คู่มือประชาชน - คลินิก >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การแจ้งเลิกคลินิก
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541