สสจ.พะเยาแนะวิธีเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้รับ >>

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะผู้บริโภค เลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้รับ ต้องสังเกตฉลากที่แสดงของกระเช้าของขวัญอย่างละเอียด

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านค้าต่างๆ จะมีการนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง นม ชา กาแฟ ขนม คุกกี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งผู้บริโภคไม่สามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้าได้ เพราะสินค้าวางซ้อนทับกัน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อจำหน่าย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ รวมถึงต้องแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะที่มีข้อความเป็นภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และมีข้อความดังต่อไปนี้
1. แสดง ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ
2. แสดงวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริโภค สังเกตสภาพสินค้า หรือลักษณะโดยทั่วไปก่อน ซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี เช่น อาหารกระป๋องหรืออาหารบรรจุภัณฑ์ต่างๆต้องไม่บุบบวม พองหรือโป่ง ไม่เป็นสนิม นอกจากนี้ต้องตรวจสอบกระเช้าว่ามีสินค้าครบตามที่ระบุในรายการหรือไม่ และสังเกตรายละเอียดฉลากอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ ก่อนซื้อกระเช้าของขวัญทุกครั้ง หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง หรืออาจมอบเป็นกระเช้าสุขภาพให้แก่คนที่เรารัก หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า OTOP มาจัดกระเช้า และขอให้เป็นกระเช้าที่ปราศจากเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

ทั้งนี้หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการแสดงฉลากถูกต้อง หรือการจําหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุหรือไม่ ได้คุณภาพมาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054-409145-7
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต