สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

บริการของเรา
การรับสมัครสมาชิก สมาชิกสามัญ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. ก.  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
   ข.  เป็นข้าราชการบำนาญ 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

สมาชิกสมทบ คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดพะเยา
4. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 1. ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ ในขณะนั้นและมีความรับผิดเพียงไม่เกิน จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ถือ
2. มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากประจำ
3. มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ถือ หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
4. มีสิทธิได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90ของมูลค่าหุ้นที่ถือหรือ เงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้น มีอยู่ในเวลานั้น
5. เงินกู้และสินเชื่อที่ได้รับตามข้อ 3 และ4 เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น
เงินรับฝาก เงินรับฝากของสหกรณ์ มี 4 ประเภท ดังนี้ 1. เงินรับฝากออมทรัพย์
- ฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00
- ถอนได้ทุกวันทำการ
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
- ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50
- ถอนได้เดือนละครั้ง (ถ้าเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนครั้งนั้นๆ)
- คิดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน (ถ้าเงินในบัญชีคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้)
3. เงินรับฝากสะสมทรัพย์
- ฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50
- ฝากเท่ากันทุก ๆ เดือน และถอนไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนด 24 เดือน
- คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนด 24 เดือน (ถอนก่อนกำหนด คิดดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์)
4. เงินรับฝากประจำ
- ประจำ     3   เดือน   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75
- ประจำ     6   เดือน   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75
- ประจำ    12   เดือน   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25
- ประจำ   24   เดือน   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50
- ประจำ   36   เดือน   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75
- ฝากตั้งแต่ 1,000 บาท
- เงินฝากประจำ 3 , 6 เดือน คิดดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เงินรับฝากประจำ 12 ,24,36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
- ถอนก่อนครบกำหนด สหกรณ์คิดดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ และหักดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายล่วงหน้า
หลักฐานในการเปิดบัญชี 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : การเปิดบัญชี สมาชิกติดต่อขอเปิดบัญชีพร้อมเอกสารได้ืที่ สหกรณ์ฯ
เงินกู้ เงินกู้สามัญ *** เงินกู้ฉุกเฉิน *** เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า ***
สวัสดิการสำหรับสมาชิก สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร + ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 500 บาท/ทุน
+ ระดับมัธยมต้น - มัธยมปลาย - ปวช. 1,000 บาท/ทุน
+ ระดับปวส. - อุดมศึกษา 1,500 บาท/ทุน
สงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก + จากกองทุนรวม เข้าเป็นสมาชิก ในปีที่ 1 - 2 ได้รับ 10,000 บาท
  เข้าเป็นสมาชิก ในปีที่ 3 - 4 ได้รับ 20,000 บาท
  เข้าเป็นสมาชิก ในปีที่ 5 ขึ้นไป ได้รับ 30,000 บาท
+ เงินช่วยเหลืองานศพ พวงหรีด 500 บาท และเงินสด 2,000 บาท
+ จากประกันชีวิตกลุ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับ 50,000 บาท
สงเคราะห์เกี่ยวกับศพของ คู่สมรส บุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย บิดา มารดา + คู่สมรส พวงหรีด 500 บาท เงินสด 1,000 บาท + บุตร บิดา มารดา พวงหรีด 500 บาท เงินสด 1,000 บาท