239
สอ.อนาลโย 2,235 130 242 480 87 3 3,177
สอ. ห้วยเคียน 8,684 816 366 1,140 377 17 11,400
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,462 625 2,033 1,590 911 11 11,632
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,107 504 1,465 1,410 539 7 8,032
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 993 0 0 0 0 0 993
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 6,809 0 0 0 0 0 6,809
 รวม  92,323 7,067 14,460 18,653 5,601 187 138,291
จุน สอ.จุน 4,031 323 286 698 208 5 5,551
สอ.ธาตุขิงแกง 4,198 390 125 504 158 3 5,378
สอ.ศรีมาลัย 3,409 232 169 476 126 7 4,419
สอ.ร่องย้าง 2,271 282 122 364 123 2 3,164
สอ.ลอ 2,638 259 226 447 82 3 3,655
สอ.หงส์หิน 2,076 134 119 320 76 3 2,728
สอ.สักลอ 3,461 208 309 542 137 2 4,659
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,833 655 536 1,179 311 9 8,523
สอ.ห้วยยางขาม 4,467 431 253 809 272 5 6,237
รพ.จุน 6,211 535 992 1,109 364 12 9,223
รวม 38,595 3,449 3,137 6,448 1,857 51 53,537
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,361 745 2,587 1,561 686 18 11,958
สอ.น้ำแวน 3,073 189 224 530 117 5 4,138
สอ.ผาลาด 2,173 247 116 442 169 4 3,151
สอ.เวียง 3,994 383 693 901 218 6 6,195
สอ.ฝายกวาง 4,258 280 498 733 217 17 6,003
สอ.แวนโค้ง 2,548 152 73 310 73 5 3,161
สอ.เจดีย์คำ 4,436 425 588 804 249 10 6,512
สอ.หนองป่าแพะ 3,619 378 187 472 149 2 4,807
สอ.ร่มเย็น 4,416 556 148 687 296 13 6,116
สอ.เชียงบาน 5,172 590 1,141 1,197 370 25 8,495
สอ.แม่ลาว 2,251 187 211 445 76 7 3,177
สอ.น้ำมิน 2,534 179 175 412 112 2 3,414
สอ.จำบอน 2,321 284 189 371 116 6 3,287
สอ.สันปูเลย 2,186 276 104 392 178 7 3,143
สอ.ปางมดแดง 1,868 151 129 251 131 7 2,537
สอ.ทุ่งผาสุก 2,665 227 139 443 111 7 3,592
สอ.ปางถ้ำ 922 75 12 115 54 1 1,179
สอ.ต้นผึ้ง 628 86 4 67 27 2 814
สอ.คะแนง 198 8 15 30 8 0 259
รวม 55,623 5,418 7,233 10,163 3,357 144 81,938
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,007 148 639 454 110 5 4,363
สอ.ไชยสถาน 2,249 128 210 284 54 6 2,931
สอ.บ่อเบี้ย 907 130 59 117 57 1 1,271
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,698 111 183 297 34 4 2,327
สอ.สระ 2,722 109 169 356 57 4 3,417
สอ.นาบัว 419 41 3 30 9 0 502
สอ.ห้วยก้างปลา 178 15 1 22 7 1 224
รพ.เชียงม่วน 3,355 195 523 576 131 5 4,785
รวม 14,535 877 1,787 2,136 459 26 19,820
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,533 234 579 583 157 2 5,088
สอ.ดอกคำใต้ 4,081 310 793 871 228 12 6,295
สอ.บ้านถ้ำ 2,986 225 304 485 118 4 4,122
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,221 243 415 588 148 5 4,620
สอ.บ้านปิน 4,240 295 238 561 197 2 5,533
สอ.ขุนลาน 3,423 278 340 450 118 5 4,614
สอ.ห้วยลาน 3,704 289 183 584 176 12 4,948
