รายงานความครอบคลุมสิทธิบัตรจังหวัดพะเยา แยกตามหน่วยบริการประจำเดือนเมษายน 2554
 **** ข้อมูลตามฐานข้อมูล DBPOP ของ สปสช. ****
บัตรทอง เบิกได้ ประกันสังคม อื่นๆ ยังไม่มีสิทธิ รวม ปชก.
อำเภอ หน่วยบริการ ในจังหวัด ต่างจังหวัด
เมือง สอ.ร่องคำหลวง 2,963 179 173 441 149 10 3,915
สอ.แม่นาเรือ 4,028 252 458 637 219 12 5,606
สอ.ตุ่น 3,661 267 443 779 181 6 5,337
สอ.ต้ำ 5,242 393 599 1,057 348 16 7,655
สอ.บ้านต๋อม 8,936 703 2,028 1,940 669 22 14,298
สอ.แม่ปืม 6,519 621 688 1,423 429 19 9,699
สอ.แม่กา 4,366 329 482 1,051 297 15 6,540
สอ.บ้านใหม่ 3,482 329 389 762 174 5 5,141
สอ.จำป่าหวาย 6,456 349 593 1,115 321 16 8,850
สอ.ท่าวังทอง 7,596 718 3,070 1,964 808 32 14,188
สอ.แม่ใส 4,181 370 821 1,109 268 13 6,762
สอ.บ้านสาง 3,059 223 465 663 163 4 4,577
สอ.ท่าจำปี 3,098 215 185 608 165 6 4,277
สอ.อนาลโย 2,259 133 241 469 97 4 3,203
สอ. ห้วยเคียน 9,301 714 256 996 383 26 11,676
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 6,023 593 2,088 1,572 963 13 11,252
สสท.เมืองพะเยา (แม่ต๋ำ) 4,144 518 1,489 1,385 565 11 8,112
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 855 0 0 0 0 0 855
ศูนย์การแพทย์ม.พะเยา 3,102 0 0 0 0 0 3,102
 รวม  89,271 6,906 14,468 17,971 6,199 230 135,045
จุน สอ.จุน 4,051 336 307 674 255 12 5,635
สอ.ธาตุขิงแกง 4,224 358 122 498 164 8 5,374
สอ.ศรีมาลัย 3,425 239 173 462 166 6 4,471
สอ.ร่องย้าง 2,271 294 123 358 134 7 3,187
สอ.ลอ 2,664 268 240 442 102 9 3,725
สอ.หงส์หิน 2,106 133 118 294 92 2 2,745
สอ.สักลอ 3,456 200 308 535 162 11 4,672
สอ.ทุ่งรวงทอง 5,851 663 529 1,120 378 17 8,558
สอ.ห้วยยางขาม 4,457 434 250 765 290 17 6,213
รพ.จุน 6,075 552 1,009 1,116 387 29 9,168
รวม 38,580 3,477 3,179 6,264 2,130 118 53,748
เชียงคำ สอ.เชียงคำ 6,182 683 2,572 1,561 722 17 11,737
สอ.น้ำแวน 3,076 181 218 522 129 7 4,133
สอ.ผาลาด 2,219 231 107 433 169 13 3,172
สอ.เวียง 4,021 363 687 853 237 10 6,171
สอ.ฝายกวาง 4,280 256 494 704 243 5 5,982
สอ.แวนโค้ง 2,551 131 70 302 99 4 3,157
สอ.เจดีย์คำ 4,479 388 570 802 270 9 6,518
สอ.หนองป่าแพะ 3,675 344 181 459 173 7 4,839
สอ.ร่มเย็น 4,534 532 144 663 297 22 6,192
สอ.เชียงบาน 5,181 543 1,117 1,144 413 24 8,422
สอ.แม่ลาว 2,223 171 197 427 90 5 3,113
สอ.น้ำมิน 2,551 152 169 391 125 16 3,404
สอ.จำบอน 2,340 280 174 361 119 5 3,279
สอ.สันปูเลย 2,202 263 103 393 189 10 3,160
สอ.ปางมดแดง 1,898 129 123 243 151 2 2,546
สอ.ทุ่งผาสุก 2,665 221 128 436 124 7 3,581
สอ.ปางถ้ำ 937 75 12 113 60 2 1,199
สอ.ต้นผึ้ง 638 79 4 69 31 1 822
สอ.คะแนง 203 10 13 29 10 1 266
รวม 55,855 5,032 7,083 9,905 3,651 167 81,693
เชียงม่วน สอ.บ้านปิน 3,031 149 647 437 115 7 4,386
สอ.ไชยสถาน 2,273 121 205 273 63 2 2,937
สอ.บ่อเบี้ย 912 123 59 112 67 1 1,274
สอ.ท่าฟ้าใต้ 1,717 106 182 285 37 4 2,331
สอ.สระ 2,745 102 167 342 62 5 3,423
สอ.นาบัว 403 49 3 28 10 0 493
สอ.ห้วยก้างปลา 179 13 1 24 6 0 223
รพ.เชียงม่วน 3,296 180 518 566 152 7 4,719
รวม 14,556 843 1,782 2,067 512 26 19,786
