>> ผลการขออนุมัตินายทะเบียน    29    รายการ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้ที่ เมนูตรวจสอบรหัสผ่าน
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ หมายเหตุ รับทราบ
06573 รพ.สต.จุน สุภาพร คุณารูป 2018-07-11 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน นายธนาพร ดอนมูล 2018-05-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ 2018-05-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว
06619 รพ.สต.ควร หทัยรักษ์ ศรีสมบัติ 2018-05-25 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06619 รพ.สต.ควร กันต์กมล 2018-05-25 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า นนธิวรรธน์ โรจนะวัชรากร 2018-05-30 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10411 สสช.บ้านนาบัว นายเอกรินทร์ หมั่นการ 2018-05-09 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10411 สสช.บ้านนาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว 2018-05-25 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง นางพิมใจ วงศ์คำมา 2018-06-22 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู นางสาวลำดวน บูญทา 2018-05-30 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา 2018-05-30 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ กฤษณะ 2018-05-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
10717 รพ.พะเยา ณัฐฑิมา แก้วยอดหล้า 2018-06-06 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11184 รพ.จุน อภิชาติ คำมูลหนัก 2018-06-26 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11185 รพ.เชียงม่วน ปุณยาพร อธิพรหม 2018-06-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11186 รพ.ดอกคำใต้ จักร์กฤษ ราชเนตร 2018-06-07 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11187 รพ.ปง ธนวิชญ์ คำมาเร็ว 2018-06-12 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11187 รพ.ปง นางสาวสุปรียา ทาไชย 2018-07-02 ได้รับการอนุมัติแล้ว
11188 รพ.แม่ใจ นายนิพณ เมืองใจ 2018-05-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
11188 รพ.แม่ใจ นายแดง สุขศรีราษฎร์ 2018-05-21 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ พีชาณิกา นันถา 2018-06-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ เอื้อมเดือน สุทน 2018-06-01 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นฤมล โคตรชะขึง 2018-05-18 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นิลุบล จีนหลักร้อย 2018-05-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา สรสวรรค์ ชำนาญยา 2018-05-31 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม 2018-06-13 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เครือวัลย์ ยามเย็น 2018-06-13 ได้รับการอนุมัติแล้ว รับทราบแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บุญญาพร กินร 2018-06-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา กาญจนา ใสสม 2018-06-15 ได้รับการอนุมัติแล้ว