การดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> นโยบายอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำสั่ง
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือ-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หนังสือแจ้งแนวทาง รพ.อาหารปลอดภัย
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เกษตรอินทรีย์ สวนบอกรัก ต.ท่าวังทอง
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แหล่งเพาะปลูกผักออร์แกนิค