รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนกันยายน 2553
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,988 172 173 413 152 15 3,913
สอ.แม่นาเรือ 4,075 247 464 604 215 14 5,619
สอ.ตุ่น 3,691 264 441 739 177 20 5,332
สอ.ต้ำ 5,266 379 588 1,060 330 26 7,649
สอ.บ้านต๋อม 9,039 754 2,059 1,985 628 57 14,522
สอ.แม่ปืม 6,583 591 682 1,413 399 43 9,711
สอ.แม่กา 4,401 323 471 1,044 277 23 6,539
สอ.บ้านใหม่ 3,534 308 370 742 150 22 5,126
สอ.จำป่าหวาย 6,527 316 595 1,108 271 33 8,850
สอ.ท่าวังทอง 7,626 708 3,113 2,068 766 59 14,340
สอ.แม่ใส 4,224 356 816 1,086 253 30 6,765
สอ.บ้านสาง 3,078 228 465 635 147 11 4,564
สอ.ท่าจำปี 3,138 209 190 608 129 19 4,293
สอ.อนาลโย 2,299 121 239 434 102 10 3,205
สอ. ห้วยเคียน 12,357 720 267 1,097 418 39 14,898
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,051 577 2,097 1,550 945 61 11,281
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,177 493 1,491 1,375 554 35 8,125
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 812 0 0 0 0 0 812
 รวม  89,866 6,766 14,521 17,961 5,913 517 135,544
จุน สอ.จุน 4,050 327 313 668 250 20 5,628
สอ.ธาตุขิงแกง 4,229 363 114 471 162 22 5,361
สอ.ศรีมาลัย 3,456 240 167 406 159 16 4,444
สอ.ร่องย้าง 2,300 274 116 357 124 15 3,186
สอ.ลอ 2,705 247 236 440 83 11 3,722
สอ.หงส์หิน 2,134 124 119 281 81 7 2,746
สอ.สักลอ 3,450 206 299 524 138 21 4,638
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,639 653 520 1,116 341 31 8,300
สอ.ห้วยยางขาม 4,459 430 246 744 276 27 6,182
รพ.จุน 6,150 537 1,020 1,017 370 34 9,128
รวม 38,572 3,401 3,150 6,024 1,984 204 53,335
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,176 653 2,592 1,498 784 37 11,740
สอ.น้ำแวน 3,101 171 216 522 114 13 4,137
สอ.ผาลาด 2,242 208 96 414 167 16 3,143
สอ.เวียง 4,060 359 681 839 200 18 6,157
สอ.ฝายกวาง 4,325 236 491 708 217 21 5,998
สอ.แวนโค้ง 2,540 131 73 290 101 11 3,146
สอ.เจดีย์คำ 4,535 374 558 773 262 16 6,518
สอ.หนองป่าแพะ 3,713 316 179 465 145 11 4,829
สอ.ร่มเย็น 4,610 482 137 624 319 36 6,208
สอ.เชียงบาน 5,230 500 1,118 1,131 422 22 8,423
สอ.แม่ลาว 2,235 170 190 422 75 11 3,103
สอ.น้ำมิน 2,568 150 159 352 126 14 3,369
สอ.จำบอน 2,318 273 159 346 136 12 3,244
สอ.สันปูเลย 2,201 246 98 395 158 20 3,118
สอ.ปางมดแดง 1,894 123 118 241 135 15 2,526
สอ.ทุ่งผาสุก 2,641 207 128 423 137 20 3,556
สอ.ปางถ้ำ 923 76 10 123 69 8 1,209
สอ.ต้นผึ้ง 632 84 4 62 31 5 818
สอ.คะแนง 208 10 13 25 8 0 264
รวม 56,152 4,769 7,020 9,653 3,606 306 81,506
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,081 150 586 418 110 14 4,359
สอ.ไชยสถาน 2,278 120 197 274 52 7 2,928
สอ.บ่อเบี้ย 914 106 56 106 75 7 1,264
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,771 102 168 280 42 5 2,368
สอ.สระ 2,778 96 148 340 74 8 3,444
สอ.นาบัว 410 51 3 25 16 0 505
สอ.ห้วยก้างปลา 205 11 1 22 10 2 251
รพ.เชียงม่วน 3,324 173 503 569 132 16 4,717
รวม 14,761 809 1,662 2,034 511 59 19,836
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,559 229 587 537 187 22 5,121
