>> ผลการขออนุมัตินายทะเบียน    129    รายการ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ เมนูตรวจสอบรหัสผ่าน
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ หมายเหตุ รับทราบ
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม ธัญญรัตน์ สองคำชุม 2017-11-23 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม ทิวาพร ปิงเมือง 2017-11-23 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง นางสาวชาลิณี สุวรรณ 2017-11-21 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ รับทราบแล้ว
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง นายปิยพงค์ จันทาพูน 2018-01-18 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง นางปทุมทอง เดชบุญ 2018-01-18 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง นางสาวชาลิณี สุวรรณ 2018-01-18 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
06582 รพ.สต.หย่วน วิภาดา นพวงศ์ 2560-11-17 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06582 รพ.สต.หย่วน อรณี อ่อนนวล 2017-12-07 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06582 รพ.สต.หย่วน อรณี อ่อนนวล 2018-01-19 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06583 รพ.สต.น้ำแวน น.ส. ศิริขวัญ เขื่อนอุ่น 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06583 รพ.สต.น้ำแวน วิจิตร อินต๊ะแสน 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06583 รพ.สต.น้ำแวน แก้วภา ลาสอน 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06585 รพ.สต.เวียง ขวัญดาว อ่อนนวล 2017-12-19 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06590 รพ.สต.ร่มเย็น นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06590 รพ.สต.ร่มเย็น นายศิริวัฒน์ ตามสมัย 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06590 รพ.สต.ร่มเย็น นางมัตติกา เต็มสิริมงคล 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06590 รพ.สต.ร่มเย็น พรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง 2017-12-19 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06590 รพ.สต.ร่มเย็น นางมัตติกา เต็มสิริมงคล 2018-01-10 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06592 รพ.สต.แม่ลาว นรินทร์ทิพย์ รวมสุข 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06592 รพ.สต.แม่ลาว วรินทร สมฤทธิ์ 2560-11-17 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง นายธนาพร ดอนมูล 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง บัวลี ไชยนามน 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข วรรณศิริ แสงแก้ว 2017-12-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางมณีรัตน์ คำมูล 2017-12-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06598 รพ.สต.บ้านปิน นายศิโรฒ ชาติพินิจ 2017-11-24 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06598 รพ.สต.บ้านปิน นายศิโรฒ ชาติพินิจ 2018-01-10 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ นางศิริรัตน์ ขยัน 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06617 รพ.สต.บ้านม่วง มะลิ อุทธิยัง 2017-12-08 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06617 รพ.สต.บ้านม่วง แจ่มจันทร์ ทองสุทธิ 2018-01-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06617 รพ.สต.บ้านม่วง มะลิ อุทธิยัง 2018-01-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน ช่อทิพย์ ปินตา 2017-12-08 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน มาลัย สุพรม 2017-12-08 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน นางมาลัย สุพรม 2018-01-30 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06619 รพ.สต.ควร นางหทัยรักษ์ ศรีสมบัติ 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06619 รพ.สต.ควร กาญจนาภรณ์ แก้วนันท์ 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06619 รพ.สต.ควร นางสาวกันต์กมล อุดซิว 2017-12-08 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06620 รพ.สต.ออย นายจีรวัฒน์ สุนันต๊ะ 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว จันทร์จิรา บุญเติม 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นายนพดล ทิวาศิริ 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว นางปรียา ผดุงสิทธิเสรี 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว นางประทิน ชาวไร่นา 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว นางสุพรรณ โคดม 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว นางทิพธญา เรือนคำ 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า อภิญญา ใจดี 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง อังสนา อินทร์เทศ 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06631 รพ.สต.แม่สุก จิราภรณ์ มะโนแสน 2560-11-13 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06631 รพ.สต.แม่สุก สุภาพร เย็นเยือก 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06631 รพ.สต.แม่สุก รัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06631 รพ.สต.แม่สุก เจนจิรา คำนันยา 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06631 รพ.สต.แม่สุก สุภาพร เย็นเยือก 2018-01-25 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า ภัคภิณญา ไชยป๋าน 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า ศิริญญ์รดา ใจคำ 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า ธนาเทพ มูลยะเทพ 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ 2560-11-13 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06637 รพ.สต.บ้านฮวก อภินันท์ แสวงผล 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06637 รพ.สต.บ้านฮวก ณัตฐิณี กองแก้ว 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06637 รพ.สต.บ้านฮวก กฤตกร วรรณคำ 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06638 รพ.สต.ภูซาง ปราณี วงศ์ใหญ่ 2017-11-27 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06638 รพ.