รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนเมษายน 2555
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,932 184 167 480 97 6 3,866
สอ.แม่นาเรือ 3,963 252 453 673 147 8 5,496
สอ.ตุ่น 3,602 266 432 807 130 8 5,245
สอ.ต้ำ 5,194 400 586 1,109 217 12 7,518
สอ.บ้านต๋อม 8,932 708 2,009 1,966 458 36 14,109
สอ.แม่ปืม 6,512 588 695 1,451 323 15 9,584
สอ.แม่กา 4,360 338 472 1,056 207 6 6,439
สอ.บ้านใหม่ 3,442 332 400 794 106 9 5,083
สอ.จำป่าหวาย 6,412 378 569 1,166 232 20 8,777
สอ.ท่าวังทอง 7,622 823 3,088 2,056 584 32 14,205
สอ.แม่ใส 4,115 391 816 1,132 179 15 6,648
สอ.บ้านสาง 3,022 228 470 718 98 3 4,539
สอ.ท่าจำปี 3,069 227 191 625 106 6 4,224
สอ.อนาลโย 2,202 139 250 480 66 3 3,140
สอ. ห้วยเคียน 8,131 862 287 1,231 281 27 10,819
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,850 632 2,019 1,589 761 15 11,866
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,114 507 1,460 1,396 453 15 7,945
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,084 0 0 0 0 0 1,084
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 6,827 0 0 0 0 0 6,827
 รวม  92,385 7,255 14,364 18,729 4,445 236 137,414
จุน สอ.จุน 4,044 323 289 709 161 9 5,535
สอ.ธาตุขิงแกง 4,223 395 123 495 120 12 5,368
สอ.ศรีมาลัย 3,441 234 176 447 100 14 4,412
สอ.ร่องย้าง 2,278 280 121 358 88 10 3,135
สอ.ลอ 2,633 263 224 447 67 3 3,637
สอ.หงส์หิน 2,081 136 124 314 60 2 2,717
สอ.สักลอ 3,444 213 312 554 106 3 4,632
สอ.ทุ่งรวงทอง 6,047 666 542 1,176 235 22 8,688
สอ.ห้วยยางขาม 4,463 435 254 830 215 13 6,210
รพ.จุน 6,325 542 994 1,111 288 10 9,270
รวม 38,979 3,487 3,159 6,441 1,440 98 53,604
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,554 737 2,574 1,587 546 17 12,015
สอ.น้ำแวน 3,116 193 231 510 80 9 4,139
สอ.ผาลาด 2,178 260 114 433 132 5 3,122
สอ.เวียง 3,983 395 696 891 156 9 6,130
สอ.ฝายกวาง 4,318 285 504 715 161 23 6,006
สอ.แวนโค้ง 2,592 151 75 288 59 3 3,168
สอ.เจดีย์คำ 4,447 436 588 816 193 18 6,498
สอ.หนองป่าแพะ 3,624 391 184 458 122 16 4,795
สอ.ร่มเย็น 4,464 579 148 686 239 32 6,148
สอ.เชียงบาน 5,193 599 1,158 1,247 283 18 8,498
สอ.แม่ลาว 2,283 185 214 440 54 7 3,183
สอ.น้ำมิน 2,556 183 182 388 82 10 3,401
สอ.จำบอน 2,332 291 190 376 83 7 3,279
สอ.สันปูเลย 2,204 293 103 389 135 3 3,127
สอ.ปางมดแดง 1,897 157 133 253 100 3 2,543
สอ.ทุ่งผาสุก 2,682 237 140 425 94 12 3,590
สอ.ปางถ้ำ 936 82 12 116 43 0 1,189
สอ.ต้นผึ้ง 626 93 4 67 22 1 813
สอ.คะแนง 200 11 13 27 6 0 257
รวม 56,185 5,558 7,263 10,112 2,590 193 81,901
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,013 162 648 432 79 5 4,339
สอ.ไชยสถาน 2,253 132 213 290 36 4 2,928
สอ.บ่อเบี้ย 906 148 63 113 40 4 1,274
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,684 123 183 296 25 7 2,318
สอ.สระ 2,714 110 174 350 39 1 3,388
สอ.นาบัว 422 46 3 24 8 3 506
สอ.ห้วยก้างปลา 190 13 1 22 4 1 231
รพ.เชียงม่วน 3,359 206 520 587 100 8 4,780
รวม 14,541 940 1,805 2,114 331 33 19,764
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,555 235 582 565 119 9 5,065
สอ.ดอกคำใต้ 4,083 314 778 870 177 15 6,237
สอ.บ้านถ้ำ 2,976 224 307 502 90 8 4,107
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,215 242 421 586 109 10 4,583
สอ.บ้านปิน 4,258 302 235 559 163 10 5,527
สอ.ขุนลาน 3,398 282 345 457 89 12 4,583
สอ.ห้วยลาน 3,707 303 190 575 134 9 4,918
สอ.สันโค้ง 2,172 162 209 383 66 6 2,998
สอ.จำไก่ 2,891 240 89 456 81 6 3,763
สอ.ป่าซาง 4,240 251 232 567 112 5 5,407
สอ.หนองหล่ม 3,992 257 373 605 140 9 5,376
สอ.ดงสุวรรณ 3,786 323 382 604 158 9 5,262
สอ.คือเวียง 2,323 140 113 350 56 6 2,988
สอ.บ้านปาง 1,316 85 124 252 37 2 1,816
สอ.ปางงุ้น 579 118 7 73 28 3 808
รพ.ดอกคำใต้ 4,207 302 1,013 751 183 9 6,465
สอ.สว่างอารมณ์ 2,936 233 411 484 111 6 4,181
รวม 53,634 4,013 5,811 8,639 1,853 134 74,084
ปง สอ.บ้านม่วง 3,176 265 623 727 77 6 4,874
สอ.ร้องเอี่ยน 2,432 289 134 492 43 6 3,396
สอ.ควร 4,001 242 225 704 70 10 5,252
สอ.ออย 2,934 217 212 490 70 4 3,927
สอ.ฝายแก้ว 1,704 83 95 304 29 2 2,217
สอ.หนองบัว 2,654 186 132 558 57 9 3,596
สอ.งิม 2,965 212 169 602 57 7 4,012
สอ.เลี้ยว 2,756 177 145 445 82 4 3,609
สอ.ปางค่า 2,442 195 50 252 92 17 3,048
สอ.ขุนควร 2,826 265 55 363 56 6 3,571
สอ.สบขาม 1,932 155 134 312 71 6 2,610
สสช.ขุนกำลัง 1,220 133 3 57 18 2 1,433
สสช.ทุ่งแต 942 40 27 187 11 0 1,207
สสช.ปางผักหม 1,103 68 43 146 17 5 1,382
สสช.ปางมะโอ 536 79 34 59 36 0 744
สสช.สิบสองพัฒนา 1,319 181 12 144 62 7 1,725
สสช.ห้วยคอกหมู 516 56 23 55 20 2 672
สสช.น้ำปุก 814 44 22 76 26 2 984
สสช.สันติสุข 1,167 178 4 94 39 2 1,484
รพ.ปง 3,953 330 461 758 153 13 5,668
รวม 41,392 3,395 2,603 6,825 1,086 110 55,411
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,275 449 949 1,059 119 16 6,867
สอ.ป่าตึง 1,061 121 79 198 23 3 1,485
สอ.ศรีถ้อย 2,634 230 325 469 70 7 3,735
สอ.แม่สุก 3,999 343 489 812 128 8 5,779
สอ.หนองสระ 1,275 134 70 205 44 2 1,730
สอ.บ้านเหล่า 3,392 333 300 547 92 7 4,671
สอ.ดงอินตา 2,698 228 112 441 35 10 3,524
สอ.เจริญราษฎร์ 2,770 246 338 513 101 8 3,976
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,865 251 248 439 76 6 3,885
สสช.ปางปูเลาะ 391 49 5 9 1 0 455
สสช.ป่าเมี้ยง 67 92 4 28 9 1 201
รพ.แม่ใจ 38 0 0 0 0 0 38
รวม 25,465 2,476 2,919 4,720 698 68 36,346
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1462 75 32 118 41 1 1,729
สอ.ภูซาง 3617 248 229 556 106 22 4,778
สอ.ม่วงชุม 3074 281 213 560 120 6 4,254
สอ.ทุ่งกล้วย 6096 510 397 869 211 17 8,100
สอ.เชียงแรง 2713 287 390 581 71 7 4,049
สอ.ดอนมูล 1667 131 85 241 46 8 2,178
สอ.สบบง 4870 405 851 1055 225 14 7,420
สสช.นาหนุน 219 24 11 34 1 0 289
รวม 23,718 1,961 2,208 4,014 821 75 32,797
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2964 228 258 559 146 7 4,162
สอ.บ้านเจน 3781 340 245 533 110 10 5,019
สอ.ป่าฝาง 2529 216 137 429 80 8 3,399
สอ.ห้วยแก้ว 4337 387 129 626 190 15 5,684
สอ.แม่อิง 3104 211 383 652 134 10 4,494
รวม 16,715 1,382 1,152 2,799 660 50 22,758
รวมทั้งจังหวัด 363,014 30,467 41,284 64,393 13,924 997 514,079