สอ.ดอกคำใต้ 4,103 279 783 859 242 23 6,289
สอ.บ้านถ้ำ 3,046 190 290 475 114 14 4,129
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,278 200 409 555 161 18 4,621
สอ.บ้านปิน 4,320 258 228 527 207 21 5,561
สอ.ขุนลาน 3,461 272 340 436 122 10 4,641
สอ.ห้วยลาน 3,722 269 173 548 195 14 4,921
สอ.สันโค้ง 2,199 157 206 360 90 13 3,025
สอ.จำไก่ 2,902 230 85 437 109 15 3,778
สอ.ป่าซาง 4,298 279 224 521 152 13 5,487
สอ.หนองหล่ม 4,060 245 377 549 191 17 5,439
สอ.ดงสุวรรณ 3,862 299 377 582 220 16 5,356
สอ.คือเวียง 2,349 133 113 325 85 5 3,010
สอ.บ้านปาง 1,335 91 117 241 48 6 1,838
สอ.ปางงุ้น 545 133 9 73 45 7 812
รพ.ดอกคำใต้ 3,981 294 1,038 719 224 14 6,270
สอ.สว่างอารมณ์ 3,040 199 416 440 156 7 4,258
รวม 54,060 3,757 5,772 8,184 2,548 235 74,556
ปง สอ.บ้านม่วง 3,248 249 655 676 106 11 4,945
สอ.ร้องเอี่ยน 2,463 257 135 442 75 6 3,378
สอ.ควร 3,952 247 216 665 159 15 5,254
สอ.ออย 3,014 204 205 450 103 8 3,984
สอ.ฝายแก้ว 1,742 70 88 283 45 4 2,232
สอ.หนองบัว 2,684 194 120 542 83 9 3,632
สอ.งิม 2,983 179 143 582 115 13 4,015
สอ.เลี้ยว 2,802 170 142 411 100 21 3,646
สอ.ปางค่า 2,592 178 49 214 133 9 3,175
สอ.ขุนควร 2,718 241 53 353 94 16 3,475
สอ.สบขาม 2,009 170 145 293 72 7 2,696
สสช.ขุนกำลัง 1,209 107 0 55 24 7 1,402
สสช.ทุ่งแต 935 41 19 177 26 14 1,212
สสช.ปางผักหม 1,124 64 41 129 18 3 1,379
สสช.ปางมะโอ 676 61 33 59 36 2 867
สสช.สิบสองพัฒนา 1,325 150 8 147 97 15 1,742
สสช.ห้วยคอกหมู 537 43 22 61 26 0 689
สสช.น้ำปุก 854 37 31 73 29 1 1,025
สสช.สันติสุข 1,180 156 3 105 54 9 1,507
รพ.ปง 3,770 355 489 709 217 17 5,557
รวม 41,817 3,173 2,597 6,426 1,612 187 55,812
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,186 419 974 955 198 17 6,749
สอ.ป่าตึง 1,078 117 78 189 38 1 1,501
สอ.ศรีถ้อย 2,745 222 291 418 93 8 3,777
สอ.แม่สุก 4,142 313 470 722 170 23 5,840
สอ.หนองสระ 1,273 124 72 191 67 6 1,733
สอ.บ้านเหล่า 3,534 297 272 483 150 15 4,751
สอ.ดงอินตา 2,730 236 101 372 82 8 3,529
สอ.เจริญราษฎร์ 2,712 221 330 475 142 17 3,897
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,921 250 237 408 132 13 3,961
สสช.ปางปูเลาะ 376 46 7 7 6 0 442
สสช.ป่าเมี้ยง 186 95 3 27 15 2 328
รพ.แม่ใจ 27 0 0 0 0 0 27
รวม 25,910 2,340 2,835 4,247 1,093 110 36,535
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1449 67 32 117 62 5 1,732
สอ.ภูซาง 3513 226 221 542 151 23 4,676
สอ.ม่วงชุม 3133 271 195 528 150 22 4,299
สอ.ทุ่งกล้วย 6047 454 398 830 304 38 8,071
สอ.เชียงแรง 2737 289 358 538 99 20 4,041
สอ.ดอนมูล 1690 130 94 250 48 4 2,216
สอ.สบบง 5021 324 815 867 315 25 7,367
สสช.นาหนุน 211 19 11 37 13 0 291
รวม 23,801 1,780 2,124 3,709 1,142 137 32,693
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 3018 232 249 515 245 7 4,266
สอ.บ้านเจน 3799 339 252 504 139 12 5,045
สอ.ป่าฝาง 2541 198 130 412 122 17 3,420
สอ.ห้วยแก้ว 4333 404 131 565 252 17 5,702
สอ.แม่อิง 3156 206 388 614 185 19 4,568
รวม 16,847 1,379 1,150 2,610 943 72 23,001
รวมทั้งจังหวัด 361,786 28,174 40,831 60,848 19,352 1,827 512,818