คู่มือประชาชน - โรงพยาบาล >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล/การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล