ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** กำหนดตัดข้อมูลการส่งทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ และส่งข้อมุลให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ครับ
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    19    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
0000-00-00
06592 รพ.สต.แม่ลาว โสภา โครงกาบ 2018-07-18
06592 รพ.สต.แม่ลาว นันทินี ทรายแก้ว 2018-07-18
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ 2018-07-23
10410 สสช.บ้านคะแนง ณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว 2018-07-18
10410 สสช.บ้านคะแนง ณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว 2018-08-02
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง นางพิมใจ วงศ์คำมา 2018-07-23
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง นางสาวอรพิน แซ่ลี 2018-07-23
10416 สสช.บ้านปางผักหม รัชนี วิชัย 2018-08-06
10416 สสช.บ้านปางผักหม ชณัตฎา บุญชื่น 2018-08-07
10717 รพ.พะเยา อังสุดา พุคคะบุตร 2018-08-02
10717 รพ.พะเยา ประกายสิทธิ์ ไชยคำ 2018-08-02
10717 รพ.พะเยา พลอยลดา ชุ่มวงศ์ 2018-08-02
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน คำรณ จันทร์ต้น 2018-08-14
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน ณิชาภัทร ยามี 2018-08-14
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ นางสาวพีชาณิกา นันถา 2018-07-25
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ นางเอื้อมเดือน สุทน 2018-07-25
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา วารุณี คำฮอม 2018-08-14
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาววรรณิตา สกุลวัฒนะ 2018-08-14