ดอกคำใต้ สอ.บุญเกิด 3,585 243 585 564 188 8 5,173
สอ.ดอกคำใต้ 4,069 299 776 838 270 11 6,263
สอ.บ้านถ้ำ 3,031 196 299 462 136 7 4,131
สอ.ถ้ำเจริญราษฎร์ 3,247 219 409 557 182 8 4,622
สอ.บ้านปิน 4,277 275 234 536 206 16 5,544
สอ.ขุนลาน 3,449 280 338 441 137 4 4,649
สอ.ห้วยลาน 3,716 285 185 563 203 13 4,965
สอ.สันโค้ง 2,178 160 210 368 110 8 3,034
สอ.จำไก่ 2,893 228 90 439 128 10 3,788
สอ.ป่าซาง 4,266 279 218 545 166 5 5,479
สอ.หนองหล่ม 4,012 266 379 573 214 8 5,452
สอ.ดงสุวรรณ 3,846 308 391 589 234 15 5,383
สอ.คือเวียง 2,347 141 112 328 98 4 3,030
สอ.บ้านปาง 1,308 92 119 250 53 3 1,825
สอ.ปางงุ้น 549 139 7 78 41 1 815
รพ.ดอกคำใต้ 3,908 295 1,029 734 258 7 6,231
สอ.สว่างอารมณ์ 3,002 208 415 461 163 4 4,253
รวม 53,683 3,913 5,796 8,326 2,787 132 74,637
ปง สอ.บ้านม่วง 3,228 254 644 696 109 13 4,944
สอ.ร้องเอี่ยน 2,455 266 134 457 90 3 3,405
สอ.ควร 4,008 230 228 661 138 8 5,273
สอ.ออย 2,970 210 219 450 121 6 3,976
สอ.ฝายแก้ว 1,723 77 90 291 51 0 2,232
สอ.หนองบัว 2,697 191 131 535 81 7 3,642
สอ.งิม 2,970 211 150 612 91 4 4,038
สอ.เลี้ยว 2,780 172 149 423 109 4 3,637
สอ.ปางค่า 2,456 205 49 217 127 12 3,066
สอ.ขุนควร 2,695 252 52 377 89 7 3,472
สอ.สบขาม 2,011 168 138 288 90 5 2,700
สสช.ขุนกำลัง 1,211 111 0 52 25 2 1,401
สสช.ทุ่งแต 925 43 21 179 38 1 1,207
สสช.ปางผักหม 1,082 73 43 156 26 1 1,381
สสช.ปางมะโอ 652 62 32 61 43 3 853
สสช.สิบสองพัฒนา 1,266 171 12 145 82 8 1,684
สสช.ห้วยคอกหมู 522 43 22 62 21 0 670
สสช.น้ำปุก 849 40 30 69 38 1 1,027
สสช.สันติสุข 1,152 175 4 100 42 7 1,480
รพ.ปง 3,745 343 493 750 228 8 5,567
รวม 41,397 3,297 2,641 6,581 1,639 100 55,655
แม่ใจ สอ.แม่ใจ 4,114 432 972 1,002 225 13 6,758
สอ.ป่าตึง 1,071 119 81 197 43 2 1,513
สอ.ศรีถ้อย 2,696 229 313 450 104 8 3,800
สอ.แม่สุก 4,087 317 489 752 188 11 5,844
สอ.หนองสระ 1,266 124 69 197 75 3 1,734
สอ.บ้านเหล่า 3,496 307 287 513 158 1 4,762
สอ.ดงอินตา 2,717 243 108 402 80 5 3,555
สอ.เจริญราษฎร์ 2,695 231 329 490 166 11 3,922
สอ.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 2,881 249 247 419 142 6 3,944
สสช.ปางปูเลาะ 375 47 7 9 2 1 441
สสช.ป่าเมี้ยง 169 102 3 29 12 0 315
รพ.แม่ใจ 24 0 0 0 0 0 24
รวม 25,591 2,400 2,905 4,460 1,195 61 36,612
ภูซาง สอ.บ้านฮวก 1443 74 33 120 54 3 1,727
สอ.ภูซาง 3472 241 225 557 146 9 4,650
สอ.ม่วงชุม 3079 278 208 547 164 9 4,285
สอ.ทุ่งกล้วย 6014 477 402 846 315 17 8,071
สอ.เชียงแรง 2734 306 374 557 110 5 4,086
สอ.ดอนมูล 1663 133 88 243 68 9 2,204
สอ.สบบง 4922 361 841 965 332 12 7,433
สสช.นาหนุน 217 21 12 36 5 0 291
รวม 23,544 1,891 2,183 3,871 1,194 64 32,747
ภูกามยาว สอ.ดงเจน 2991 227 254 535 262 2 4,271
สอ.บ้านเจน 3796 339 246 519 161 11 5,072
สอ.ป่าฝาง 2541 212 133 418 121 2 3,427
สอ.ห้วยแก้ว 4273 411 127 584 261 14 5,670
สอ.แม่อิง 3153 202 386 636 194 4 4,575
รวม 16,754 1,391 1,146 2,692 999 33 23,015
รวมทั้งจังหวัด 359,231 29,150 41,183 62,137 20,306 931 512,938