รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนมกราคม 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,985 180 175 436 131 21 3,928
สอ.แม่นาเรือ 4,038 245 457 625 198 33 5,596
สอ.ตุ่น 3,667 274 448 765 155 33 5,342
สอ.ต้ำ 5,237 392 602 1,060 308 57 7,656
สอ.บ้านต๋อม 8,969 761 2,057 1,991 583 137 14,498
สอ.แม่ปืม 6,538 620 685 1,416 363 91 9,713
สอ.แม่กา 4,372 329 472 1,055 259 58 6,545
สอ.บ้านใหม่ 3,493 331 380 753 142 42 5,141
สอ.จำป่าหวาย 6,484 339 591 1,119 253 79 8,865
สอ.ท่าวังทอง 7,617 731 3,070 2,091 717 161 14,387
สอ.แม่ใส 4,188 365 832 1,084 234 59 6,762
สอ.บ้านสาง 3,079 233 460 638 136 38 4,584
สอ.ท่าจำปี 3,116 210 192 613 121 43 4,295
สอ.อนาลโย 2,270 128 249 459 93 14 3,213
สอ. ห้วยเคียน 9,665 718 268 1,156 356 83 12,246
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,031 603 2,103 1,562 894 74 11,267
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,165 499 1,492 1,379 510 81 8,126
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 911 0 0 0 0 0 911
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 2,982 0 0 0 0 0 2,982
 รวม  89,807 6,958 14,533 18,202 5,453 1,104 136,057
จุน สอ.จุน 4,057 327 304 672 219 50 5,629
สอ.ธาตุขิงแกง 4,227 365 119 487 147 26 5,371
สอ.ศรีมาลัย 3,446 242 167 424 147 29 4,455
สอ.ร่องย้าง 2,288 286 124 354 111 32 3,195
สอ.ลอ 2,661 271 236 438 76 35 3,717
สอ.หงส์หิน 2,106 125 119 289 75 20 2,734
สอ.สักลอ 3,438 205 310 528 134 28 4,643
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,601 670 526 1,115 313 95 8,320
สอ.ห้วยยางขาม 4,456 437 251 748 256 49 6,197
รพ.จุน 6,120 550 1,022 1,036 350 72 9,150
รวม 38,400 3,478 3,178 6,091 1,828 436 53,411
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,191 665 2,585 1,522 715 76 11,754
สอ.น้ำแวน 3,085 178 219 534 104 42 4,162
สอ.ผาลาด 2,224 218 105 425 153 35 3,160
สอ.เวียง 4,042 361 684 852 185 50 6,174
สอ.ฝายกวาง 4,281 250 493 713 209 51 5,997
สอ.แวนโค้ง 2,532 134 70 307 94 23 3,160
สอ.เจดีย์คำ 4,506 376 568 797 245 49 6,541
สอ.หนองป่าแพะ 3,696 329 177 446 132 40 4,820
สอ.ร่มเย็น 4,539 515 139 642 325 79 6,239
สอ.เชียงบาน 5,272 531 1,124 1,147 363 107 8,544
สอ.แม่ลาว 2,230 173 193 412 69 31 3,108
สอ.น้ำมิน 2,553 156 160 367 117 25 3,378
สอ.จำบอน 2,323 286 168 348 120 19 3,264
สอ.สันปูเลย 2,212 255 103 393 148 41 3,152
สอ.ปางมดแดง 1,914 127 124 248 123 23 2,559
สอ.ทุ่งผาสุก 2,643 220 127 428 119 33 3,570
สอ.ปางถ้ำ 938 74 12 117 54 13 1,208
สอ.ต้นผึ้ง 643 82 4 61 31 10 831
สอ.คะแนง 202 10 13 27 8 1 261
รวม 56,026 4,940 7,068 9,786 3,314 748 81,882
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,055 153 628 428 100 30 4,394
สอ.ไชยสถาน 2,270 119 202 280 46 20 2,937
สอ.บ่อเบี้ย 912 113 58 112 65 11 1,271
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,719 109 176 288 35 13 2,340
สอ.สระ 2,755 101 166 342 48 17 3,429
สอ.นาบัว 406 48 3 30 12 0 499
สอ.ห้วยก้างปลา 196 11 1 28 6 3 245
รพ.เชียงม่วน 3,301 174 517 572 111 36 4,711
รวม 14,614 828 1,751 2,080 423 130 19,826
