หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพะเยา มาบรรยายความรู้เรื่อง การบริหารงานที่โปร่งใส กฎหมายที่เกี่ยวกับ (มาตรา ๑๐๐ , มาตรา ๑๐๑ , มาตรา ๑๐๓ ) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2017-01-27