สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
1 : แบบบันทึกการประเมินร้านยาตามเกณฑ์ GPP
รายละเอียดเพิ่มเติม >> บันทึกการประเมินวิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามประกาศทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
update : 2019-02-08
2 : คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) หน้าที่ 1-40 (Sep 2015) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
update : 2019-02-07
3 : แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยา ปี 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการยา 2560 ส่งข้อมูลกลับทาง fdapv56@hotmail.com
update : 2017-08-21
4 : แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยา ปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยา ปี ๒๕๕๙
update : 2016-08-26
5 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการยาปลอดภัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการยาปลอดภัยในชุมชน
update :
6 : แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ1
update :
7 : แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ2
update :
8 : แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ3
update :
9 : แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบสำรวจร้านค้าร้านชำ4
update :