สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19/2561

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
ประธานกรรมการ

นายเทอญเกียรติ พรหมสอน
รองประธานกรรมการ

นายจิรศักดิ์ แก้วจำปา
รองประธานกรรมการ

นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
เลขานุการ

นายนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
เหรัญญิก

นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร
กรรมการ

นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
กรรมการ

นางรุ่งทิพย์ พินิจสุวรรณ
กรรมการ

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา
กรรมการ

นางสุพิชญา เสมอเชื้อ
เลขานุการ

นายนำหาญ วงค์ขัติย์
กรรมการ

นางปาณิศรา ปิมแปง
กรรมการ

นางพวงมาลี พรหมมา
กรรมการ

นางบุญญดา สุมทรจักร์
กรรมการ

นายณรงค์ เมืองมูล
กรรมการ

รายงานการตรวจสอบกิจการ รายงานกิจการประจำปี คำสั่งเกี่ยวกับกรรมการ