สอ.สันโค้ง 2,161 157 210 378 90 4 3,000
สอ.จำไก่ 2,862 235 86 462 112 3 3,760
สอ.ป่าซาง 4,224 269 217 560 144 4 5,418
สอ.หนองหล่ม 4,004 252 375 598 175 4 5,408
สอ.ดงสุวรรณ 3,785 307 387 595 216 13 5,303
สอ.คือเวียง 2,317 142 113 349 83 1 3,005
สอ.บ้านปาง 1,311 88 123 253 45 4 1,824
สอ.ปางงุ้น 540 119 7 77 37 0 780
รพ.ดอกคำใต้ 4,091 295 1,016 752 228 15 6,397
สอ.สว่างอารมณ์ 2,966 226 412 465 137 3 4,209
รวม 53,449 3,964 5,798 8,611 2,409 93 74,324
ปง สอ.บ้านม่วง 3,172 258 632 737 101 7 4,907
สอ.ร้องเอี่ยน 2,439 272 134 489 64 1 3,399
สอ.ควร 3,976 248 223 684 106 5 5,242
สอ.ออย 2,933 205 212 480 103 5 3,938
สอ.ฝายแก้ว 1,715 84 86 300 36 1 2,222
สอ.หนองบัว 2,666 183 126 554 69 5 3,603
สอ.งิม 2,946 206 155 625 83 4 4,019
สอ.เลี้ยว 2,735 171 138 447 99 4 3,594
สอ.ปางค่า 2,453 197 50 239 119 4 3,062
สอ.ขุนควร 2,683 262 56 380 78 4 3,463
สอ.สบขาม 1,988 149 132 302 90 3 2,664
สสช.ขุนกำลัง 1,212 126 0 62 23 2 1,425
สสช.ทุ่งแต 947 39 24 182 22 1 1,215
สสช.ปางผักหม 1,069 71 42 161 25 0 1,368
สสช.ปางมะโอ 540 79 32 60 42 1 754
สสช.สิบสองพัฒนา 1,262 172 12 159 76 2 1,683
สสช.ห้วยคอกหมู 515 45 23 60 24 1 668
สสช.น้ำปุก 818 42 25 78 29 0 992
สสช.สันติสุข 1,157 163 4 92 48 2 1,466
รพ.ปง 3,844 328 470 765 191 8 5,606
รวม 41,070 3,300 2,576 6,856 1,428 60 55,290
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,207 450 958 1,054 187 5 6,861
สอ.ป่าตึง 1,082 117 79 194 32 5 1,509
สอ.ศรีถ้อย 2,631 236 318 465 95 10 3,755
สอ.แม่สุก 4,043 343 487 786 167 7 5,833
สอ.หนองสระ 1,259 133 68 200 65 4 1,729
สอ.บ้านเหล่า 3,446 307 302 535 132 3 4,725
สอ.ดงอินตา 2,697 235 107 423 57 6 3,525
สอ.เจริญราษฎร์ 2,671 247 339 515 131 1 3,904
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,875 254 245 441 118 2 3,935
สสช.ปางปูเลาะ 385 46 5 10 3 0 449
สสช.ป่าเมี้ยง 165 97 3 29 9 1 304
รพ.แม่ใจ 25 0 0 0 0 0 25
รวม 25,486 2,465 2,911 4,652 996 44 36,554
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1447 75 34 127 49 3 1,735
สอ.ภูซาง 3537 249 228 565 133 3 4,715
สอ.ม่วงชุม 3051 270 207 570 152 6 4,256
สอ.ทุ่งกล้วย 6026 505 398 868 280 11 8,088
สอ.เชียงแรง 2705 286 391 575 94 7 4,058
สอ.ดอนมูล 1652 127 87 249 62 5 2,182
สอ.สบบง 4867 392 842 1019 297 14 7,431
สสช.นาหนุน 214 27 12 33 6 0 292
รวม 23,499 1,931 2,199 4,006 1,073 49 32,757
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2981 228 254 557 234 6 4,260
สอ.บ้านเจน 3785 342 245 531 155 3 5,061
สอ.ป่าฝาง 2526 215 134 414 109 5 3,403
สอ.ห้วยแก้ว 4274 380 125 615 259 12 5,665
สอ.แม่อิง 3115 203 383 657 182 3 4,543
รวม 16,681 1,368 1,141 2,774 939 29 22,932
รวมทั้งจังหวัด 361,261 29,839 41,242 64,299 18,119 683 515,443