การขออนุญาตสถานที่-ผลิตอาหาร >>
1 : แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (คลินิกจัดประเภท)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (คลินิกจัดประเภท)
update : 2017-11-27
2 : เอกสารสำหรับยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม >> Check-list คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC
update : 2017-11-27
3 : คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC
update : 2017-11-27
4 : คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)
update : 2017-11-27
5 : คำขอยกเลิกใบอนุญาต
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำขอยกเลิกใบอนุญาต
update : 2017-11-27