4. การขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร >>
2 : 2.คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบ อ.6
update : 2019-06-17