การขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง >>
1 : หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้งเครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้งเครื่องสำอาง
update : 2019-10-31
2 : คู่มือการจัดเตรียมสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง
update : 2019-10-31
3 : หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สำหรับผู้ประกอบการเครื่องสำอาง กรณีประสงค์ดำเนินกิจการต่อ
update : 2019-03-26
4 : หนังสือแจ้งขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง-แจ้งปิดกิจการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สำหรับผู้ประกอบการ - หนังสือแจ้งขอยกเลิกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง-แจ้งปิดกิจการ
update : 2019-03-26
5 : คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง Product Information File (PIF)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง Product Information File (PIF) จากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
update : 2019-02-07