>> ผลการขออนุมัตินายทะเบียน    0    รายการ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ เมนูตรวจสอบรหัสผ่าน
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ หมายเหตุ รับทราบ