ระบบรายงาน

ข้อมูลประชากรจำแนกตามสิทธิการรักษาจังหวัดพะเยา
รหัสสิทธิ รหัสสิทธิ จำนวน
WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 209,960
UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 181,194
SSS สิทธิประกันสังคม 78,151
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,781
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1,875
บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6 1,482
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 1,101
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 1,006
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 940
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 921
NRD บุคคลต่างด้าว 723
PVT สิทธิครูเอกชน 668
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 323
NRH บุคคลต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 113
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 111
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 103
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 63
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 43
DIS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 40
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 29
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 25
NRU บุคคลต่างด้าว 11
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 7
DOF สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 7
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 5
VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 3
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 2
VPS สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 1
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1
รวม 485,700