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,566 235 586 543 178 31 5,139
สอ.ดอกคำใต้ 4,078 298 779 856 221 53 6,285
สอ.บ้านถ้ำ 3,034 195 293 469 103 35 4,129
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,255 217 412 557 149 35 4,625
สอ.บ้านปิน 4,307 267 237 524 184 39 5,558
สอ.ขุนลาน 3,461 280 342 429 115 29 4,656
สอ.ห้วยลาน 3,724 278 185 557 179 47 4,970
สอ.สันโค้ง 2,175 159 214 375 84 26 3,033
สอ.จำไก่ 2,890 237 87 436 100 35 3,785
สอ.ป่าซาง 4,277 284 224 526 139 41 5,491
สอ.หนองหล่ม 4,032 249 379 566 177 41 5,444
สอ.ดงสุวรรณ 3,838 316 387 590 211 47 5,389
สอ.คือเวียง 2,347 135 114 335 80 14 3,025
สอ.บ้านปาง 1,326 93 119 231 44 14 1,827
สอ.ปางงุ้น 549 137 10 76 39 9 820
รพ.ดอกคำใต้ 3,924 301 1,048 716 211 48 6,248
สอ.สว่างอารมณ์ 3,029 209 417 443 142 29 4,269
รวม 53,812 3,890 5,833 8,229 2,356 573 74,693
ปง สอ.บ้านม่วง 3,228 252 651 684 94 30 4,939
สอ.ร้องเอี่ยน 2,458 260 137 441 71 28 3,395
สอ.ควร 3,980 246 221 653 124 39 5,263
สอ.ออย 2,985 213 220 442 93 33 3,986
สอ.ฝายแก้ว 1,726 78 89 283 42 17 2,235
สอ.หนองบัว 2,697 191 131 534 53 38 3,644
สอ.งิม 2,984 199 148 591 81 31 4,034
สอ.เลี้ยว 2,783 174 144 422 88 29 3,640
สอ.ปางค่า 2,451 197 50 216 114 31 3,059
สอ.ขุนควร 2,698 247 53 373 67 21 3,459
สอ.สบขาม 2,006 170 148 287 68 18 2,697
สสช.ขุนกำลัง 1,210 109 0 55 16 6 1,396
สสช.ทุ่งแต 924 38 18 180 26 10 1,196
สสช.ปางผักหม 1,095 69 45 146 17 9 1,381
สสช.ปางมะโอ 656 61 33 65 36 11 862
สสช.สิบสองพัฒนา 1,270 165 12 154 83 19 1,703
สสช.ห้วยคอกหมู 522 44 21 58 21 5 671
สสช.น้ำปุก 857 39 31 65 29 10 1,031
สสช.สันติสุข 1,155 168 3 102 34 14 1,476
รพ.ปง 3,762 346 498 711 202 49 5,568
รวม 41,447 3,266 2,653 6,462 1,359 448 55,635
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,149 426 977 965 186 57 6,760
สอ.ป่าตึง 1,073 123 79 194 31 10 1,510
สอ.ศรีถ้อย 2,720 225 306 439 83 21 3,794
สอ.แม่สุก 4,104 314 483 734 156 46 5,837
สอ.หนองสระ 1,272 126 69 187 58 19 1,731
สอ.บ้านเหล่า 3,517 300 281 494 139 26 4,757
สอ.ดงอินตา 2,715 244 104 398 72 16 3,549
สอ.เจริญราษฎร์ 2,702 229 328 485 137 24 3,905
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,894 254 250 400 124 26 3,948
สสช.ปางปูเลาะ 379 48 6 7 2 2 444
สสช.ป่าเมี้ยง 167 93 3 26 13 3 305
รพ.แม่ใจ 24 0 0 0 0 0 24
รวม 25,716 2,382 2,886 4,329 1,001 250 36,564
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1435 76 32 120 59 10 1,732
สอ.ภูซาง 3487 235 224 545 146 26 4,663
สอ.ม่วงชุม 3101 268 208 554 136 34 4,301
สอ.ทุ่งกล้วย 6033 476 405 832 290 80 8,116
สอ.เชียงแรง 2718 301 370 538 92 43 4,062
สอ.ดอนมูล 1665 131 93 248 43 22 2,202
สอ.สบบง 4948 356 826 961 293 62 7,446
สสช.นาหนุน 214 21 12 34 7 2 290
รวม 23,601 1,864 2,170 3,832 1,066 279 32,812
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 3009 234 244 523 235 38 4,283
สอ.บ้านเจน 3803 346 249 502 131 37 5,068
สอ.ป่าฝาง 2527 213 131 414 117 26 3,428
สอ.ห้วยแก้ว 4298 412 126 574 230 42 5,682
สอ.แม่อิง 3159 201 389 626 170 33 4,578
รวม 16,796 1,406 1,139 2,639 883 176 23,039
รวมทั้งจังหวัด 360,219 29,012 41,211 61,650 17,683 4,144 513,919