ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** เปิดขอรหัสทุก 1- 20 ของเดือน
*** กำหนดตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันที่ 21 ของเดือน
*** หน่วยบริการเข้ารับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    12    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
0000-00-00
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวกานต์ ฤดีใจ 2019-02-08
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง ประวิทย์ สูงปานเขา 2019-02-01
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางสาววรินทร สมฤทธิ์ 2019-01-24
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา นายกันต์ดนัย ขยัน 2019-02-18
10416 สสช.บ้านปางผักหม สวลี ทัศนธรรม 2019-02-05
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก ชนนพร คนงาน 2019-02-20
11184 รพ.จุน สันติ สุตรา 2019-02-18
11187 รพ.ปง นางเพียรพิชญ์ คูสุวรรณ์ 2019-02-12
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นายปิยะ รุ่งน้อย 2019-01-29
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวปุณณกา ฟูแสงสกุล 2019-01-29
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวณัฏฐนิช พยนต์ยิ้ม 2019-02-06