ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** กำหนดตัดข้อมูลการส่งทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ และส่งข้อมุลให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ครับ
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    7    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
10717 รพ.พะเยา ณัฐฑิมา แก้วยอดหล้า 2018-06-06
11186 รพ.ดอกคำใต้ จักร์กฤษ ราชเนตร 2018-06-07
11187 รพ.ปง ธนวิชญ์ คำมาเร็ว 2018-06-12
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เครือวัลย์ ยามเย็น 2018-06-13
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เครือวัลย์ ยามเย็น 2018-06-13
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บุญญาพร กินร 2018-06-15
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา กาญจนา ใสสม 2018-06-15