รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,970 182 176 440 128 23 3,919
สอ.แม่นาเรือ 4,032 253 456 642 190 33 5,606
สอ.ตุ่น 3,662 268 444 773 147 41 5,335
สอ.ต้ำ 5,234 395 603 1,063 292 71 7,658
สอ.บ้านต๋อม 8,968 705 2,024 1,942 545 145 14,329
สอ.แม่ปืม 6,517 623 688 1,418 343 104 9,693
สอ.แม่กา 4,364 323 485 1,047 248 70 6,537
สอ.บ้านใหม่ 3,483 329 386 758 133 55 5,144
สอ.จำป่าหวาย 6,478 345 590 1,124 247 81 8,865
สอ.ท่าวังทอง 7,594 710 3,071 1,962 656 174 14,167
สอ.แม่ใส 4,186 372 824 1,097 219 56 6,754
สอ.บ้านสาง 3,065 229 465 658 134 33 4,584
สอ.ท่าจำปี 3,102 216 188 607 115 57 4,285
สอ.อนาลโย 2,260 128 242 464 83 25 3,202
สอ. ห้วยเคียน 9,474 692 257 994 321 84 11,822
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,021 588 2,080 1,560 883 111 11,243
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,145 512 1,490 1,388 492 90 8,117
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 886 0 0 0 0 0 886
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 3,105 0 0 0 0 0 3,105
 รวม  89,546 6,870 14,469 17,937 5,176 1,253 135,251
จุน สอ.จุน 4,046 333 303 685 212 48 5,627
สอ.ธาตุขิงแกง 4,215 360 121 499 142 29 5,366
สอ.ศรีมาลัย 3,429 238 173 450 147 30 4,467
สอ.ร่องย้าง 2,281 291 125 356 107 36 3,196
สอ.ลอ 2,657 270 238 443 70 36 3,714
สอ.หงส์หิน 2,102 132 117 293 71 24 2,739
สอ.สักลอ 3,439 206 309 536 131 38 4,659
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,709 673 527 1,114 289 103 8,415
สอ.ห้วยยางขาม 4,453 437 251 763 243 64 6,211
รพ.จุน 6,095 555 1,013 1,102 333 78 9,176
รวม 38,426 3,495 3,177 6,241 1,745 486 53,570
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,182 674 2,577 1,549 695 84 11,761
สอ.น้ำแวน 3,075 174 217 516 94 51 4,127
สอ.ผาลาด 2,217 229 105 436 142 35 3,164
สอ.เวียง 4,036 359 682 862 179 58 6,176
สอ.ฝายกวาง 4,274 255 494 702 201 57 5,983
สอ.แวนโค้ง 2,541 131 69 302 84 29 3,156
สอ.เจดีย์คำ 4,493 387 569 799 229 54 6,531
สอ.หนองป่าแพะ 3,684 340 178 460 127 50 4,839
สอ.ร่มเย็น 4,526 525 144 671 310 86 6,262
สอ.เชียงบาน 5,217 535 1,120 1,130 341 115 8,458
สอ.แม่ลาว 2,225 172 194 421 64 35 3,111
สอ.น้ำมิน 2,551 157 166 385 108 29 3,396
สอ.จำบอน 2,330 278 173 359 102 22 3,264
สอ.สันปูเลย 2,200 260 103 402 148 42 3,155
สอ.ปางมดแดง 1,907 128 123 243 122 28 2,551
สอ.ทุ่งผาสุก 2,645 225 129 438 110 29 3,576
สอ.ปางถ้ำ 933 73 12 114 54 15 1,201
สอ.ต้นผึ้ง 644 76 4 68 31 11 834
สอ.คะแนง 202 10 13 29 7 3 264
รวม 55,882 4,988 7,072 9,886 3,148 833 81,809
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,044 149 646 435 90 32 4,396
สอ.ไชยสถาน 2,262 122 204 275 46 21 2,930
สอ.บ่อเบี้ย 910 122 59 106 60 14 1,271
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,714 107 179 294 31 11 2,336
สอ.สระ 2,746 103 165 345 38 26 3,423
สอ.นาบัว 407 45 3 30 11 0 496
สอ.ห้วยก้างปลา 186 13 1 24 5 2 231
รพ.เชียงม่วน 3,295 181 515 565 108 44 4,708
รวม 14,564 842 1,772 2,074 389 150 19,791
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,570 246 586 555 175 33 5,165
สอ.ดอกคำใต้ 4,069 298 777 839 212 67 6,262
สอ.บ้านถ้ำ 3,023 199 297 470 100 39 4,128
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,245 217 410 564 140 45 4,621
สอ.บ้านปิน 4,287 273 236 543 171 38 5,548
สอ.ขุนลาน 3,448 282 337 436 109 36 4,648
สอ.ห้วยลาน 3,713 284 185 567 166 47 4,962
สอ.สันโค้ง 2,173 162 210 374 80 28 3,027
สอ.จำไก่ 2,895 226 88 442 95 41 3,787
สอ.ป่าซาง 4,257 284 218 534 134 41 5,468
สอ.หนองหล่ม 4,021 257 378 573 170 46 5,445
สอ.ดงสุวรรณ 3,845 308 388 597 196 53 5,387
สอ.คือเวียง 2,348 135 111 331 77 24 3,026
สอ.บ้านปาง 1,317 90 119 248 40 15 1,829
สอ.ปางงุ้น 553 140 7 78 36 7 821
รพ.ดอกคำใต้ 3,905 300 1,039 726 205 60 6,235
สอ.สว่างอารมณ์ 3,009 209 414 458 134 36 4,260
รวม 53,678 3,910 5,800 8,335 2,240 656 74,619
ปง สอ.บ้านม่วง 3,230 257 647 693 88 28 4,943
สอ.ร้องเอี่ยน 2,449 262 135 457 67 28 3,398
สอ.ควร 3,971 237 226 667 122 33 5,256
สอ.ออย 2,982 214 216 452 86 35 3,985
สอ.ฝายแก้ว 1,723 77 89 285 39 17 2,230
สอ.หนองบัว 2,699 190 129 531 53 38 3,640
สอ.งิม 2,971 210 150 610 72 30 4,043
สอ.เลี้ยว 2,776 169 149 426 84 29 3,633
สอ.ปางค่า 2,452 203 51 225 109 34 3,074
สอ.ขุนควร 2,691 250 52 383 67 25 3,468
สอ.สบขาม 2,003 168 140 290 65 24 2,690
สสช.ขุนกำลัง 1,206 113 0 53 16 10 1,398
สสช.ทุ่งแต 922 42 20 180 24 16 1,204
สสช.ปางผักหม 1,085 72 44 153 16 12 1,382
สสช.ปางมะโอ 654 61 33 67 36 11 862
สสช.สิบสองพัฒนา 1,271 165 12 154 82 22 1,706
สสช.ห้วยคอกหมู 519 44 22 58 19 4 666
สสช.น้ำปุก 852 39 30 67 30 13 1,031
สสช.สันติสุข 1,149 172 4 109 33 16 1,483
รพ.ปง 3,759 347 494 746 191 47 5,584
รวม 41,364 3,292 2,643 6,606 1,299 472 55,676
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,135 427 981 992 174 63 6,772
สอ.ป่าตึง 1,070 121 81 196 33 12 1,513
สอ.ศรีถ้อย 2,703 228 310 450 82 27 3,800
สอ.แม่สุก 4,098 314 489 749 149 51 5,850
สอ.หนองสระ 1,272 125 69 195 57 18 1,736
สอ.บ้านเหล่า 3,504 302 282 511 136 27 4,762
สอ.ดงอินตา 2,710 247 110 405 70 17 3,559
สอ.เจริญราษฎร์ 2,695 231 330 490 133 39 3,918
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,878 245 249 419 123 28 3,942
สสช.ปางปูเลาะ 377 47 6 9 2 2 443
สสช.ป่าเมี้ยง 168 99 3 29 12 6 317
รพ.แม่ใจ 24 0 0 0 0 0 24
รวม 25,634 2,386 2,910 4,445 971 290 36,636
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1436 74 32 122 56 11 1,731
สอ.ภูซาง 3476 238 226 554 142 34 4,670
สอ.ม่วงชุม 3079 283 207 550 134 43 4,296
สอ.ทุ่งกล้วย 6021 477 404 855 274 85 8,116
สอ.เชียงแรง 2722 305 371 553 76 45 4,072
สอ.ดอนมูล 1662 133 91 250 46 22 2,204
สอ.สบบง 4943 354 834 967 280 67 7,445
สสช.นาหนุน 217 21 12 34 4 3 291
รวม 23,556 1,885 2,177 3,885 1,012 310 32,825
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2996 232 251 535 222 39 4,275
สอ.บ้านเจน 3795 342 244 512 129 39 5,061
สอ.ป่าฝาง 2529 211 133 417 108 23 3,421
สอ.ห้วยแก้ว 4285 415 125 585 221 49 5,680
สอ.แม่อิง 3153 202 387 638 165 32 4,577
รวม 16,758 1,402 1,140 2,687 845 182 23,014
รวมทั้งจังหวัด 359,408 29,070 41,160 62,096 16,825 4,632 513,191