การดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย >>
1 : นโยบายอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> นโยบายอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2018-06-20
2 : คำสั่ง สสจ.พะเยา ที่ 111/2561 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำสั่ง
update : 2018-06-20
3 : แบบรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (ทุก 3 เดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
update : 2018-04-10
4 : คู่มือ-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือ-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
update : 2018-03-29
5 : แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย(ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
update : 2018-03-29
6 : หนังสือแจ้งนโยบาย รพ.อาหารปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หนังสือแจ้งแนวทาง รพ.อาหารปลอดภัย
update : 2018-03-29
7 : เกษตรอินทรีย์ สวนบอกรัก ต.ท่าวังทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เกษตรอินทรีย์ สวนบอกรัก ต.ท่าวังทอง
update : 2018-03-09
8 : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ต.บ้านตุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แหล่งเพาะปลูกผักออร์แกนิค
update : 2018-02-27