สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด
ระเบียบ-ข้อบังคับ