สต.ภูซาง พิมพร พวงพยอม 2017-11-27 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06638 รพ.สต.ภูซาง สุพรรษา บัวแดง 2017-11-27 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06638 รพ.สต.ภูซาง สลิลทิพย์ บัวผัด 2017-11-27 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06638 รพ.สต.ภูซาง เจนจิรา เครือวงค์ 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม วิไลวรรณ แก้วคำปา 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม สายหวัน ยอดโพธิ์ 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06641 รพ.สต.เชียงแรง มณทวรรณ กันทะเนตร 2017-11-24 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06641 รพ.สต.เชียงแรง วัชราภรณ์ พึ่งพวก 2017-11-24 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล สุริยา สะเภาคำ 2017-12-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06643 รพ.สต.สบบง เปรมใจ คิดหา 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง น.ส.วราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์ 2017-12-04 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง นายเจตมงคล พรมเทพ 2017-12-19 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา รัญชิดา ปิงยศ 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา กันต์ดนัย ขยัน 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10416 สสช.บ้านปางผักหม นางสาวรัชนี วิชัย 2017-12-08 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10417 สสช.ปางมะโอ นายนิพนธ์ คนการ 2018-01-23 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10420 รพ.สต.น้ำปุก นางชนนพร คนงาน 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10420 รพ.สต.น้ำปุก นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกูล 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข นายจักรพงศ์ วิวัฒน์วิทยา 2560-11-17 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข นายชิติพัทธ์ มาฟู 2018-01-12 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ กฤษณะ แก้วบุญเรือง 2560-11-16 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11185 รพ.เชียงม่วน สุนทร ศรีเมืองบุญ 2560-11-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ กฤษณุพันธ์ เมืองชื่น 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ พรทิพย์ พันธ์พืช 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ อรุณวรรณ สุวรรณรัตน์ 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ ชุติมา อินต๊ะวิชา 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ อินหย่วน โลราช 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ อรอนงค์ ปงเทพ 2017-11-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ จักร์กฤษ ราชเนตร 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ วรวุฒิ เป็นพนัสสัก 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ สมจินตนา พรหมเสน 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ รัดดารัตน์ โกจะกัง 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ เสรี ธิวงศ์ 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ วีรชน นามวงศ์ 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ ณัฐธิดา โลมะวิสัย 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ อมร สุวรรณฤทธิ์ 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ เสงี่ยม ไชยมงคล 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ สมยศ ไม้ไผ่ 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ เฉลิมชาติ สุวรรณชื่น 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ รังสฤษฎ์ สารทอง 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ วุฒิชัย คำนวล 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ ธัชกร หาลือ 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ รติภรณ์ โลราช 2017-11-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นางบัวบาน วรรณโกฎิ 2560-11-17 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นางสาววิมลรัตน์ พิษณุ 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นางพยอม กันชัย 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นางสาวสุจิรา บรรจง 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นายอาทิตย์ มูลควร 2017-12-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช กนกภรณ์ ค้ำจุน 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จรูญรัตน์ ไชยศรี 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พัชรินทร์ นาปรัง 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ปณิดา นาแพร่ 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พัชรี เปี้ยเกี๋ยง 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เขมจิรา โห้หาญ 2017-11-20 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นายยศพล นันตาลิต 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เครือวัลย์ ยามเย็น 2560-11-14 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาว​ชลิตา​ ยงยิ่ง 2018-01-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นายพิทักษ์ ตันนันตา 2018-01-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ 2018-01-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา สรสวรรค์ ชำนาญยา 2018-02-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จริยา วงค์ตุ้ย 2018-02-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ระวีพรรณ สุนันต๊ะ 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นาฏนิดา จันทราช 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ปาลิกา เวชกุล 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นิลุบล จีนหลักร้อย 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา วรรณิตา สกุลวัฒนะ 2018-02-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
77741 ศสช.บ้านมาง นางสาวสุวิมล ฉลอม 2017-11-28 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว